Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Immunopatologia z immunodiagnostyką

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WFa.ANA-3ST-O-ImmImm Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Immunopatologia z immunodiagnostyką
Jednostka: Wydział Farmaceutyczny
Grupy: przedmioty analityka medyczna, studia jednolite magisterskie stacjonarne IIIr cały rok, obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 8.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Baran
Prowadzący grup: Jarosław Baran, Karolina Bukowska-Strakova, Edyta Działo, Adrianna Gałuszka, Jolanta Goździk, Katarzyna Kaczmarek, Aleksandra Krasowska-Kwiecień, Dorota Kurowska-Baran, Iwona Lipka, Magdalena Rutkowska-Zapała, Maciej Siedlar, Izabela Siemińska, Anna Szaflarska, Karolina Tkacz, Kazimierz Węglarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

Zapoznanie studentów z funkcjonowaniem układu odporności w zdrowiu i chorobie, patomechanizmami chorób o podłożu immunologicznym (niedobory odporności, choroby autoimmunizacyjne, alergie, choroby autozapalne), ich diagnostyką laboratoryjną i interpretacją wyników badań. Dodatkowo, studenci uzyskają wiedzę na temat organizacji laboratorium diagnostyki immunologicznej, a także zostaną zapoznani ze znaczeniem i sposobami typowania antygenów zgodności tkankowej do celów transplantacyjnych, procedurą przeszczepienia komórek hematopoetycznych i monitorowaniem pacjenta po przeszczepie.

Efekty kształcenia:

Wiedza – student zna patomechanizmy i metody nowoczesnej diagnostyki chorób o podłożu immunologicznym, w szczególności pierwotnych i wtórnych niedoborów odporności, chorób autoimmunizacyjnych, alergicznych i autozapalnych. Posiada wiedzę z zakresu immunologii transplantacyjnej, zna zasady doboru dawcy i biorcy przeszczepów narządowych oraz hematopoetycznych komórek macierzystych. Posiada wiedzę z zakresu immunologii nowotworów, zna metody otrzymywania i stosowania przeciwciał monoklonalnych i poliklonalnych w diagnostyce, leczeniu i monitorowaniu terapii.


Umiejętności - student umie dokonać oceny stanu układu odporności człowieka poprzez dobór specjalistycznych badań laboratoryjnych i interpretację ich wyników pod kątem możliwych patologii, zna wskazania do poszerzenia diagnostyki immunologicznej w wybranych stanach chorobowych o dodatkowe badania np. genetyczne. Potrafi posługiwać się technikami mikroskopowymi, biologii molekularnej i genetyki, cytometrii przepływowej oraz technikami immunoenzymatycznymi. Umie dobrać dawcę rodzinnego lub niespokrewnionego do przeszczepienia narządowego lub komórek hematopoetycznych, potrafi monitorować status pacjenta po przeszczepie.


Kompetencje społeczne – student ma świadomość odpowiedzialności związanej z decyzjami podejmowanymi w ramach prowadzonej diagnostyki, w szczególności w kategoriach bezpieczeństwa własnego i innych.

Wymagania wstępne:

Podstawy immunologii ogólnej (semestr III) i patofizjologii człowieka (semestr V).

Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu, a tym samym dopuszczenia do egzaminu (testowy egzamin pisemny) jest obecność na wszystkich ćwiczeniach oraz zaliczenie praktyczne ćwiczeń., polegające m.in. na prawidłowej interpretacji wyników badań diagnostycznych. W przypadku nieobecności na ćwiczeniach konieczne jest zaliczenie danej partii materiału u osoby prowadzącej.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Ciągła ocena pracy i aktywności studenta w trakcie ćwiczeń praktycznych i seminariów. Zaliczenie praktyczne z materiału ćwiczeniowego oraz egzamin testowy (test wielokrotnego wyboru) podsumowujący ocenę efektów kształcenia.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne
Metody praktyczne - pokaz
Metody praktyczne - seminarium
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium

Metody dydaktyczne:

• metody podające (wykład informacyjny, prelekcja),

• metody aktywizujące (metoda analizy przypadków)

• metody problemowe (metoda analizy przypadków, seminarium)

• metody praktyczne (demonstracje, ćwiczenia laboratoryjne)


Bilans punktów ECTS:

8

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Nie dotyczy.

Pełny opis:

Nauczanie przedmiotu obejmuje wykłady, seminaria oraz zajęcia praktyczne (ćwiczenia i demonstracje), w trakcie których student uzyska wiedzę o patologii i podstawach diagnostyki laboratoryjnej chorób o podłożu immunologicznym. Szczegółowy program nauczania obejmuje następujące zagadnienia:

1. Odpowiedź immunologiczna u człowieka: centralne i obwodowe narządy limfatyczne, komórkowe i molekularne podstawy reakcji odpornościowych (mechanizmy). Rozwój i starzenie się układu odpornościowego człowieka – wykład.

