Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język angielski- poziom C1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF.IO-OR/C1/B Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język angielski- poziom C1
Jednostka: Instytut Orientalistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 30 godzin, 78 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Rudzińska
Prowadzący grup: Barbara Rudzińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin lub zaliczenie
Efekty kształcenia:

Celem zajęć jest systematyczne podnoszenie poziomu umiejętności językowych, koncentrując się zarówno na biegłości posługiwania się językiem angielskim w mowie jak i piśmie jak i szeroko rozumianej poprawności.Wymagania wstępne:

Wymagania wstępne

• Znajomość języka angielskiego na poziomie B2 (FCE)


Student powinien:

-znać materiał gramatyczny na poziomie zaawansowanym (w tym między innymi modal verbs, conditionals, substitution, ellipsis, emphasis, cleft sentences, reported speech, passives), świadomie rozpoznawać, identyfikować i konstruować teksty o różnym charakterze i poziomie sformalizowania, identyfikować i konstruować nowe wyrazy w języku angielskim w oparciu o poznane sposoby wzbogacania słownictwa.

- umieć rozumieć, definiować i wyjaśniać znaczenie słów, połączeń wyrazowych, zdań i tekstów angielskich po angielsku, tłumaczyć słowa z języka angielskiego na polski a także z języka polskiego na angielski, umieć zastosować poznane zasady z zakresu semantyki, gramatyki i słowotwórstwa demonstrując poprawność językową w nauczanym języku obcym

- być w stanie decydować o odpowiednim doborze słów w wyrażeniach tak by samodzielnie interpretować, uzasadniać i oceniać dobór słów w celu precyzyjnego odzwierciedlenia znaczenia, poglądów i opinii


Forma i warunki zaliczenia:

Warunki zaliczenia

Aby zaliczyć przedmiot student powinien:

- Być obecnym na zajęciach

- Czynnie uczestniczyć w zajęciach (w tym wykonywać prace zadane do domu, brać czynny udział w zajęciach, w dyskusjach i pracach w grupach w parach)

- Zdać wszystkie testy - zob semestr zimowy

To get credit student should:

- Attend classes

- Participate in classes (which includes: doing homework, participation in group and pair discussion/work)

- Pass all the tests


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Ewaluacja stała – ocena ciągła w trakcie semestru - na podstawie oceny wypowiedzi ustnych, aktywności na zajęciach, pracy zleconej do przygotowania w domu a także ewaluacja postępów- 3 testy w semestrze,

Ewaluacja podsumowująca - egzamin (pisemny i ustny) -

1. ocena z egzaminu jest oceną końcową

2.część pisemna - sprawdza rozumienie tekstu czytanego, znajomość słownictwa i gramatyki

zaliczenie egzaminu na min 75% jest warunkiem przystąpienia do części ustnej

3. część ustna to rozmowa, w czasie której student odpowiada na wylosowane pytania a następnie formułuje wypowiedź związaną z wylosowanymi materiałami wizualnymi


Continuous evaluation - is based on oral performance, participation in group and pair work, homework and mid-term tests

Summarising evaluation -oral and written exam

1. the mark from the exam makes the final grade

2. written part - tests reading comprehension, grammar and vocabulary level

3. oral part - answering the drawn question, comparing and contrasting - the description of the visual material

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody eksponujące - film
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - opis
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - ćwiczenia produkcyjne
Metody problemowe - metody aktywizujące - gry dydaktyczne (symulacyjne, decyzyjne, psychologiczne)
Metody problemowe - metody aktywizujące - inscenizacja

Metody dydaktyczne:

Zajęcia opierają się głównie na metodzie uczenia języka drugiego zwanej

Communicative Language Teaching,

wykorzystywane są jednakże szeroko następujące techniki i podejścia do nauczania języka obcego:

Situational Language Teaching

Whole Language Approach

Task-Based Language Teaching

Total Physical Response

Natural Approach


Bilans punktów ECTS:

2 punkty

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

sala 214, Mickiewicza 3, Kraków

Skrócony opis:

Zajęcia koncentrują się na systematycznym i uporządkowanym rozwijaniu umiejętności i technik językowych na poziomie zaawansowanym C1 wymaganych do zdania egzaminu na tym poziomie.

Pełny opis:

Zajęcia koncentrują się na wykształceniu umiejętności poprawnego wykorzystania języka w zakresie różnych rodzajów komunikacji językowej w różnorodnych sytuacjach społecznych na poziomie zaawansowanym.

Używając wielorakich metod i procedur kształcone są następujące umiejętności w języku angielskim:

- czytanie

- poszerzanie słownictwa

- słuchanie

- przyswajanie i ćwiczenie gramatyki

- posługiwanie się językiem angielskim

- pisanie

- mówienie

Literatura:

o English File 3rd Ed.- Advanced Student’s Book i Workbook, autorzy: Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden i Jerry Lambert, wyd. Oxfrord University Press, Oxford 2015

Literatura uzupełniająca:

 Successful Writing Proficiency - Virginia Evans – Express Publishing, Swansea 2014

o First Certificate Language Practice - Michael Vince – Macmillan Heinemann, Oxford 2012

o Advanced Language Practice - Michael Vince – Macmillan Heinemann, Oxford 2013

Advanced Outcomes – Student’s Book by Hugh Dellar and Andrew Walkley; Heinle Centage Learning

Advanced Outcomes –Workbook by Hugh Dellar and Andrew Walkley; Heinle Centage Learning

Literatura uzupełniająca:

