Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesne zagadnienia biofizyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WFAIS.IF-B122.0 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Współczesne zagadnienia biofizyki
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy: Biofizyka (fiz. med. i biof. molek.), studia I stopnia - semestr zimowy, kursy kierunkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Stępień
Prowadzący grup: Ewa Stępień
Strona przedmiotu: http://www.zfm.if.uj.edu.pl/dla-studentow/kursy
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Dodatkowe strony WWW:

http://www.zfm.if.uj.edu.pl/grupy-badawcze/mikrotomografia

http://www.zfm.if.uj.edu.pl/grupy-badawcze/pracownia-spektoskopii-mossbauerowskiej

http://www.zfm.if.uj.edu.pl/grupy-badawcze/laboratorium-cytometrii-i-spektroskopii-nanoobiektow

http://www.zfm.if.uj.edu.pl/grupy-badawcze/laboratorium-spektroskopii-i-relaksometrii-nmr-ukladow-mikroheterogennych-biologicznych-tkanek-i-zywych-organizmow

Cele kształcenia:

Zapoznanie studenta I stopnia kierunku biofizyka z historią badań biofizycznych.

Zapoznanie studenta z terminologią naukową związaną z dyscypliną biofizyka.

Zapoznanie studenta z podstawami metod i technik stosowanych w badaniach biologicznych, biochemicznych, biofizycznych i molekularnych.

Efekty kształcenia:

Student zna i rozumie podstawowe zagadnienia fizyczne niezbędne do opisu problemów biofizycznych.

Student zna i rozumie współczesne metody biofizyczne, rozumie praktyczny aspekt rozwoju metod biofizycznych we współczesnej medycynie.

Student zna i rozumie język angielski na poziomie B2

Student potrafi wykonać syntetyczny opis właściwości biofizycznych badanych obiektów.

Student jest gotów do podnoszenia swoich kompetencji w zawodzie biofizyka lub fizyka medycznego w zakresie nowych technologii medycznych.



Wymagania wstępne:

brak wymagań wstępnych

Forma i warunki zaliczenia:

Na zaliczenia przedmiotu składają się następujące składowe:

• Uczestnictwo w wykładach: max 5 punktów

• Wykonanie projektu: max 10 punktów

• Test końcowy: max 25 punktów

Razem: max 40 punktów

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Punktu sumuje się i ocenia na postawie wyniku końcowego wyrażonego w %

91-100% ocena 5,0

81-90 ocena 4,5

71-80 ocena 4,0

61-70 ocena 3,5

51-60 ocena 3,0

0-50% ocena niedostateczna

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody eksponujące - film
Metody podające - anegdota
Metody podające - opis
Metody podające - pogadanka
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków

Metody dydaktyczne:

E-learning

Metody eksponujące - film

Metody podające - anegdota

Metody podające - opis

Metody podające - pogadanka

Metody podające - prezentacja multimedialna

Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków

Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach: 15 godz.

Uczestnictwo w egzaminie: 1 godz

Przygotowanie literaturowe do egzaminu: 14 godz

Poznanie terminologii obcojęzycznej: 5 godz

Konsultacje: 5 godz.

Przygotowanie projektu: 5 godz.

Samodzielna nauka treści poruszanych na zajęciach: 15 godz.

Łączny nakład pracy pracy studenta: 60 godz., co odpowiada 2 punktom ECTS

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie ma praktyk

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

biofizyka, rok 1

Skrócony opis:

Kurs stanowi wprowadzenie do biofizyki jako dyscypliny akademickiej z ukierunkowaniem na zagadnienie biologii molekularnej i medycyny.

Podczas kursu uczestnik zapoznaje się z opisem zjawisk fizycznych, podstawami chemii i biologii molekularnej mającymi wykorzystanie w metodach i technikach takich jak: cytometria przepływowa, mikroskopia optyczna i elektronowa z wprowadzeniem do kriomikroskopii elektronowej, elektroforeza i inne techniki techniki separacji, w tym chromatografia, krystalografia, spektrometria mas, NMR oraz techniki wirowania.

Uczestnik powinien zrozumieć praktyczne zastosowanie tych metod do badań strukturalnych, genomicznych, proteomicznych i lipidomicznych.

Omawiana też jest historia opracowań i odkryć w formie anegdoty

Podawane są przykłady w postaci cytowani z literatury naukowej.

Uczestnik jest zobowiązany wykonać mały projekt. Jest to zazwyczaj wykonanie modelu cząsteczki białka na podstawie dostarczonych przez wykładowcę materiałów. Dopuszczalna jest inna forma projektu.

Pełny opis:

Tematyka wykładów:

1. Biofizyka jako dyscyplina naukowa

2. Jednostki stosowane w biofizyce

3. Analiza struktur komórkowych

• Techniki mikroskopii optycznej i fluorescencyjnej

• Techniki mikroskopii elektronowej skaningowej i transmisyjnej

• Techniki mikroskopii siła atomowych

• Metody separacyjne (wirowanie)

4. Funkcje życiowe komórki

• Cykliczność procesów komórkowych

• Techniki obrazowania komórkowego: cytometria przepływowa

• Metody izotopowe stosowane w biochemii i fizjologii

• Techniki badania ekspresji genów

5. Proteomika

• Budowa biochemiczna białek

• Struktura makromolekularna

• Techniki badania białek

i. Chromatografia

ii. Elektroforeza

iii. Spektrometria mas

6. Biologia strukturalna

• Krystalografia

• Spektroskopia NMR

• Techniki kriomikroskopii

7. Elektrofizjologia

• Budowa błon biologicznych

• Kanały jonowe

• Potencjał elektryczny błony i techniki pomiaru

8. Smog jako zjawisko fizyczne

• Metody separacji nanocząstek

• Metody analizy nanocząstek

Zadanie projektowe:

• Wykonanie papierowego modelu cząsteczki białka na przykładzie insuliny na podstawie dostarczonej instrukcji

• Udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w instrukcji

• Rozwinięcie zadań problemowych dotyczących budowy cząsteczki insuliny, jej roli biologicznej i zastosowań medycznych

Literatura:

Obowiązkowa

1. Jaroszyk F, Biofizyka: podręcznik dla studentów, ISBN 9788320024616

Dodatkowa

1. Nadeau, Jay L. (Portland State University, OR, USA), Introduction to Experimental Biophysics, Second Edition Biological

Methods for Physical Scientists, ISBN 9781498799591

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.