2. Immunoglobuliny – budowa, funkcja, synteza, heterogenność. Przeciwciała monoklonalne i ich wykorzystanie w diagnostyce i leczeniu chorób człowieka – wykład, ćwiczenia praktyczne.

3. Podstawy testów immunologicznych – reakcje antygen-przeciwciało (precypitacja, aglutynacja, hemaglutynacja). Wykrywanie białek patologicznych (immunodyfuzja, elektroforeza). Metody oceny produkcji przeciwciał. Metody badania poziomu antygenu i przeciwciał w płynach ustrojowych. Badanie aktywności komplementu – wykład, ćwiczenia praktyczne.

4. Komórki układu immunologicznego – dojrzewanie, różnicowanie, funkcje, markery i ich wykorzystanie w diagnostyce immunologicznej – wykład, ćwiczenia praktyczne.

5. Techniki izolacji i wzbogacania subpopulacji komórkowych – elutriacja, sortowanie magnetyczne (MACS) i cytofluorymetryczne (FACS) oraz ich zastosowanie do diagnostyki chorób o podłożu immunologicznym – wykład, ćwiczenia praktyczne.

6. Ocena wrodzonej odporności typu komórkowego: badanie chemotakcji, fagocytozy, produkcji rodników tlenowych (ROI) i azotowych (RNI). Przewlekła choroba ziarniniakowa i inne defekty funkcji komórek fagocytujących – wykład, seminarium, ćwiczenia praktyczne.

7. Ocena swoistej odporności komórkowej - badanie proliferacji po stymulacji antygenami lub mitogenami. Identyfikacja antygenowo swoistych limfocytów T – wykład, seminarium, ćwiczenia praktyczne.

8. Ocena odporności typu humoralnego – badanie poziomu immunoglobulin, ocena syntezy swoistych przeciwciał, badanie poziomu limfocytów B w krwi obwodowej – wykład, seminarium, ćwiczenia praktyczne.

9. Niedobory odporności, ich klasyfikacja i podstawy diagnostyki – wykład, seminarium, ćwiczenia praktyczne.

10. Choroby autoimmunizacyjne – patogeneza i diagnostyka laboratoryjna – wykład, seminarium, ćwiczenia praktyczne.

11.Choroby limfoproliferacyjne - patogeneza i diagnostyka laboratoryjna. Monitorowanie choroby resztkowej – wykład, seminarium, ćwiczenia praktyczne.

12. Techniki molekularne w immunodiagnostyce (elektroforeza DNA, hybrydyzacja kwasów nukleinowych, PCR, RT-PCR, PCR w czasie rzeczywistym) – ćwiczenia praktyczne.

13. Typowanie antygenów zgodności tkankowej – metody serologiczne, komórkowe i molekularne typowania antygenów HLA klasy I i II oraz interpretacja uzyskanych wyników – seminarium, ćwiczenia praktyczne.

14. Komórki macierzyste i ich wykorzystanie. Monitorowanie stanu pacjenta po przeszczepieniu komórek hematopoetycznych. Sekwencjonowanie DNA, chimeryzm – seminarium, ćwiczenia praktyczne.

15. Choroby nowotworowe i ich diagnostyka immunologiczna. Markery nowotworowe, immunoobrazowanie wykład, seminarium

16. Immunotechnologie w diagnostyce medycznej – analiza ekspresji oraz klonowania wybranych genów, produkcja przeciwciał monoklonalnych, zastosowanie przeciwciał o podwójnej swoistości, chimer i innych konstruktów immunoglobulin w diagnostyce i terapii schorzeń nowotworowych i procesów zapalnych – wykład, seminarium, ćwiczenia praktyczne.

17. Cytometria przepływowa i jej wykorzystanie w diagnostyce chorób immunologicznych i nowotworowych – seminarium, ćwiczenia praktyczne.

18. Podstawowe zasady pobierania i przechowywania materiału do badań immunologicznych. Ocena stanu odporności pacjenta – seminarium, ćwiczenia praktyczne.

Literatura:

Literatura podstawowa:

„Immunologia” – red. J. Gołąb, M. Jakóbisiak, W. Lasek oraz T. Stokłosa – Wyd. Naukowe PWN – Warszawa 2017

"Immunologia" - red. K. Bryniarski, Edra Urban& Partner - Wrocław 2017

"Wybrane zagadnienia z pierwotnych niedoborów odporności oraz diagnostyki immunologicznej" - przedruk rozdziału z podręcznika "Pediatria", red. J.J. Pietrzyk i P. Kwinta, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2017

„Zarys immunologii klinicznej” - red. M.Zembala i A.Górski – Wyd. Lekarskie PZWL – Warszawa 2001

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.