Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia specjalistyczna Fizyki Medycznej I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WFAIS.IF-B125.1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pracownia specjalistyczna Fizyki Medycznej I
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy: Biofizyka (fiz. med. i biof. molek.), I rok, studia II stopnia - semestr zimowy, przed. obowiąz.
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Pracownia, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Stępień
Prowadzący grup: Katarzyna Dziedzic-Kocurek, Daniel Jakubiec, Piotr Kurzydło, Bartosz Leszczyński, Tadeusz Pałasz, Carina Rząca, Jan Stanek, Ewa Stępień, Marta Targosz-Korecka, Grzegorz Zuzel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

BF2_W01: Dysponuje poszerzoną wiedzą z zakresu metod doświadczalnych stosowanych w badaniach biomedycznych, pozwalającą na posługiwanie się metodami i pojęciami właściwymi dla biofizyki molekularnej lub dla fizyki medycznej


BF2_W02: Dysponuje zaawansowaną wiedzą z zakresu metod obliczeniowych stosowanych w metodach eksperymentalnych bedących przedmiotem kurs


tBF2_W04: Posiada pogłębioną wiedzę z zakresu swojej specjalności pozwalające na samodzielną pracę badawcząawową wiedzę dotyczącą uwarunkowań prawnych i etycznych związanych z działalnością naukową i dydaktyczną


BF2_W06: Posiada podstawową wiedzę dotyczącą uwarunkowań prawnych i etycznych związanych z działalnością naukową i dydaktyczną


BF2_U01: Posiada zaawansowane umiejętności korzystania z literatury fachowej, baz danych oraz innych źródeł informacji w celu pozyskania niezbędnych informacji oraz podstawową zdolność oceny rzetelności pozyskanych informacji.


BF2_ U02: Posiada umiejętność samodzielnego planowania i wykonywania badań eksperymentalnych w ramach odbytych doświadczalnych badań oraz krytycznej oceny wyników tych badań


BF2_U03: Potrafi przedstawić wyniki badań własnych w postaci samodzielnie przygotowanej rozprawy (referatu) zawierającej opis i uzasadnienie celu pracy, przyjętą metodologię, wyniki oraz ich znaczenie na tle innych podobnych badań.


BF2_U08: Zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w stopniu pozwalającym na samodzielną pracę na stanowisku badawczym lub pomiarowym


BF2_K03: Potrafi pracować w zespole, pełnić w nim różne funkcje (w tym kierownicze), ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania, związane z pracą zespołową, rozumie konieczność rzetelnego i terminowego wykonywania zadań

Wymagania wstępne:

Pracownia Specjalistyczna Fizyki Medycznej I i II jest kursem dla studentów II stopnia. Wymaganiem wstępnym jest więc zaliczenie modułów z matematyki, fizyki, chemii, biofizyki, anatomiii i fizjologii obowiązujących na studiach I stopnia.

Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem przystąpienia do wykonywania ćwiczenia jest pozytywne zdanie kolokwium z materiału wskazanego przez osobę prowadzącą dane ćwiczenie. Dane eksperymentalne uzyskane w trakcie ćwiczenia są opracowywane w postaci raportu. Przy ustalaniu oceny za dane ćwiczenie, prowadzący bierze pod uwagę wynik kolokwium, aktywnośc studenta w trakcie przebiegu eksperymentu oraz jakość przygotowanego raportu. Ocena finalna za całość kursu jest średnią z ocen cząstkowych poszczególnych ćwiczeń.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Ocena formująca- obecność studenta na zajęciach, sprawdzenie, poprzez kolokwium, jego przygotowania z z problematyki ćwiczenia,

sprawdzanie jego aktywności podczas przebiegu zajęć, analiza raportu

przygotowanego przez studenta oraz sprawdzanie wykonania ewentualnych poprawek/uzupełnień wniesionych przez prowadzącego ćwiczenie do pierwotnej wersji raport.

Ocena podsumowująca-zaliczenie semestralnego kursu na podstawie ocen uzyskanych za każde wykonane ćwiczenie.

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody eksponujące - ekspozycja
Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe

Metody dydaktyczne:

Ocena formująca- obecność studenta na zajęciach, sprawdzenie, poprzez kolokwium, jego przygotowania z z problematyki ćwiczenia,

sprawdzanie jego aktywności podczas przebiegu zajęć, analiza raportu

przygotowanego przez studenta oraz sprawdzanie wykonania ewentualnych poprawek/uzupełnień wniesionych przez prowadzącego ćwiczenie do pierwotnej wersji raport.

Ocena podsumowująca-zaliczenie semestralnego kursu na podstawie ocen uzyskanych za każde wykonane ćwiczenie.

Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach labolatoryjnych-90 godz.

Przygotowanie literaturowe do zajęc-45 godz.

Opracowanie sprawozdań z ćwiczeń laboratoyjnych-45 godz.

Łączny nakład pracy pracy studenta: 180 godz., co odpowiada 6 punktom ECTS.

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

biofizyka, rok 1

Skrócony opis:

Na program kursu Pracowni Specjalistycznej dla Fizyki Medycznej I i II składa się szereg ćwiczeń laboratoryjnych wykonywanych przy użyciu nowoczesnej bazy aparaturowej Instytutu Fizyki UJ i Collegium Medicum UJ. Ćwiczenia na terenie IF UJ odbywają się w Zakładzie Fizyki Nanostruktur i Nanotechnologii, Zakładzie Fizyki Medycznej, Zakładzie Radiospektroskopii, Zakładzie Optyki Atomowej, Zakładzie Inżynierii Nowych Materiałów, Zakładzie Doświadczalnej Fizyki Komputerowej oraz w Zakładzie Metodyki Nauczania i Metodologii Fizyki. Ćwiczenia w Collegium Medicum UJ prowadzi Zakład Biofizyki Katedry Fizjologii, CM. Całość kursu obejmuje kilkanaście ćwiczeń, prowadzonych przez pracowników nauko- dydaktycznych poszczególnych Zakładów.Celem Pracowni jest praktyczne zaznajomienie studentów z metodami analitycznych i naukowych badań, stosowanych obecnie w laboratoriach fizycznych i bio-medycznych oraz z technikami badawczymi mającymi bezpośrednie zastosowanie w diagnostyce medycznej. Fizyczne metody badawcze stosowane w ramach Pracowni to, między innymi, mikroskopia fluorescencyjna, mikroskopia sił atomowych, spektrometria promieniowania gamma, Fourierowska spektroskopia w podczerwieni, spektroskopia mössbauerowska, analiza Fouriera sygnałów elektrycznych i akustycznych, dyfraktometria rentgenowska. Ćwiczenia bezpośrednio związane z diagnostyką medyczną i medycznymi metodami obrazowania obejmują ultrasonografię, mikrotomografie komputerową, obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego, sztuczną hemodializę, elektrokardiografię, angiografię subtrakcyjną.

Literatura:

Literatura do każdego ćwiczenia jest podana bezpośrednio pod opisem danego ćwiczenia (patrz Opis). Przed przystąpieniem do wykonywania ćwiczenia student jest zobowiązany do konsultacji z prowadzącym ćwiczenie, celem ustalenia zakresu materiału obowiązującego na kolokwium.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.