Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Hematologia laboratoryjna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WFa.ANA-4ST-O-HemLab Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0914) Diagnostyka medyczna i techniki terapeutyczne
Nazwa przedmiotu: Hematologia laboratoryjna
Jednostka: Wydział Farmaceutyczny
Grupy: przedmioty analityka medyczna, studia jednolite magisterskie stacjonarne IVr cały rok, obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 7.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021"

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 72 godzin więcej informacji
Wykład w formie kształcenia na odległość, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Szostek
Prowadzący grup: Agnieszka Balana-Nowak, Małgorzata Jakóbczyk, Aleksander Skotnicki, Marta Szostek, Edyta Zdziłowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

1. Poznanie metod laboratoryjnych diagnostyki hematologicznej.

2. Poznanie znaczenia doboru badań hematologicznych na wszystkich etapach leczenia chorób rozrostowych krwi.

3. Opanowanie umiejętności interpretacji wyników uzyskanych za pomocą najnowszych metod hematologii laboratoryjnej, oraz określenia toru diagnostycznego dla poszczególnych zaburzeń hematopoezy.

4. Opanowanie umiejętności oceny rozmazów krwi i szpiku osób zdrowych i pacjentów z chorobami układu krwiotwórczego oraz ich interpretacji.


Efekty kształcenia:

Po ukończeniu przedmiotu student posiada szeroką wiedzę na temat zaburzeń hematopoezy i hemostazy oraz metody ich laboratoryjnej oceny na podstawie badań krwi obwodowej i szpiku kostnego w aspekcie zmian morfologicznych i czynnościowych oraz mechanizmów rozwoju choroby.

Wiedza:

K_W01- opisuje prawidłową budowę i funkcje komórek układu krwiotwórczego oraz rozumie współzależności ich budowy i funkcji w warunkach zdrowia i choroby,

K_W05-zna przyczyny wybranych zaburzeń układu krwiotwórczego, zna metody oceny ilościowych i jakościowych parametrów hematologicznych w diagnostyce chorób krwi, oceny czynników prognostycznych oraz oceny efektywności leczenia (w tym niedokrwistości, chorób hemato-onkologicznych (mieloproliferacji, mielodysplazji, nowotworów układu chłonnego).

K_W16- rozumie zasady funkcjonowania aparatury stosowanej w diagnostyce hematologicznej

K_W21- zna wskazania do poszerzenia diagnostyki hematologicznej w chorobach układu krwiotwórczego,

K_W22- zna rodzaje i charakterystykę materiału biologicznego zna zasady pobierania materiału i dobór antykoagulantów do badań hematologicznych oraz wpływ czynników interferujących na wyniki badań.

K_W25- zna kliniczne aspekty zaburzeń hematopoezy i hemostazy oraz metody laboratoryjnej oceny na podstawie badań krwi obwodowej i szpiku kostnego w aspekcie zmian morfologicznych i czynnościowych oraz mechanizmów rozwoju choroby,

K_W26- zna teoretyczne metody manualne i zautomatyzowane oznaczania ilościowych i jakościowych parametrów hematologicznych oraz ich znaczenie dla rozpoznawania, diagnostyki różnicowej, prognozowania oraz oceny efektywności leczenia określenia w niedokrwistościach, mielodyspalzjach, chorobach rozrostowych krwi i układu chłonnego.

K_W27- zna teoretyczne i praktyczne aspekty manualnych i zautomatyzowanych metod oznaczania ilościowych i jakościowych laboratoryjnych parametrów koagulologicznych, ich znaczenie dla określenia niedokrzepliwości i nadkrzepliwości oraz oceny efektywności leczenia.

K_W28- zna tradycyjne metody diagnostyki (w tym techniki przygotowania i barwienia preparatów) oraz automatyczne techniki fenotypowania i cytodiagnostyczne kryteria rozpoznawania i różnicowania chorób hematologicznych: nowotworowych i nienowotworowych.

K_W34 – rozumie molekularne podłoże chorób rozrostowych krwi i układu chłonnego i metody jego badania oraz związek z zachorowalnością i efektywnością leczenia.

K_W35 – zna podstawowe techniki badawcze cytogenetyki i biologii molekularnej i ich zastosowanie w diagnostyce chorób rozrostowych krwi i układu chłonnego.


Umiejętności:

K_U08 -potrafi interpretować zakresy wartości referencyjnych do wykrywania zmian hematologicznych z uwzględnieniem fizjologicznej zmienności biologicznej wieku i płci oraz oceniać dynamikę zmian parametrów laboratoryjnych.

