Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fizyka i chemia powierzchni

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WFAIS.IF-B025.0 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fizyka i chemia powierzchni
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy: Biofizyka (fiz. med. i biof. molek.), studia I stopnia -semestr letni, kursy kierunkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Raczkowska
Prowadzący grup: Joanna Raczkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Przekazanie wiedzy z zakresu fizyki i chemii powierzchni.

Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami i zjawiskami dotyczącymi powierzchni, takimi jak: podstawowe parametry charakteryzujące powierzchnię; Energia powierzchniowa i metody jej wyznaczania; Zwilżalność powierzchni; Zjawiska zwilżania i odzwilżania Sposoby modyfikacji powierzchni; Metody badania właściwości fizykochemicznych powierzchni; Siły i oddziaływania na powierzchniach międzyfazowych i zewnętrznych; Adsorpcja cząstek na powierzchni; Izotermy adsorpcji; Adhezja; Krystalografia powierzchniowych struktur; Fonony i plazmony.

Efekty kształcenia:

Efekty w zakresie wiedzy (BFI_K1_W01, BFI_K1_W06, BFI_K1_W10):

Student zna i rozumie zagadnienia fizyczne i chemiczne niezbędne do opisu zjawisk powierzchniowych oraz zachowania makromolekuł na powierzchni, takie jak oddziaływania atomów/molekuł z powierzchnią, kinetykę cząstek na powierzchi, zjawiska adsorpcji i desorpcji, izotermę Langmuira, proces separacji faz oraz zarys stosowanych technik eksperymentalnych. Student zna i rozumie etyczne i prawne aspekty badań biologicznych i biofizycznych.


Efekty w zakresie umiejętności (BFI_K1_U01, BFI_K1_U07):

Student potrafi zastosować odpowiednie modele fizyczne do opisu zjawisk powierzchniowych, jak również opisać podstawy fizyczne metod eksperymentalnych wykorzystywanych do badania właściwości fizykochemicznych powierzchni.


Efekty w zakresie kompetencji społecznych (BFI_K1_K01):

Student jest gotów do uczenia się przez całe życie.

Wymagania wstępne:

Zasób wiedzy na poziomie ogólnym z fizyki, chemii i matematyki

Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem zaliczenia modułu jest zdanie egzaminu ustnego/pisemnego obejmującego omówienie wybranych tematów z zakresu omawianego na wykładach

Kryteria oceny egzaminu:

Na ocenę 2--Nie ma wiedzy, umiejętności i kompetencji.

Na ocenę 3/4/5- Ma wiedzę, umijętności i kompetencje na poziomie co najmniej 50%/70%/90%.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Ocena formująca-sprawdzanie obecności na wykładach, ocena aktywności studenta podczas dyskusji i wspólnego rozwiązywania niektórych zagadnień wykładu.

Ocena podsumowująca-egzamin ustny/pisemny obejmujący omówienie wybranych tematów z zakresu omawianego na wykładach.

Terminy egzaminów i zaliczeń:

Sesja letnia roku akademickiego 2020/21

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody podające - wykład informacyjny

Metody dydaktyczne:

Metody podające- całość kursu liczy 30 godz. i jest on realizowany w cyklu 2-godzinnych wykładów, dominująca część treści programowych zawartych w poszczególnych wykładach jest przekazywana jako multimedialna prezentacja.

Metody praktyczne- niektóre, na ogół trudniejsze partie wykładanego materiału, uzupełniane są problemowymi zadaniami a w ich rozwiązywaniu uczestniczą słuchacze wykładu.

Metody problemowe-studenci są zachęcani do korzystania z konsultacji, podczas których odbywają się dyskusje z wykładowcą na temat zagadnień osobiście wyselekcjonowanych przez studenta.

Wykład realizowany jest w trybie zdalnym.

Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach-30 godz.

Samodzielne opanowanie omawianych narzędzi-15 godz.

Przygotowanie do egzaminu oraz obecność na egzaminie-30 godz.

Łączny nakład pracy studenta: 75 godz., co odpowiada 3 punktom ECTS

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

https://sylabus.uj.edu.pl/pl/document/edf5a02c-60e1-4dbb-a2b6-b3560bd493ad.pdf

Skrócony opis:

Wykład stanowi wprowadzenie do podstawowych zagadnień związanych z fizyką i chemią powierzchni. Udział w kursie ułatwi studentom przyszłe uczestnictwo w zaawansowanych, specjalistycznych wykładach poświęconych np. biomateriałom, nano-medycynie czy też w innym kursach związanych na przykład z inżynierią materiałową. Treść wykładu stanowi również teoretyczną bazę dla studentów wykonujących ćwiczenia w specjalistycznych pracowniach oraz dla studentów przygotowujących prace licencjackie związane z tematyką powierzchni ciała stałego. Kluczowe omawiane tematy to: Definicja powierzchni, podstawowe parametry charakteryzujące powierzchnię; Energia powierzchniowa i metody jej wyznaczania; Zwilżalność powierzchni; Zjawiska zwilżania i odzwilżania Sposoby modyfikacji powierzchni; Metody badania właściwości fizykochemicznych powierzchni; Siły i oddziaływania na powierzchniach międzyfazowych i zewnętrznych; Adsorpcja cząstek na powierzchni; Izotermy adsorpcji; Adhezja; Krystalografia powierzchniowych struktur; Fonony i plazmony

Pełny opis:

Definicja powierzchni, podstawowe parametry charakteryzujące powierzchnię;

Energia powierzchniowa i metody jej wyznaczania;

Zwilżalność powierzchni;

Zjawiska zwilżania i odzwilżania

Sposoby modyfikacji powierzchni

Metody badania właściwości fizykochemicznych powierzchni;

Siły i oddziaływania na powierzchniach międzyfazowych i zewnętrznych;

Adsorpcja cząstek na powierzchni;

Izotermy adsorpcji;

Adhezja;

Cienkie warstwy polimerow;

Krystalografia powierzchniowych struktur;

Fonony i plazmony

Literatura:

K.Christmann, Introduction to Surface Physical Chemistry, Springer-Verlag New York, 1991

H. Luth, Solid Surfaces, Interfaces and Thin Filma, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg GmbH 2001

H. Ibach, Physics of Surfaces and Interfaces, Berlin Heidelberg GmbH 2006

H.-J. Butt, K. Grraf, M. Kappl, Physics and Chemistry of Interfaces, Wiley-VCH GmbH, Weinheim, 2003

G.M.Barrow Chemia fizyczna, PWN

C.Kittel, Wstęp do fizyki ciała stałego, PWN

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.