Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do modelowania 3D

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WFAIS.IF-MA001 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wstęp do modelowania 3D
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (w trakcie)

Okres: 2018-02-24 - 2018-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Pracownia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Palacz
Prowadzący grup: Paweł Mogiła, Wojciech Palacz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

Wiedza: student posiada pogłębioną wiedzę w zakresie modelowania 3D; zna narzędzia oraz technologie służące do tworzenia modeli; orientuje się w kierunkach rozwoju tej specjalności oraz jej zastosowania w grach, filmach i wizualizacjach (K_W01, K_W07, K_W08, K_W10).

Kompetencje społeczne: student zdaje sobie sprawę z konieczności ustawicznego poszerzania swojej wiedzy, w tym zapoznawania się z nowymi aplikacjami i technikami modelowania; potrafi precyzyjnie formułować pytania dotyczące modelowania 3D (K_K01, K_K02, K_K03).

Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych.

Forma i warunki zaliczenia:

Wymagana jest obecność na zajęciach w pracowni, oddanie samodzielnie wykonanego modelu 3D, oraz zdanie egzaminu ustnego.

Aby dostać ocenę dst / db / bdb trzeba mieć wiedzę, umiejętności i kompetencje na poziomie co najmniej 50% / 70% / 90%.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Ciągła ocena aktywności na zajęciach w pracowni, sprawdzanie obecności, ocena samodzielnie wykonanego modelu 3D, egzamin ustny.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia produkcyjne
Metody praktyczne - metoda projektów

Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach - 15 godz.

Udział w zajęciach na pracowni - 45 godz.

Przygotowywanie się do zajęć na pracowni - 30 godz.

Samodzielna praca nad modelami 3D - 60 godz.

Przygotowanie się do egzaminu - 30 godz.

Łączny nakład pracy studenta: 180 godzin, co odpowiada 6 punktom ECTS.

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Skrócony opis:

Wykład omawia teoretyczne zagadnienia związane z modelowaniem brył i późniejszym wykorzystaniem tych modeli przez gry bądź inne programy renderujące sceny 3D. Ćwiczenia służą nabyciu praktycznej umiejętności tworzenia modeli w programie 3ds Max.

Pełny opis:

Program wykładu:

1. Matematyczne modelowanie krzywych 2D i powierzchni 3D.

2. Komputerowa grafika 3D - rzutowanie scen 3D na ekran 2D, biblioteki OpenGL i Direct3D.

3. Definiowanie wyglądu brył 3D - kolory, modele oświetlenia, tekstury, itp.

4. Przegląd programów do modelowania scen 3D.

5. Przenoszenie utworzonych brył 3D do silników gier, przegląd formatów plików przechowujących geometrię brył 3D.

6. Automatyzacja pracy - język makr programu 3ds Max.

Program ćwiczeń:

1. Przegląd programów graficznych 3D.

2. Modelowanie 3D Low- i HighPoly.

3. Omówienie interfejsu programu 3ds Max.

4. Geometry, Shapes - tworzenie i modyfikacja.

5. Blueprint - przygotowanie do modelowania.

6. Modyfikator Editable Poly - szczegółowe omówienie, modelowanie obiektów niskopoligonowych (LowPoly).

7. Zastosowania modyfikatorów Smooth, Relax, MeshSmooth, TurboSmooth.

8. Modelowanie HighPoly, modyfikatory Editable Mesh, Mesh Select.

9. Modyfikator Edit Spline, wytłaczanie Loft, tworzenie brył obrotowych za pomocą Lathe.

10. Zastosowania Boolean i ProBoolean.

11. Modyfikatory pomocnicze Twist, Bend, FFD, itp.

12. Subdivision Surfaces.

13. Modelowanie proceduralne.

14. Podstawy teksturowania, UVW Map, Unwrap Map. Skrypt LSCM Center. Podstawy edytora materiałów.

15. Mudbox - zastosowanie sculptingu.

16. Wypalanie tekstur - finalny model i jego rendering.

Literatura:

1. 3-D Computer Graphics, Samuel R. Buss.

2. 3ds Max 2009 Biblia, Kelly L. Murdock.

3. Poly-Modeling with 3ds Max, Todd Danielle.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.