K_U12- potrafi posługiwać się mikroskopem optycznym w celu oceny i opisu komórek krwi obwodowej i szpiku,

K_U15- potrafi ocenić wyniki badań morfologii krwi uzyskanych z analizatora hematologicznego: stężenia hemoglobiny, wartości hematokrytu, liczby erytrocytów, liczby retikulocytów, liczby leukocytów, liczby płytek krwi, wskaźników czerwonokrwinkowych, retykulocytarnych i płytkowych w odniesieniu do określonej patologii lub jednostki chorobowej,

K_U16-potrafi prawidłowo ocenić preparat mikroskopowy krwi obwodowej i szpiku kostnego osoby dorosłej w niedokrwistościach:(niedoborowych, hemolitycznych, megaloblastycznych);w chorobach rozrostowych krwi i układu chlonnego (m.in.w przewlekłej białaczce szpikowej), w zespołach mielodysplastycznych, w białaczkach ostrych: szpikowych i limfoblastycznych, w gammapatiach monoklonalnych, w wybranych chłoniakach nieziarniczych; w infekcjach: mononukleozie zakaźnej)


K_U17- potrafi uzyskiwać wiarygodne wyniki podstawowych badań cytomorfologicznychm, interpretować prawidłowo wyniki badań cytochemicznych i cytoenzymatycznych krwi obwodowej i szpiku (w tym PAS, FAG, MPO) oraz ocenić uzyskane wyniki w odniesieniu do określonej patologii lub jednostki chorobowej,

K_U19- potrafi interpretować wyniki koagulologiczncyh w odniesieniu do określonej jednostki chorobowej


Kompetencje:

K_K01- rozumie potrzebę stałej aktualizacji wiedzy z zakresu hematologii,

K_K02- potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

K_K06- wykazuje umiejętność i nawyk samokształcenia
Wymagania wstępne:

Wiedza nabyta w trakcie nauki przedmiotów z zakresu: biochemia kliniczna, fizjologia, analityka ogólna, diagnostyka laboratoryjna.

Znajomość mikroskopowania.


Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uczestniczenie i zaliczenie wszystkich ćwiczeń, zaliczenie testów sprawdzających oraz zdanie egzaminu.

Ćwiczenia zakończone są zaliczeniem w postaci testu jednokrotnego wyboru (czas 1godz) .

Warunkiem przystąpienia do egzaminu praktycznego i ustnego jest uzyskanie zaliczenia na ww zasadach na poziomie >60%.

Ocena egzaminu praktycznego w skali ocen :

Bardzo dobry (5) –

Student potrafi samodzielnie rozpoznać komórki hematopoetyczne, opisać ich zmiany morfologiczne, ocenić ich procentowy udział w populacji komórkowej, prawidłowo interpretuje preparat. Student potrafi zinterpretować wyniki badań morfologii, leukogrammu, mielogramu, immunofenotypowania komórek krwiotwórczych, i/lub badań koagulologicznych.

Na podstawie dostarczonych wyników badań potrafi zaproponować wstępne rozpoznanie, dalszą laboratoryjną diagnostykę w celu jego potwierdzenia, proponuje rozpoznanie różnicowe.


Ponad dobry (4,5) - Student potrafi samodzielnie rozpoznać komórki hematopoetyczne, opisać ich zmiany morfologiczne, ocenić ich procentowy udział w populacji komórkowej, prawidłowo interpretuje preparat. Student potrafi zinterpretować wyniki badań morfologii, leukogrammu, mielogramu, immunofenotypowania komórek krwiotwórczych, i/lub badań koagulologicznych.

Na podstawie dostarczonych wyników badań potrafi zaproponować wstępne rozpoznanie.


Dobry (4) - Student potrafi samodzielnie rozpoznać komórki hematopoetyczne, opisać ich zmiany morfologiczne, ocenić ich procentowy udział w populacji komórkowej, prawidłowo interpretuje preparat. Student potrafi zinterpretować wyniki badań morfologii, leukogrammu, mielogramu, immunofenotypowania komórek krwiotwórczych, i/lub badań koagulologicznych.


Dość dobry (3,5) - Student potrafi rozpoznać komórki hematopoetyczne, opisać ich zmiany morfologiczne, ocenić ich procentowy udział w populacji komórkowej, w interpretacji preparatu oraz wyników badań morfologii, leukogrammu, mielogramu, immunofenotypowania komórek krwiotwórczych, i/lub badań koagulologicznych wymaga pomocy prowadzącego przedmiot.


Dostateczny (3) - student potrafi rozpoznać komórki, ocenić ich procentowy udział w populacji komórkowej, w opisie zmian morfologicznych, interpretacji preparatu oraz wyników badań morfologii, leukogrammu, mielogramu, immunofenotypowania komórek krwiotwórczych, i/lub badań koagulologicznych wymaga pomocy prowadzącego przedmiot.


Niedostateczny (2) - student nie potrafi prawidłowo rozpoznać komórek, ocenić ich procentowego udziału w populacji komórkowej. Student nie potrafi zinterpretować wyników badań morfologii, leukogrammu, mielogramu, immunofenotypowania komórek krwiotwórczych, i/lub badań koagulologicznych nawet z pomocą prowadzącego przedmiot.


Ocena egzaminu teoretycznego – ustny:

udzielenie pozytywnej odpowiedzi na każde z 3 pytań problemowych dotyczących niedokrwistości, chorób proliferacyjnych krwi i układu chłonnego oraz koagulologii.

