Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język angielski- poziom C1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF.IO-OR/C1/A Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język angielski- poziom C1
Jednostka: Instytut Orientalistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 6.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 30 godzin, 84 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Rudzińska
Prowadzący grup: Barbara Rudzińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin lub zaliczenie
Cele kształcenia:

Wykształcenie kompetencji językowych odpowiednich do poziomu kursu tj. min C1

Przekazanie pogłębionej wiedzy o strukturze języka angielskiego.

Wykształcenie pogłębionych umiejętności filologicznych w zakresie analizy i interpretacji tekstu, tworzenia tekstu pisanego i mówionego.Efekty kształcenia:

Student ma osiągnąć kompetencję językową na poziomie co najmniej C1, a w tym powinien:

- znać materiał gramatyczny na poziomie zaawansowanym (w tym między innymi modal verbs, conditionals, substitution, ellipsis, emphasis, cleft sentences, reported speech, passives), - świadomie rozpoznawać, identyfikować i konstruować teksty o różnym charakterze i poziomie sformalizowania, identyfikować i konstruować nowe wyrazy w języku angielskim w oparciu o poznane sposoby wzbogacania słownictwa.

- umieć rozumieć, definiować i wyjaśniać znaczenie słów, połączeń wyrazowych, zdań i tekstów angielskich po angielsku, tłumaczyć słowa z języka angielskiego na polski a także z języka polskiego na angielski, umieć zastosować poznane zasady z zakresu semantyki, gramatyki i słowotwórstwa demonstrując poprawność językową w nauczanym języku obcym

- wykazywać się pogłębionymi umiejętnościami filologicznymi w zakresie analizy i interpretacji tekstu, tworzenia tekstu pisanego i mówionego.

- być w stanie decydować o odpowiednim doborze słów w wyrażeniach tak by samodzielnie interpretować, uzasadniać i oceniać dobór słów w celu precyzyjnego odzwierciedlenia znaczenia, poglądów i opinii


Wymagania wstępne:

Wymagania wstępne

• Znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2 (FCE - na poziomie A) lub CAE (na poziomie B/C)


Student powinien

-znać materiał gramatyczny na poziomie zaawansowanym (w tym między innymi modal verbs, conditionals, substitution, ellipsis, emphasis, cleft sentences, reported speech, passives), świadomie rozpoznawać, identyfikować i konstruować teksty o różnym charakterze i poziomie sformalizowania, identyfikować i konstruować nowe wyrazy w języku angielskim w oparciu o poznane sposoby wzbogacania słownictwa.

- umieć rozumieć, definiować i wyjaśniać znaczenie słów, połączeń wyrazowych, zdań i tekstów angielskich po angielsku, tłumaczyć słowa z języka angielskiego na polski a także z języka polskiego na angielski, umieć zastosować poznane zasady z zakresu semantyki, gramatyki i słowotwórstwa demonstrując poprawność językową w nauczanym języku obcym

- być w stanie decydować o odpowiednim doborze słów w wyrażeniach tak by samodzielnie interpretować, uzasadniać i oceniać dobór słów w celu precyzyjnego odzwierciedlenia znaczenia, poglądów i opinii


Forma i warunki zaliczenia:

Aby zaliczyć przedmiot student powinien:

- Być obecnym na zajęciach

- Czynnie uczestniczyć w zajęciach (w tym wykonywać prace zadane do domu, brać czynny udział w zajęciach, w dyskusjach i pracach w grupach w parach)

-warunkiem uzyskania zaliczenia z przedmiotu jest także uzyskanie 70% punktów z każdego śródsemestralnego testu

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Ewaluacja stała – ocena ciągła w trakcie semestru - na podstawie oceny wypowiedzi ustnych, aktywności na zajęciach, pracy zleconej do przygotowania w domu a także ewaluacja postępów- 3 testy w semestrze,

Ewaluacja podsumowująca - egzamin (pisemny i ustny) -

1. ocena z egzaminu jest oceną końcową

2.część pisemna - sprawdza rozumienie tekstu czytanego, znajomość słownictwa i gramatyki

zaliczenie egzaminu na min 75% jest warunkiem przystąpienia do części ustnej

3. część ustna to rozmowa, w czasie której student odpowiada na wylosowane pytania a następnie formułuje wypowiedź związaną z wylosowanymi materiałami wizualnymi


Continuous evaluation - is based on oral performance, participation in group and pair work, homework and mid-term tests

Summarising evaluation -oral and written exam

1. the mark from the exam makes the final grade

2. written part - tests reading comprehension, grammar and vocabulary level

3. oral part - answering the drawn question, comparing and contrasting - the description of the visual material

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody eksponujące - ekspozycja
Metody eksponujące - film
Metody eksponujące - pokaz połączony z przeżyciem
Metody podające - anegdota
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - odczyt
Metody podające - opis
Metody podające - opowiadanie
Metody podające - pogadanka
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia produkcyjne
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - pokaz
Metody praktyczne - symulacja
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - gry dydaktyczne (symulacyjne, decyzyjne, psychologiczne)
Metody problemowe - metody aktywizujące - inscenizacja
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda sytuacyjna
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody programowane - z użyciem komputera

