Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zaawansowana grafika komputerowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WFAIS.IF-N605 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zaawansowana grafika komputerowa
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy: Informatyka Stosowana, st. II stopnia, I i II rok - sem. zimowy- przedm. do wyboru specjaliz.ogólna
Informatyka, II i III rok -semestr zimowy, przedmioty do wyboru A,B, studia I stopnia
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Palacz
Prowadzący grup: Wojciech Palacz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

Wiedza: student ma pogłębioną wiedzę w zakresie metod grafiki komputerowej; zna algotytmy, biblioteki i inne narzędzia wykorzystywane przy jej tworzeniu, a także mechanizmy akceleracji sprzętowej (K_W01, K_W06, K_W07, K_W08).

Umiejętności: student potrafi zastosować posiadaną wiedzę do zaprojektowania i zaimplementowania programów generujących bądź przetwarzających grafikę 2D i 3D, łącznie z programami interaktywnymi (K_U01, K_U02, K_U03, K_U07, K_U09).

Kompetencje społeczne: student zdaje sobie sprawę z konieczności ustawicznego poszerzania swojej wiedzy, w tym zapoznawania się z nowymi bibliotekami i narzędziami; potrafi precyzyjnie formułować pytania dotyczące grafiki (K_K01, K_K02, K_K03).

Wymagania wstępne:

Umiejętność programowania w C i C++, pożądana znajomość podstawowych zagadnień grafiki komputerowej.

Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem zaliczenia modułu jest obecność na zajęciach laboratoryjnych, oddanie zadań domowych i projektów zaliczeniowych, oraz zdanie egzaminu ustnego.

Aby dostać ocenę dst / db / bdb trzeba mieć wiedzę, umiejętności i kompetencje na poziomie co najmniej 50% / 70% / 90%.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Ciągła ocena aktywności i poziomu wiedzy wykazywanego na zajęciach laboratoryjnych, ocena zadań domowych i projektów, sprawdzanie obecności, egzamin ustny.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne
Metody praktyczne - metoda projektów

Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach - 30 godz.

Udział w zajęciach laboratoryjnych - 30 godz.

Przygotowywanie się do zajęć laboratoryjnych - 30 godz.

Zadania domowe i projekty programistyczne - 60 godz.

Przygotowanie się do egzaminu - 30 godz.

Łączny nakład pracy studenta: 180 godzin, co odpowiada 6 punktom ECTS.

Skrócony opis:

Przedmiot omawia praktyczne zastosowania bibliotek służących do generowania grafiki 2D i 3D, a także algorytmów przetwarzających obrazy dwuwymiarowe.

Pełny opis:

1. Przypomnienie podstaw (układy współrzędnych, transformacje, rzuty z 3D w 2D, modele oświetlena).

2. OpenGL.

3. Inne API 3D (OpenGL ES, Direct3D).

4. Podstawy fizyki używane przy implementacji gier.

5. Modelowanie brył 3D.

6. Przetwarzanie dwuwymiarowych obrazów rastrowych.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.