Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

II Pracownia fizyczna (cz.2)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WFAIS.IF-D007.2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: II Pracownia fizyczna (cz.2)
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy: Fizyka doświadczalna, III rok, studia I stopnia - semestr letni, przedmioty obowiązkowe
Fizyka teoretyczna, III rok, studia I stopnia - semestr letni, przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Pracownia, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Dzierżęga
Prowadzący grup: Stanisław Baran, Paweł Dąbczyński, Krzysztof Dzierżęga, Szymon Godlewski, Tomasz Kawalec, Anna Majcher-Fitas, Tadeusz Pałasz, Michał Silarski, Jerzy Smyrski, Bartosz Such, Aleksandra Wrońska
Strona przedmiotu: http://www.2pf.if.uj.edu.pl
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

Głównym celem dydaktycznym II Pracowni Fizycznej jest zapoznanie studentów z zaawansowanymi metodami badawczymi różnych działów fizyki eksperymentalnej, a także doskonalenie ich umiejętności doświadczalnych na wszystkich etapach eksperymentu fizycznego (prawidłowe sformułowanie problemu, przygotowanie planu eksperymentu i przeprowadzenie go zgodnie z regułami sztuki, analiza otrzymanych wyników, wybór optymalnej metody obliczeniowej, dyskusja błędów i niepewności pomiarowych, a także przygotowanie sprawozdania, czyli końcowego opisu wykonanego doświadczenia, który ma charakter publikacji naukowej). Raz do roku organizowana jest w IIPF otwarta dla gości Studencka Sesja Plakatowa, której celem jest nauka publicznej prezentacji wyników doświadczeń przeprowadzonych w pracowni (studenci poznają reguły przebiegu konferencji naukowej).

Wymagania wstępne:

Warunkiem rozpoczęcia zajęć w II Pracowni Fizycznej jest zaliczenie następujących kursów poprzedzających: Podstawy Fizyki (Mechanika, Budowa Materii, Elektryczność i Magnetyzm, Optyka i Termodynamika) oraz I Pracownia Fizyczna (cz. 1 i 2). Studenci zobowiązani są dodatkowo do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego ich zdolność (lub niezdolność) do pracy z promieniowaniem jonizującym.

Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem uzyskania zaliczenia IIPF (cz.2) jest zrealizowanie 90 godzin pracy laboratoryjnej, przewidzianych harmonogramem w semestrze zimowym (IIPF cz.2), a także uzyskanie pozytywnej oceny końcowej na podstawie wszystkich ćwiczeń wykonanych w trakcie zajęć w tym semestrze.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia laboratoryjne.

W nauczaniu stosowana jest metoda aktywnego uczenia się >>student centered teaching<<. Studenci dyskutują z prowadzącymi kolejne etapy eksperymentu i, w oparciu o uzyskane informacje, podejmują decyzje dotyczące dalszych etapów doświadczenia i analizy danych. Rola prowadzącego w pewnych przypadkach ogranicza się do roli konsultanta. W przypadku wykonywania ćwiczeń w parach, duży nacisk kładziony jest na współpracę.


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Skrócony opis:

Druga Pracownia Fizyczna (IIPF) przeznaczona jest dla studentów III-go roku fizyki oraz SMP na studiach I stopnia. Zajęcia prowadzone są w semestrze zimowym (IIPF cz.1) i letnim (IIPF cz.2), w wymiarze 90 godzin na semestr.

Celem Pracowni jest zapoznanie studentów ze współczesnymi, zaawansowanymi metodami eksperymentalnymi stosowanymi w fizyce. Większość stanowisk doświadczalnych wyposażona jest w komputery służące do rejestrowania danych doświadczalnych, sterowania eksperymentem, opracowania wyników oraz przygotowania sprawozdania.

Ćwiczenia wykonywane są indywidualnie lub w grupach dwuosobowych, co daje możliwość aktywnego uczestnictwa w kolejnych etapach eksperymentu: planowaniu, pomiarach i analizie danych.

Doświadczenia wykonywane przez studentów w IIPF w większości należą do następujących głównych grup tematycznych :

• fizyka atomowa

• fizyka ciała stałego

• fizyka miękkich faz

• fizyka jądrowa

Pełny opis:

Druga Pracownia Fizyczna (IIPF) przeznaczona jest dla studentów III-go roku fizyki oraz SMP na studiach I stopnia. Zajęcia prowadzone są w semestrze zimowym (IIPF cz.1) i letnim (IIPF cz.2), w wymiarze 90 godzin w każdym semestrze. Dla zainteresowanych istnieje możliwość odrabiania IIPF w wymiarze rozszerzonym.

Celem Pracowni jest zapoznanie studentów ze współczesnymi, zaawansowanymi metodami eksperymentalnymi stosowanymi w fizyce. Większość stanowisk doświadczalnych wyposażona jest w komputery służące do rejestrowania danych doświadczalnych, sterowania eksperymentem, opracowania wyników oraz przygotowania sprawozdania.

