Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia magisterska II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WFAIS.IF-IM039.2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pracownia magisterska II
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy: ZMiN, II st. II rok s. letni, kursy obow. specj. Zaawansowane materiały dla technologii inform.
Punkty ECTS i inne: 19.00 LUB 20.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Pracownia, 200 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Rams
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Ocena wliczana do średniej:

nie

Efekty kształcenia:

K_W01 ma rozszerzoną wiedzę w zakresie dziedzin nauki o materiałach i nanotechnologii oraz dziedzin nauk podstawowych, rozumie znaczenie tych dziedzin dla cywilizacji technicznej


K_W03 zna techniki doświadczalne, obserwacyjne i numeryczne oraz modele matematyczne właściwe dla nauki o materiałach i nanotechnologii; potrafi samodzielnie odtworzyć/dowieść podstawowe twierdzenia i prawa


K_W05 zna teoretyczne podstawy funkcjonowania aparatury naukowej stosowanej w badaniach z zakresu nauki o materiałach i nanotechnologii


K_W07 zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w stopniu pozwalającym na samodzielną pracę na stanowisku badawczym lub pomiarowym


K_U01 potrafi planować i wykonywać podstawowe badania, doświadczenia lub obserwacje dotyczące zagadnień poznawczych w ramach nauki o materiałach i nanotechnologii


K_U02 potrafi w sposób krytyczny ocenić wyniki eksperymentów, obserwacji i obliczeń teoretycznych, a także przedyskutować niepewności pomiarowe


K_U03 potrafi znajdować niezbędne informacje w literaturze fachowej, bazach danych i innych źródłach, zna czasopisma naukowe podstawowe dla studiowanego kierunku studiów programowania


K_U04 potrafi zastosować zdobytą wiedzę w zakresie dziedzin nauki o materiałach i nanotechnologii i dziedzin nauk pokrewnych


K_U06 potrafi w sposób przystępny przedstawić wyniki odkryć dokonanych w dziedzinach nauk o materiałach i nanotechnologii oraz w zakresie obszarów leżących na pograniczu pokrewnych dyscyplin naukowych


K_U07 potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować proces samokształcenia, potrafi zarządzać czasem


K_U08 posiada pogłębioną umiejętność przygotowania prac pisemnych dotyczących zagadnień z dziedzin nauki o materiałach i nanotechnologii w języku polskim i języku angielskim


K_K01 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób


K_K02 potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, rozumie konieczność rzetelnego i terminowego wykonywania swoich zadań


K_K03 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania


K_K05 rozumie potrzebę systematycznego zapoznawania się z czasopismami naukowymi i popularnonaukowymi, podstawowymi dla studiowanego kierunku studiów, w celu poszerzania i pogłębiania wiedzy

Forma i warunki zaliczenia:

Studenci wykonują prace laboratoryjne i/lub opracowania w zakresie wyznaczonym prze promotora pracy magisterskiej i przygotowują raporty robocze oraz pracę magisterską. Podstawą uzyskania zaliczenia jest złożenie pracy magisterskiej. Ocenę wystawia promotor.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Sprawdzenia i oceny dokonuje promotor pracy magisterskiej biorąc pod uwagę samodzielność studenta, rzetelność wykonanej pracy laboratoryjnej oraz przygotowane raporty i pracę magisterską.

Metody dydaktyczne:

praca laboratoryjna, kwerenda literaturowa, samodzielne przygotowanie opracowania

Bilans punktów ECTS:

Przygotowanie pomiarów i pomiary na pracowni: 200 godzin, samodzielne opracowanie wyników, sporządzenie raportów, omówienie wyników z promotorem: 275 godzin. Przygotowanie pracy magisterskiej 50 godz.

Skrócony opis:

W ramach pracowni magisterskiej student wykonuje prace laboratoryjne/obliczenia/opracowania mające stanowić podstawę jego pracy magisterskiej i przygotowuje pracę magisterską

Pełny opis:

Zakres pracy laboratoryjnej/obliczeń, tematyka pracy jest określana indywidualnie przez promotora pracy magisterskiej

Literatura:

Obowiązująca literatura jest określana indywidualnie przez promotora pracy magisterskiej

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.