Metody dydaktyczne:

Zajęcia opierają się głównie na metodzie uczenia języka drugiego zwanej

Communicative Language Teaching,

wykorzystywane są jednakże szeroko następujące techniki i podejścia do nauczania języka obcego:

Situational Language Teaching

Whole Language Approach

Task-Based Language Teaching

Total Physical Response

Natural ApproachBilans punktów ECTS:

Liczba punktów ECTS przypisana modułowi 2 ECTS

Bilans punktów ECTS Udział w zajęciach: 1 ECTS - 60 h w każdym semestrze,


Praca własna studenta:

• przygotowanie do zajęć – 15h = 0,5 ECTS

• przygotowanie prezentacji – 15h = 0,5 ECTS


w sumie: 60h = 2 pkt ECTS
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

sala 305, ul. Mickiewicza 3, Kraków

Skrócony opis:

Zajęcia koncentrują się na systematycznym i uporządkowanym rozwijaniu umiejętności i technik językowych na poziomie zaawansowanym C1 wymaganych do zdania egzaminu na tym poziomie.

Pełny opis:

Zajęcia koncentrują się na wykształceniu umiejętności poprawnego wykorzystania języka w zakresie różnych rodzajów komunikacji językowej w różnorodnych sytuacjach społecznych na poziomie zaawansowanym.

Używając wielorakich metod i procedur kształcone są następujące umiejętności w języku angielskim:

- czytanie

- poszerzanie słownictwa

- słuchanie

- przyswajanie i ćwiczenie gramatyki

- posługiwanie się językiem angielskim

- pisanie

- mówienie

Literatura:

Advanced English File - Third Edition - autorstwa Ch. Latham-Koenig i C. Oxenden- książka i ćwiczenia

Literatura uzupełniająca:

Successful Writing Proficiency by Virginia Evans – Express Publishing

Advanced Language Practice by Michael Vince – Macmillan Heinemann

CAE Gold Plus Coursebook by Nick Kenny, Jacky Newbrook, Richard Acklam - Longman

Uwagi:

Studenci którzy zalogowali się na kurs języka angielskiego, po upływie miesiąca pierwszego semestru kursu, nie mogą się ubiegać o możliwość zaliczenia lektoratu na podstawie egzaminu w Jagiellońskim Centrum Językowym lub innych egzaminów spoza uniwersytetu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 30 godzin, 84 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Rudzińska
Prowadzący grup: Barbara Rudzińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin lub zaliczenie
Cele kształcenia:

Wykształcenie kompetencji językowych odpowiednich do poziomu kursu tj. min C1

Przekazanie pogłębionej wiedzy o strukturze języka angielskiego.

Wykształcenie pogłębionych umiejętności filologicznych w zakresie analizy i interpretacji tekstu, tworzenia tekstu pisanego i mówionego.Efekty kształcenia:

Student ma osiągnąć kompetencję językową na poziomie co najmniej C1, a w tym powinien:

- znać materiał gramatyczny na poziomie zaawansowanym (w tym między innymi modal verbs, conditionals, substitution, ellipsis, emphasis, cleft sentences, reported speech, passives), - świadomie rozpoznawać, identyfikować i konstruować teksty o różnym charakterze i poziomie sformalizowania, identyfikować i konstruować nowe wyrazy w języku angielskim w oparciu o poznane sposoby wzbogacania słownictwa.

- umieć rozumieć, definiować i wyjaśniać znaczenie słów, połączeń wyrazowych, zdań i tekstów angielskich po angielsku, tłumaczyć słowa z języka angielskiego na polski a także z języka polskiego na angielski, umieć zastosować poznane zasady z zakresu semantyki, gramatyki i słowotwórstwa demonstrując poprawność językową w nauczanym języku obcym

- wykazywać się pogłębionymi umiejętnościami filologicznymi w zakresie analizy i interpretacji tekstu, tworzenia tekstu pisanego i mówionego.

- być w stanie decydować o odpowiednim doborze słów w wyrażeniach tak by samodzielnie interpretować, uzasadniać i oceniać dobór słów w celu precyzyjnego odzwierciedlenia znaczenia, poglądów i opinii


Wymagania wstępne:

Wymagania wstępne

• Znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2 (FCE - na poziomie A) lub CAE (na poziomie B/C)


Student powinien

-znać materiał gramatyczny na poziomie zaawansowanym (w tym między innymi modal verbs, conditionals, substitution, ellipsis, emphasis, cleft sentences, reported speech, passives), świadomie rozpoznawać, identyfikować i konstruować teksty o różnym charakterze i poziomie sformalizowania, identyfikować i konstruować nowe wyrazy w języku angielskim w oparciu o poznane sposoby wzbogacania słownictwa.