Wykonywanie ćwiczeń indywidualnie lub w grupach dwuosobowych daje możliwość aktywnego uczestnictwa w kolejnych etapach eksperymentu: planowaniu, pomiarach i analizie danych.

Czas pracy studenta przy zestawie ćwiczeniowym waha się w granicach od 1 do 2 zajęć laboratoryjnych (po 7 godz. lekcyjnych każde), a w wielu przypadkach jest powiększony o dodatkowe zajęcia poświęcone komputerowej analizie i opracowaniu wyników przeprowadzonych doświadczeń, przy ścisłej współpracy z pracownikami dydaktycznymi prowadzącymi dane ćwiczenia (Pracownia Opracowywania Wyników).

Zestawy aparaturowe II Pracowni Fizycznej są zestawami uniwersalnymi, o szerokich możliwościach eksperymentalnych, co umożliwia realizację na nich programów o zróżnicowanej skali trudności, dla potrzeb studentów różnych specjalności, takich jak fizyka, biofizyka, fizyka zaawansowanych materiałów i nanotechnologia; zestawy te mogą być również wykorzystane na różnych poziomach studiowania (pracownie licencjackie oraz pracownie specjalistyczne na studiach II stopnia).

Doświadczenia wykonywane przez studentów w IIPF w większości należą do następujących głównych grup tematycznych :

• fizyka atomowa

• fizyka ciała stałego

• fizyka miękkich faz

• fizyka jądrowa.

Poniżej przedstawiona jest lista ćwiczeń przeprowadzanych w II Pracowni Fizycznej:

1. Badanie modeli powierzchni krystalicznych metodami

dyfrakcyjnymi

2. Badanie właściwości dielektrycznych polikrystalicznego

tytanianu baru w sąsiedztwie punktu Curie

3. Badanie histerezy przemiany martenzytycznej metodą

rezystometryczną

4. Badanie własności półprzewodnikowych złączy p–n

5. Wyznaczanie stałej C2 we wzorze Plancka i sprawdzanie

prawa Stefana-Boltzmanna

6. Badanie anizotropii dielektrycznej nematycznych ciekłych

kryształów

7. Badanie magnetycznych przemian fazowych oraz przemian

typu „porządek-nieporządek” w związkach

międzymetalicznych metodą rezystometryczną

8. Badanie struktury subtelnej w widmie atomu helu za

pomocą spektrometru Fabry-Perot 'a

9. Badanie efektu Zeemana w widmie atomu rtęci za

pomocą interferometru Fabry-Perot 'a

10. Badanie struktury modowej lasera

11. Badanie struktury nadsubtelnej w widmie atomu talu za

pomocą interferometru Fabry-Perot 'a

12. Holografia

13. Badanie zależności współczynnika załamania gazów od

ciśnienia za pomocą refraktometru interferencyjnego

Jamina

14. Badanie magnetycznego rezonansu jądrowego w ciałach

stałych metodą fali ciągłej

15. Badanie magnetycznej relaksacji protonów metodą echa

spinowego

16. Impulsowy spektrometr MRJ. Spektroskopia fourierowska i

relaksometria

17. Badanie przejść fazowych w ciekłych kryształach

termotropowych metodą mikroskopii polaryzacyjnej

18. Kwantowanie przewodności elektrycznej w nanodrutach

19. Właściwości optyczne kropek kwantowych

20. Źródła jonów i podstawy spektrometrii masowej

21. Pompowanie optyczne

22. Badanie struktur krystalicznych metodą dyfrakcji promieni X

23. Wyznaczanie energii dysocjacji molekuły jodu

24. Pomiar energii aktywacji kryształu siarczku kadmu

25. Analiza materiałowa metodą spektroskopii plazmy

indukowanej laserem

26. Badanie struktury izotopowej w widmie atomu wodoru za

pomocą spektrometru siatkowego

27. Badanie kinetyki sorpcji i izotermy sorpcyjnej dla suchych

układów biologicznych

28. Wyznaczanie charakterystyk próżniomierza jonizacyjnego

29. Elektronika jądrowa

30. Promieniowanie alfa

31. Aktywność 222Rn

32. Doświadczenie Rutherforda

33. Spektrometr promieniowania beta

34. Pozycyjnie czułe detektory plastikowe

35. Promieniowanie gamma

36. Efekt Comptona

37. Korelacje kierunkowe

38. Pomiar widm gamma

39. Spektroskopia mössbauerowska

40. Czas życia mionów

41. Promieniowanie kosmiczne

42. Promieniowanie X

Literatura:

Do każdego ćwiczenia opracowane są materiały zawierające cel ćwiczenia, opis metody oraz schemat aparatury badawczej, a także wykaz zagadnień do przygotowania i zalecaną literaturę. Materiały te zapisane są na płycie CD, która jest wypożyczana każdemu uczestnikowi zajęć na początku roku akademickiego.

Skrócone informacje na temat ćwiczeń dostępne są również na stronie internetowej www.if.uj.edu.pl/~pracfiz2.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.