Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia specjalistyczna Biofizyki Molekularnej II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WFAIS.IF-B129.2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pracownia specjalistyczna Biofizyki Molekularnej II
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy: Biofizyka (fiz.med. i biof.molek.), I rok, studia II stopnia - semestr letni, przedmioty obowiązk.
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Pracownia, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Raczkowska, Ewa Stępień
Prowadzący grup: Katarzyna Dziedzic-Kocurek, Katarzyna Gajos, Natalia Janiszewska, Tadeusz Pałasz, Joanna Raczkowska, Ewa Stępień
Strona przedmiotu: http://www.biophysics.fais.uj.edu.pl/pracspec-biofizmol
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Celem kształcenia jest zapoznanie studenta z typowymi metodami pomiarowymi biofizyki molekularnej, sposobem opracowania danych pomiarowych oraz interpretacji wyników.

Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy (BFI_K2_W01, BFI_K2_W04, BFI_K2_W05, BFI_K2_W06):

Student zna i rozumie zagadnienia z zakresu swojej specjalności w stopniu

pozwalającym na posługiwanie się metodami i pojęciami właściwymi dla biofizyki molekularnej. Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu

zagadnienia pozwalające na samodzielną, odpowiedzialną pracę badawczą, zgodnie z zasadami BHP. Student zna i rozumie zagadnienia dotyczące

prawnych i etycznych uwarunkowań związanych z działalnością naukową i dydaktyczną.


W zakresie umiejętności (BFI_K2_U01, BFI_K2_U02, BFI_K2_U08):

Student potrafi samodzielnie planować i wykonywać badania eksperymentalne w zakresie biofizyki molekularnej, zgodnie z zasadami BHP. Potrafi korzystać z literatury fachowej oraz innych źródeł informacji. Potrafi także w sposób krytyczny oceniać krytycznie wyniki własnych badań oraz rzetelność informacji pozyskanych z literatury.


W zakresie kompetencji społecznych (BFI_K2_K01, BFI_K2_K02,

BFI_K2_K03):

Student jest gotów do samodzielnej pracy ze świadomością odpowiedzialności za podejmowane inicjatywy badań naukowych, oraz konieczności przestrzegania zasad etyki zawodowej. Student jest gotów do pracy

zespołowej i pełnienia różnych funkcji w zespole.

Prerekwizyt:

Pracownia specjalistyczna Biofizyki Molekularnej I WFAIS.IF-B129.1

Wymagania wstępne:

Pracownia specjalistyczna Biofizyki Molekularnej II jest kontynuacją Pracowni specjalistycznej Biofizyki Molekularnej I, zatem wymagane jest uzyskanie zaliczenia z tego kursu. Poznadto, jest kursem dla studentów II stopnia, wymaganiem wstępnym jest więc zaliczenie modułów z matematyki, fizyki, chemii, biofizyki, anatomiii i fizjologii obowiązujących na studiach I stopnia.

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę.

Ocena za całość kursu jest średnią z ocen cząstkowych poszczególnych

ćwiczeń.


Warunkiem przystąpienia do wykonywania każdego ćwiczenia jest pozytywne zdanie kolokwium z materiału wskazanego przez osobę prowadzącą dane ćwiczenie. W czasie zajęć oceniana jest praca studenta, stopień jego samodzielności, umiejętność zastosowania w praktyce wiedzy teoretycznej i pracy w grupie. Po zakończeniu ćwiczenia student przygotowuje sprawozdanie, które jest oceniane pod kątem poprawności analizy uzyskanych danych pomiarowych i formułowanych wniosków.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Ocena formująca- obecność studenta na zajęciach, sprawdzenie, poprzez kolokwium, przygotowania z z problematyki ćwiczenia, sprawdzanie aktywności podczas przebiegu zajęć, analiza sprawozdania.


Ocena podsumowująca-zaliczenie semestralnego kursu na podstawie ocen uzyskanych za każde wykonane ćwiczenie.

Terminy egzaminów i zaliczeń:

Sesja letnia, zgodnie z kalendarzem akademickim.

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne

Metody dydaktyczne:

ćwiczenia laboratoryjne, konsultacje

Bilans punktów ECTS:

Forma aktywności studenta:

laboratoria 90h

przygotowanie raportu 45h

przygotowanie do ćwiczeń 45h


Łączny nakład pracy studenta: 180h, 6 ECTS w tym:

Liczba godzin kontaktowych 90h 3 ECTS

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym 90h 3 ECTS


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

https://sylabus.uj.edu.pl/pl/document/403b4da5-ae7b-4f87-8b6a-3a30f99b651d.pdf

Skrócony opis:

Podczas zajęć student ma możliwość poznania typowych metod pomiarowych biofizyki molekularnej, sposobu opracowania danych pomiarowych oraz interpretacji wyników.

Pełny opis:

W czasie zajęć student wykonuje ćwiczenia z grupy:

Badanie składu chemicznego kości metodą spektroskopii FTIR;

Badanie kamieni moczowych metodą proszkowej dyfraktometrii rentgenowskiej;

Tomografia magnetycznego rezonansu jądrowego w polu magnetycznym Ziemi;

Obrazowanie metodą magnetycznego rezonansu jądrowego z wykorzystaniem sekwencji echa spinowego;

Obrazowanie medyczne: mikrotomografia;

Angiografia subtrakcyjna;

Wektor elektryczny serca;

Sztuczna hemodializa;

Mikroskopia fluorescencyjna i kontrastowa do badań obiektów żywych i utrwalonych;

Spektroskopia i relaksacja NMR.

Literatura:

Do każdego ćwiczenia obowiązuje odrębna literatura. Przed przystąpieniem do wykonywania ćwiczenia student jest zobowiązany do konsultacji z prowadzącym ćwiczenie, celem ustalenia zakresu materiału obowiązującego na kolokwium.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.