Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie w ochronie zdrowia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WFa.ANA-2ST-O-ZarOch Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie w ochronie zdrowia
Jednostka: Wydział Farmaceutyczny
Grupy: przedmioty analityka medyczna, studia jednolite magisterskie stacjonarne IIr sem.zimowy, obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Kautsch
Prowadzący grup: Marcin Kautsch, Stojgniew Sitko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Student, pracując w grupie, potrafi dokonać analizy otoczenia organizacji ochrony zdrowia, określić grupę docelową, do której skierowane są działania organizacji, zaproponować cele, jakie ww. organizacja miałaby osiągnąć oraz zaprojektować plan, który pozwoliłby na ich osiągnięcie.

Efekty kształcenia:

Student potrafi zarządzać i kierować medycznym laboratorium diagnostycznym, w tym jego personelem.

Student potrafi wyszukiwać i selekcjonować informacje z różnych źródeł, dokonywać ich krytycznej oceny oraz formułować opinie.

Student potrafi komunikować się ze współpracownikami w zespole i dzielić się wiedzą.

Student jest gotów do pracy w zespole, przyjmując w nim różne role, ustalając priorytety, dbając o bezpieczeństwo własne, współpracowników i otoczenia.

Student jest gotów do formułowania wniosków z własnych pomiarów lub obserwacji.

Forma i warunki zaliczenia:

Projekt.

Studenci, w grupach przygotowują opracowania (projekty) dotyczące otwarcia własnego laboratorium / wybranej organizacji ochrony zdrowia.

Warunkiem zaliczenia jest przygotowanie ww. dokumentu zgodnie z podanymi wytycznymi (por. poniżej).


BDB: przygotowanie planu działalności wybranej organizacji ochrony zdrowia – napisanego poprawną polszczyzną, spełniającego wszystkie wymogi podane na pierwszych zajęciach (dotyczące formy i zawartości), pokazującego, że autorzy znakomicie opanowali wiedzę z omawianego obszaru.

DB: przygotowanie planu działalności wybranej organizacji ochrony zdrowia – napisanego poprawną polszczyzną, spełniającego 3/4 wymogów podanych na pierwszych zajęciach (dotyczące formy i zawartości), pokazującego, że autorzy

opanowali wiedzę z omawianego obszaru.

DST: przygotowanie planu działalności wybranej organizacji ochrony zdrowia – napisanego poprawną polszczyzną, spełniającego podstawowe wymogi podane na pierwszych zajęciach (dotyczące formy i zawartości), pokazującego, że autorzy mają podstawową wiedzę z omawianego obszaru.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Ocenie podlega przygotowany przez grupę studentów projekt – plan

działalności wybranej placówki ochrony zdrowia.

Praca jest oceniana pod kątem jej koncepcji, zastosowania w planie narzędzi zarządczych przedstawionych i omówionych w trakcie zajęć.

Do realizacji powyższego konieczna jest współpraca w ramach grupy, podział zadań, samodzielne poszukiwanie informacji, wyciąganie wniosków, formułowanie planów.

Jakość przedstawionego dokumentu pokazuje, na ile udało się osiągnąć zakładane efekty.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody praktyczne - seminarium
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - gry dydaktyczne (symulacyjne, decyzyjne, psychologiczne)
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium

Bilans punktów ECTS:

seminarium 30

przygotowanie do ćwiczeń 30

Grupa treści kształcenia:

Inne

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

Wprowadzenie do przedmiotu. Co to jest zarządzanie? Funkcje zarządzania.

Systemy ochrony zdrowia. Wydatki na zdrowie i ich efekty. Metody płacenia za usługi medyczne.

Otoczenia organizacji i jego analiza. Siły Portera. Strategia.

Główne myśli w naukach o organizacji i zarządzaniu.

Narzędzia zarządzania operacyjnego.

Jakość w ochronie zdrowia.

Analiza break-even point.

Przywództwo i motywacja.

Podstawy marketingu.

Omówienie wyników prac nad dokumentem zaliczeniowym, prezentacja.

Literatura:

Obowiązkowa

1. Podstawy zarządzania organizacjami, Griffin R.W. (2017), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

2. Bukowska-Piestrzyńska A. (2017), Marketing usług zdrowotnych – od budowania wizerunku placówki do zadowolenia klienta (wyd. VI), CeDeWu, Warszawa

Dodatkowa

1. Kautsch M. (red.) (2017), Zarządzanie w opiece zdrowotnej. Nowe wyzwania. Wolters Kluwer

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.