CAE Gold Plus Coursebook by Nick Kenny, Jacky Newbrook, Richard Acklam - Longman

Successful Writing Proficiency by Virginia Evans – Express Publishing

Advanced Language Practice by Michael Vince – Macmillan Heinemann

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 30 godzin, 78 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Rudzińska
Prowadzący grup: Barbara Rudzińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin lub zaliczenie
Efekty kształcenia:

Celem zajęć jest systematyczne podnoszenie poziomu umiejętności językowych, koncentrując się zarówno na biegłości posługiwania się językiem angielskim w mowie jak i piśmie jak i szeroko rozumianej poprawności.Wymagania wstępne:

Wymagania wstępne

• Znajomość języka angielskiego na poziomie B2 (FCE)


Student powinien:

-znać materiał gramatyczny na poziomie zaawansowanym (w tym między innymi modal verbs, conditionals, substitution, ellipsis, emphasis, cleft sentences, reported speech, passives), świadomie rozpoznawać, identyfikować i konstruować teksty o różnym charakterze i poziomie sformalizowania, identyfikować i konstruować nowe wyrazy w języku angielskim w oparciu o poznane sposoby wzbogacania słownictwa.

- umieć rozumieć, definiować i wyjaśniać znaczenie słów, połączeń wyrazowych, zdań i tekstów angielskich po angielsku, tłumaczyć słowa z języka angielskiego na polski a także z języka polskiego na angielski, umieć zastosować poznane zasady z zakresu semantyki, gramatyki i słowotwórstwa demonstrując poprawność językową w nauczanym języku obcym

- być w stanie decydować o odpowiednim doborze słów w wyrażeniach tak by samodzielnie interpretować, uzasadniać i oceniać dobór słów w celu precyzyjnego odzwierciedlenia znaczenia, poglądów i opinii


Forma i warunki zaliczenia:

Warunki zaliczenia

Aby zaliczyć przedmiot student powinien:

- Być obecnym na zajęciach

- Czynnie uczestniczyć w zajęciach (w tym wykonywać prace zadane do domu, brać czynny udział w zajęciach, w dyskusjach i pracach w grupach w parach)

- Zdać wszystkie testy - zob semestr zimowy

To get credit student should:

- Attend classes

- Participate in classes (which includes: doing homework, participation in group and pair discussion/work)

- Pass all the tests


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Ewaluacja stała – ocena ciągła w trakcie semestru - na podstawie oceny wypowiedzi ustnych, aktywności na zajęciach, pracy zleconej do przygotowania w domu a także ewaluacja postępów- 3 testy w semestrze,

Ewaluacja podsumowująca - egzamin (pisemny i ustny) -

1. ocena z egzaminu jest oceną końcową

2.część pisemna - sprawdza rozumienie tekstu czytanego, znajomość słownictwa i gramatyki

zaliczenie egzaminu na min 75% jest warunkiem przystąpienia do części ustnej

3. część ustna to rozmowa, w czasie której student odpowiada na wylosowane pytania a następnie formułuje wypowiedź związaną z wylosowanymi materiałami wizualnymi


Continuous evaluation - is based on oral performance, participation in group and pair work, homework and mid-term tests

Summarising evaluation -oral and written exam

1. the mark from the exam makes the final grade

2. written part - tests reading comprehension, grammar and vocabulary level

3. oral part - answering the drawn question, comparing and contrasting - the description of the visual material

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody eksponujące - film
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - opis
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - ćwiczenia produkcyjne
Metody problemowe - metody aktywizujące - gry dydaktyczne (symulacyjne, decyzyjne, psychologiczne)
Metody problemowe - metody aktywizujące - inscenizacja

Metody dydaktyczne:

Zajęcia opierają się głównie na metodzie uczenia języka drugiego zwanej

Communicative Language Teaching,

wykorzystywane są jednakże szeroko następujące techniki i podejścia do nauczania języka obcego:

Situational Language Teaching

Whole Language Approach

Task-Based Language Teaching

Total Physical Response

Natural Approach


Bilans punktów ECTS:

2 punkty

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

sala 214, Mickiewicza 3, Kraków

Skrócony opis:

Zajęcia koncentrują się na systematycznym i uporządkowanym rozwijaniu umiejętności i technik językowych na poziomie zaawansowanym C1 wymaganych do zdania egzaminu na tym poziomie.

Pełny opis:

Zajęcia koncentrują się na wykształceniu umiejętności poprawnego wykorzystania języka w zakresie różnych rodzajów komunikacji językowej w różnorodnych sytuacjach społecznych na poziomie zaawansowanym.

Używając wielorakich metod i procedur kształcone są następujące umiejętności w języku angielskim:

- czytanie

- poszerzanie słownictwa

- słuchanie

- przyswajanie i ćwiczenie gramatyki

- posługiwanie się językiem angielskim

- pisanie

- mówienie

Literatura:

o English File 3rd Ed.- Advanced Student’s Book i Workbook, autorzy: Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden i Jerry Lambert, wyd. Oxfrord University Press, Oxford 2015

Literatura uzupełniająca:

 Successful Writing Proficiency - Virginia Evans – Express Publishing, Swansea 2014

o First Certificate Language Practice - Michael Vince – Macmillan Heinemann, Oxford 2012

o Advanced Language Practice - Michael Vince – Macmillan Heinemann, Oxford 2013

Advanced Outcomes – Student’s Book by Hugh Dellar and Andrew Walkley; Heinle Centage Learning

Advanced Outcomes –Workbook by Hugh Dellar and Andrew Walkley; Heinle Centage Learning

Literatura uzupełniająca:

CAE Gold Plus Coursebook by Nick Kenny, Jacky Newbrook, Richard Acklam - Longman

Successful Writing Proficiency by Virginia Evans – Express Publishing

Advanced Language Practice by Michael Vince – Macmillan Heinemann

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.