Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Interfejsy graficzne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WFAIS.IF-N608 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Interfejsy graficzne
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy: Informatyka, II i III rok - semestr zimowy - przedmioty do wyboru G, studia I stopnia
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Pracownia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Strug
Prowadzący grup: Adam Górski, Wojciech Palacz, Barbara Strug
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin lub zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

Wiedza

Student jest w stanie scharakteryzować elementy interfejsów, wybrane metody ich projektowania wskazać problemy jakie mogą się pojawiać oraz metody ich rozwiązania, a także zna narzędzia wspomagające ta pracę oraz wzorce projektowe (K_W05 ,K_W09, K_W14)


Student jest w stanie wymienić podstawowe modele wejścia, wyjścia, style interfejsów, rozróżnić poszczególne typy prototypów oraz wymienić i objaśnić wybrane metody analizy i oceny interfejsów użytkownika (K_W14 )


Umiejętności

Student umie posłużyć się narzędziami informatycznymi oraz bibliotekami wspomagającymi implementacje interfejsów użytkownika oraz wzorcami projektowymi (K_U09, K_U19)


Student umie zaprojektować, zaimplementować , przetestować oraz ocenić interfejs użytkownika dostosowując go do konkretnej sytuacji i docelowego użytkownika (K_U03, K_U04, K_U05,K_U10, K_U16,K_U17)


Kompetencje

Student potrafi pracować w zespole (K_K03)


Student potrafi wyszukać , opracować i przedstawić zagadnienia dotyczące interakcji człowiek-komputer. (K_K01,K_K02, K_K04)


Wymagania wstępne:

Umiejętność programowania

Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem zaliczenia modułu jest udział w zajęciach laboratoryjnych, wykonanie zadań na laboratoriach, wykonanie projektu semestralnego , przedstawienie przygotowanego samodzielnie zagadnienia związanego z projektowaniem interfejsów graficznych oraz zdanie egzaminu.


Na ocenę 2 - Nie ma wiedzy, umiejętności i kompetencji.


Na ocenę 3/4/5 - Ma wiedzę, umiejętności i kompetencje na poziomie co najmniej 50 %/70 %/90 %.
Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Zadania wykonywane na laboratoriach (kryteria: zgodność z zadanym tematem, kompletność)

Prezentacja samodzielnie opracowanego zagadnienia (kryteria: jakość prezentacji, kompletność prezentacji, umiejętność odpowiedzi na dodatkowe pytania, jakość zebranych materiałów)


Projekt grupowy (kryteria: zgodność z zadanym tematem, uwzględnione możliwości aplikacji, wykorzystane narzędzia,poprawność działania aplikacji,odporność na błędy/niepoprawne dane, jakość dokumentacji, przygotowanie scenariuszy, przygotowanie materiałów do testowania, terminowość oddania poszczególnych etapów projektu)


Egzamin końcowy

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne
Metody praktyczne - metoda projektów

Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach - 30 godz.

Udział w zajęciach laboratoryjnych - 30 godz.

Samodzielne przygotowywanie się do zajęć laboratoryjnych 30 godzin

Implementacja projektu i opracowanie dokumentacji 60 - godzin

Przygotowanie do egzaminu i udział w nim 30 godzin

Łączny nakład pracy studenta: 180 godz., co odpowiada 6 punktom ECTS.

Skrócony opis:

Przedmiot dotyczy zagadnień związanych z projektowaniem i ocena interfejsów użytkownika. W ramach zajęc studenci zapoznają się z zasadami projektowania szeroko pojętej interakcji człowiek komputer, metodami oceny interfejsów a także dostępnymi narzedziami programistycznymi wspomagającymi ta dziedzinę.

Pełny opis:

Interfejs użytkownika jest jedna z najważniejszych, i jednocześnie najbardziej pracochłonnych, części każdej aplikacji. Umiejętność projektowania i implementacji wygodnego i przyjaznego dla użytkownika interfejsu jest więc niezbędna przy tworzeniu aplikacji. Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z metodami i technikami projektowania, implementacji, testowania i oceny interfejsów użytkownika. Zapoznają się także z najczęściej popełnianymi błędami, metodami ich unikania i dobrymi praktykami projektowymi i implementacyjnymi w zakresie interfejsów użytkownika.

Literatura:

1. Optymalizacja funkcjonalności serwisów internetowych

Jakob Nielsen, Hoa Loranger

2. Projektowanie funkcjonalnych serwisów internetowych

Jakob Nielsen

3. Funkcjonalność stron www. 50 witryn bez sekretów

Jakob Nielsen, Marie Tahir

4. Nie każ mi myśleć! O życiowym podejściu do funkcjonalności stron internetowych, Steve Krug

5. Przetestuj ją sam! Steve Krug o funkcjonalności stron internetowych, Steve Krug

6. Magia interfejsu. Praktyczne metody projektowania aplikacji internetowych, Robert Hoekman jr

7. Projektowanie serwisów WWW. Standardy sieciowe., Jeffrey Zeldman, Ethan Marcotte

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.