- umieć rozumieć, definiować i wyjaśniać znaczenie słów, połączeń wyrazowych, zdań i tekstów angielskich po angielsku, tłumaczyć słowa z języka angielskiego na polski a także z języka polskiego na angielski, umieć zastosować poznane zasady z zakresu semantyki, gramatyki i słowotwórstwa demonstrując poprawność językową w nauczanym języku obcym

- być w stanie decydować o odpowiednim doborze słów w wyrażeniach tak by samodzielnie interpretować, uzasadniać i oceniać dobór słów w celu precyzyjnego odzwierciedlenia znaczenia, poglądów i opinii


Forma i warunki zaliczenia:

Aby zaliczyć przedmiot student powinien:

- Być obecnym na zajęciach

- Czynnie uczestniczyć w zajęciach (w tym wykonywać prace zadane do domu, brać czynny udział w zajęciach, w dyskusjach i pracach w grupach w parach)

-warunkiem uzyskania zaliczenia z przedmiotu jest także uzyskanie 70% punktów z każdego śródsemestralnego testu

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Ewaluacja stała – ocena ciągła w trakcie semestru - na podstawie oceny wypowiedzi ustnych, aktywności na zajęciach, pracy zleconej do przygotowania w domu a także ewaluacja postępów- 3 testy w semestrze,

Ewaluacja podsumowująca - egzamin (pisemny i ustny) -

1. ocena z egzaminu jest oceną końcową

2.część pisemna - sprawdza rozumienie tekstu czytanego, znajomość słownictwa i gramatyki

zaliczenie egzaminu na min 75% jest warunkiem przystąpienia do części ustnej

3. część ustna to rozmowa, w czasie której student odpowiada na wylosowane pytania a następnie formułuje wypowiedź związaną z wylosowanymi materiałami wizualnymi


Continuous evaluation - is based on oral performance, participation in group and pair work, homework and mid-term tests

Summarising evaluation -oral and written exam

1. the mark from the exam makes the final grade

2. written part - tests reading comprehension, grammar and vocabulary level

3. oral part - answering the drawn question, comparing and contrasting - the description of the visual material

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody eksponujące - ekspozycja
Metody eksponujące - film
Metody eksponujące - pokaz połączony z przeżyciem
Metody podające - anegdota
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - odczyt
Metody podające - opis
Metody podające - opowiadanie
Metody podające - pogadanka
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia produkcyjne
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - pokaz
Metody praktyczne - symulacja
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - gry dydaktyczne (symulacyjne, decyzyjne, psychologiczne)
Metody problemowe - metody aktywizujące - inscenizacja
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda sytuacyjna
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody programowane - z użyciem komputera

Metody dydaktyczne:

Zajęcia opierają się głównie na metodzie uczenia języka drugiego zwanej

Communicative Language Teaching,

wykorzystywane są jednakże szeroko następujące techniki i podejścia do nauczania języka obcego:

Situational Language Teaching

Whole Language Approach

Task-Based Language Teaching

Total Physical Response

Natural ApproachBilans punktów ECTS:

Liczba punktów ECTS przypisana modułowi 2 ECTS

Bilans punktów ECTS Udział w zajęciach: 1 ECTS - 60 h w każdym semestrze,


Praca własna studenta:

• przygotowanie do zajęć – 15h = 0,5 ECTS

• przygotowanie prezentacji – 15h = 0,5 ECTS


w sumie: 60h = 2 pkt ECTS
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

sala 305, ul. Mickiewicza 3, Kraków

Skrócony opis:

Zajęcia koncentrują się na systematycznym i uporządkowanym rozwijaniu umiejętności i technik językowych na poziomie zaawansowanym C1 wymaganych do zdania egzaminu na tym poziomie.

Pełny opis:

Zajęcia koncentrują się na wykształceniu umiejętności poprawnego wykorzystania języka w zakresie różnych rodzajów komunikacji językowej w różnorodnych sytuacjach społecznych na poziomie zaawansowanym.

Używając wielorakich metod i procedur kształcone są następujące umiejętności w języku angielskim:

- czytanie

- poszerzanie słownictwa

- słuchanie

- przyswajanie i ćwiczenie gramatyki

- posługiwanie się językiem angielskim

- pisanie

- mówienie

Literatura:

Advanced English File - Third Edition - autorstwa Ch. Latham-Koenig i C. Oxenden- książka i ćwiczenia

Literatura uzupełniająca:

Successful Writing Proficiency by Virginia Evans – Express Publishing

Advanced Language Practice by Michael Vince – Macmillan Heinemann

CAE Gold Plus Coursebook by Nick Kenny, Jacky Newbrook, Richard Acklam - Longman

Uwagi:

Studenci którzy zalogowali się na kurs języka angielskiego, po upływie miesiąca pierwszego semestru kursu, nie mogą się ubiegać o możliwość zaliczenia lektoratu na podstawie egzaminu w Jagiellońskim Centrum Językowym lub innych egzaminów spoza uniwersytetu.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.