Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Elementy diagnostyki medycyny sądowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WFa.ANA-4ST-O-EleDia Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elementy diagnostyki medycyny sądowej
Jednostka: Katedra Toksykologii
Grupy: przedmioty analityka medyczna, studia jednolite magisterskie stacjonarne IVr sem. zimowy,obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Walczak
Prowadzący grup: Piotr Adamowicz, Beata Bystrowska, Tomasz Konopka, Sebastian Rojek, Magdalena Smolik, Maria Walczak, Dariusz Wilk
Strona przedmiotu: http://www.farmacja.cm.uj.edu.pl/dydaktyka13
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Celem modułu jest zapoznanie studenta z współczesnymi metodami stosowanymi w analizie toksykologicznej i kryminalistyce do wykrywania i oznaczania ilościowego trucizn.

Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy:


- O.W5 - zasady wykonywania badań laboratoryjnych przy użyciu metod manualnych i technik zautomatyzowanych oraz autoryzacji wyników

- B.W13 - kryteria wyboru metody analitycznej oraz statystyczne podstawy jej walidacji

- E.W28 - zagadnienia z zakresu toksykologii ogólnej i szczegółowej

- E.W30 - zasady pobierania materiału biologicznego do badań toksykologicznych, jego transportu, przechowywania i przygotowania do analizy

- O.W4 - podstawy teoretyczne i metodyczne zastosowania instrumentalnych metod analitycznych w diagnostyce laboratoryjnej.


W zakresie umiejętności:


- O.U3 - wykonywać badania laboratoryjne oraz uzyskiwać wiarygodne wyniki

- O.U4 - wykorzystywać wyniki badań laboratoryjnych do opisu stanu zdrowia

- O.U9 - wyszukiwać i selekcjonować informacje z różnych źródeł, dokonywać ich krytycznej oceny oraz formułować opinie

- E.U23 - oceniać skutki działania substancji toksycznych w organizmie oraz opisywać zaburzenia metaboliczne i morfologiczne wywołane przez ksenobiotyki

- E.U24 - dobierać materiał biologiczny do badań toksykologicznych oraz stosować odpowiednie analizy toksykologiczne

- E.U25 - wykonywać jakościowe i ilościowe badania parametrów toksykologicznych.


W zakresie kompetencji:


- O.K6 - korzystania z obiektywnych źródeł informacji

- O.K7 - formułowanie wniosków z własnych pomiarów lub obserwacji

- O.K9 - przyjęcia odpowiedzialności związanej z decyzjami podejmowanymi w ramach działalności zawodowej, w tym w kategoriach bezpieczeństwa własnego i innych osób.


Wymagania wstępne:

Chemia analityczna i instrumentalna, biochemia, farmakologia

Forma i warunki zaliczenia:

Proszę określić:

• zaliczenie w formie testu jednokrotnego wyboru oraz pytań otwartych

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Test jednokrotnego wyboru oraz pytania otwarte

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - ekspozycja
Metody eksponujące - film
Metody praktyczne - seminarium
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

• wykład problemowy i konwersatoryjny

• analiza przypadków klinicznych i dyskusja dydaktyczna

• film instruktażowy

• seminaria w laboratorium kryminalistyki, chemii sądowej oraz analiz środowiskowych


Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach:15h


wykład – 6h

seminaria – 9h


Praca własna studenta:15h


w sumie: 30 h = 1 pkt ECTS

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Nie dotyczy

Skrócony opis:

W ramach przedmiotu omawiane są zagadnienia z zakresu nowoczesnych technik analitycznych wykorzystywanych na obszarze analizy toksykologicznej i kryminalistyki. Poruszane są zagadnienia z zakresu analizy leków, narkotyków, oraz środków ochrony roślin.

Pełny opis:

1. Metody analityczne stosowane w analizie toksykologicznej i kryminalistyce: elektroforeza kapilarna, chromatografia cienkowarstwowa, ultrasprawna chromatografia cieczowa, spektrometria mas (LC/MS, GC/MS) – zajęcia realizowane w formie wykładów problemowych i konwersatoryjnych.

2. Wykrywanie i analiza ilościowa leków i narkotyków w płynach biologicznych z wykorzystaniem testów immunochemicznych.

3. Analiza moczu w kierunku obecności narkotyków: opiaty, opioidy, pochodne amfetaminy, kokainy, marihuana, haszysz. Narkotesty.

4. Analiza moczu w kierunku obecności leków: barbiturany, benzodiazepiny, leki antydepresyjne.

5. Analiza próbek środowiskowych w kierunku wykrywania związków fosforoorganicznych, karbaminianów, polichlorowych węglowodorów, parakwatu, DDT, dikwatu oraz pochodnych kwasu fenoksyoctowego.

6. Analiza trucizn w materiale biologicznym i próbkach środowiskowych substancji w postaci lotnej: alkohole (metanol, etanol, propanol, izopropanol, butanol, izobutanol, alkohol izoamylowy), aldehydy, ketony i estry (aceton, octan etylu, benzaldehyd, cykloheksanon), substancji ropopochodnych: heksan, oktan, cykloheksan, benzen, toluen, ksyleny, glikol etylenowy, związki cyjanowe.

7. Oznaczanie substancji nieorganicznych w płynach ustrojowych i tkankach: jony metali (rtęć, ołów, arsen) oraz anionów ( azotyny).

8. Oznaczanie ksenobiotyków we włosach: opioidy, amfetamina, kokaina, kannabinole, dopalacze, ślady biologiczne i DNA.

9. Analiza toksykologiczna substancji stosowanych w kosmetykach, środkach czystości i budownictwie.

10. Problemy analityczne i interpretacyjne w toksykologii sądowej.

11. Ekspertyzy kryminalistyczne, przygotowanie raportów i opinii eksperckich, raportów klinicznych.

Zajęcia pkt. 2-11 w formie analizy przypadków i dyskusji dydaktycznej, filmów instruktażowych oraz seminariów w wyspecjalizowanych ośrodkach.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Toksykologia współczesna. Podręcznik dla studentów farmacji. Red. W. Seńczuk. PZWL Warszawa, 2005.

2. Farmakologia i toksykologia. E. Mutschler (wyd. polski W. Buczko) MedPharm Polska, 2010.

3. Toksykologia. Tom 1-2. Red. K. Jurowski, W. Piekoszewski, PZWL, 2020.

Literatura uzupełniająca:

1. Principles and Methods of Toxicology. Red. A. Wallace Hayes, CRC Press 2008.

2. Toxicology. Casarett and Doull's. Macmillan Publishing Company 2008.

3. Toxicology. R. Niesink, J. De Vries, M.Hollinger. CRC Press1996.

4. Toksykologia i ocena bezpieczeństwa kosmetyków. Red. K. Jurowski, W. Piekoszewski, PZWL, 2019.

5. Kryminalistyka. D. Wilk, TNOIK, 2013.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.