Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zasady gospodarki rynkowej i organizacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WFAIS.IF-Z012.0 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zasady gospodarki rynkowej i organizacji
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy: Zaawansowane Materiały i Nanotechnologia, II st, I rok, s. letni, specj. Bio- i Nanomateriały
Zaawansowane Materiały i Nanotechnologia, II st, II rok, s. zimowy, kursy obow. specj. Nanomateriały
ZMiN, II st. I rok s. letni,specj. Zaawansowane materiały, fotonika i nanotechnologia
ZMiN, II st. II rok s. letni, kursy obow. specj. Zaawansowane materiały dla technologii inform.
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Tutko
Prowadzący grup: Marta Tutko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Efekty kształcenia:

Efekty w zakresie


Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 student zna rodzaje systemów gospodarczych i rozumie ich funkcjonowanie oraz zasady, w tym zasady gospodarki rynkowej ZMN_K2_W10

W2 podstawowe zasady organizacji przedsiębiorstw ZMN_K2_W10


Umiejętności – Student potrafi:

U1 komunikować się z różnymi odbiorcami stosując pojęcia ekonomiczne oraz pracować w zespole ZMN_K2_U08


Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy ZMN_K2_K05

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny

Test jednokrotnego wyboru. Aby zaliczyć przedmiot należy uzyskać 51% punktów.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin pisemny

Test jednokrotnego wyboru. Aby zaliczyć przedmiot należy uzyskać 51% punktów.

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Bilans punktów ECTS:

wykład 30

przygotowanie do egzaminu 40

rozwiązywanie zadań 10

konsultacje 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin 90 ECTS 3.0

Liczba godzin kontaktowych 30

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

zaawansowane materiały i nanotechnologia

Pełny opis:

1. Przedmiot ekonomii. Gospodarowanie jako proces dokonywania wyboru. Koszt

alternatywny. Krzywa możliwości produkcyjnych. W1, U1

2. Rodzaje systemów gospodarczych. Gospodarka rynkowa, mieszana, kierowana. W1, U1

3. Teoria rynku. Popyt, podaż i cena. Równowaga rynkowa. Determinanty zmian

popytu i podaży. Cena minimalna i cena maksymalna. Elastyczność popytu i

podaży. W1, U1

4. Teoria konsumenta. Model konsumenta (krzywa obojętności, linia budżetowa).

Punkt równowagi konsumenta. W1, U1

5. Teoria produkcji. Przedsiębiorstwo (cel, funkcje, rodzaje, składniki).

Przedsiębiorczość. Utarg. Koszt. Zysk. Optimum ekonomiczne i techniczne

przedsiębiorstwa. W1, U1, K1

6. Teoria kosztów. Decyzje producenta. W1, U1, K1

7. Rodzaje struktur rynkowych. Konkurencja doskonała. Monopol. Oligopol.

Konkurencja monopolistyczna. W1, U1

8. Rachunek dochodu narodowego. Metody pomiaru PKB. PNB. Dochód narodowy. W1, U1

9. Państwo w gospodarce. Ruch okrężny. Wpływ wydatków państwa i podatków na

produkcję. Budżet państwa. W1, U1

10. Mechanizm mnożnikowy. Składniki popytu globalnego oraz jego zmiany. Produkcja

w punkcie równowagi. W1, U1

11. Równowaga na rynku pieniądza. Rola banku centralnego. Inflacja. W1, U1

12. Definicja zarządzania. Funkcje zarządzania. Zasoby organizacji. W2

13. Zarządzanie ogólne, strategiczne. Struktury organizacyjne. Kultura organizacyjna. W2

14. Zarządzanie zasobami ludzkimi. W2

15. Zarządzanie jakością. W2

Literatura:

Obowiązkowa

1. D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch, Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2014.

2. D. Begg, G. Vernasca, S. Fischer, R. Dornbusch, Makroekonomia, PWE, Warszawa 2014.

3. R. W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.

Dodatkowa

1. P. Smith, D. Begg, „Ekonomia”, PWE, Warszawa 2004.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.