Pytania oceniane są w skali ocen: niedostateczny (2) – bardzo dobry (5)


Końcowa ocena jest wyliczana jako średnia ocen z egzaminu praktycznego oraz teoretycznego.

Egzamin poprawkowy jest oceniany tak, jak egzamin w I terminie.Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Weryfikacja osiągniętych przez studenta efektów kształcenia:

- ocena ciągła sprawdzanie bieżącego przygotowania się studenta do zajęć w postaci kolokwium ustnego lub pisemnego,

- zaliczenia teoretyczne i praktyczne ćwiczeń,

- egzamin praktyczny

- egzamin teoretyczny ustny obejmujący zakres wykładów, ćwiczeń i zagadnień do przygotowania w ramach samokształcenia.Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - opis
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne
Metody praktyczne - seminarium
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Metody dydaktyczne:

Przedmiot prowadzony jest w postaci wykładów oraz ćwiczeń laboratoryjnych, samodzielnej pracy przy mikroskopie. Maksymalna liczba osób przypadająca na jedną grupę nie może przekraczać 6 osób.

Metody podające: wykład informacyjny, prezentacja multimedialna, opis przypadków, objaśnienie i wyjaśnienie.

Metody problemowe ; dyskusja dydaktyczna, metoda przypadków.

Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne, pokaz


Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktoweL

Wykłady – 18 h

Ćwiczenia – 72 h

Razem – 90 h – 3 pkt ECTS


Praca własna studenta (samokształcenie):

przygotowanie do zajęć - 72 h

przygotowanie do egzaminu – 30 h

lektura wskazanych przez prowadzącego publikacji – 18 h

Razem- 120 h – 4 pkt ECTS


w sumie: 210 = 7 pkt ECTS
Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Skrócony opis:

Zastosowanie laboratoryjnej diagnostyki hematologicznej w ocenie fizjologii i patologii układu krwiotwórczego z uwzględnieniem praktycznej interpretacji podstawowych i specjalistycznych parametrów laboratoryjnych.Podstawowe badania hematologiczne – morfologia krwi. Badania układu krzepnięcia. Diagnostyka zaburzeń hematologicznych oraz chorób rozrostowych krwi i układu chłonnego. Znaczenie badań hematologicznych w ocenie czynników prognostycznych oraz monitorowania terapii i oceny ch0roby resztkowej nowotworów krwi.

Pełny opis:

WYKŁADY:

1. Hematopoeza. Struktura szpiku i cytomorfologia komórek: rozwój poszczególnych linii komórkowych, morfologia komórek spotykanych w szpiku. Techniczne aspekty biopsji aspiracyjnej szpiku. Zasady jakościowej oceny rozmazów szpiku. Prawidłowy mielogram i składowe jego oceny. Krew obwodowa i jej składowe. Parametry morfologii krwi i ich wartości referencyjne w zależności od płci i wieku. Rozmaz krwi obwodowej, ocena hemogramu, erytrogramu, płytek krwi.

2. Struktura i funkcje układu hemostazy. Osoczowe czynniki krzepnięcia. Modele aktywacji układu krzepnięcia. Metody badań układu hemostazy. Skazy krwotoczne – podział i diagnostyka laboratoryjna skaz naczyniowych, płytkowych. Skazy osoczowe. Hemofilia A i B– istota choroby, sposób dziedziczenia diagnostyka laboratoryjna. Substytucja czynnikiem VIII. Choroba von Willebranda, diagnostyka i substytucja. Niedobór czynnika V, VII i X.

3. Diagnostyka laboratoryjna nabytych skaz osoczowych. Zespół rozsianego krzepnięcia śródnaczyniowego (DIC). Nieprawidłowości w badaniach laboratoryjnych w DIC. Trombofilia: wrodzona i nabyta. Diagnostyczne i kliniczne aspekty trombofilii. Profilaktyka trombofilii.

4. Niedokrwistość z niedoboru żelaza. Ocena gospodarki żelazowej- badania diagnostyczne. Niedokrwistość chorób przewlekłych – istota schorzenia, przyczyny, badania diagnostyczne. Cechy różnicujące z niedokrwistością z niedoboru Fe. Niedokrwistość megaloblastyczna. Przyczyny niedoboru wit.B12. Metody oznaczania wit. B12, MMA. Rozpoznanie niedokrwistości z niedoboru wit. B12. Zmiany w układzie krwiotwórczym, pokarmowym i nerwowym.

Niedokrwistość hemolityczna –-laboratoryjne metody ich rozpoznania. Cechy diagnostyczne mikrosferocytozy wrodzonej (Choroba Minkowskiego- Chauffard’a), talasemii, niedokrwistości sierpowatokrwinkowej, nocnej napadowej hemoglobinurii, niedokrwistości immunologicznych

z obecnością przeciwciał zimnych i ciepłych. Niedokrwistość aplastyczna zmiany we krwi obwodowej, szpiku kostnym (w mielogramie i w trepanobiopsji). Kryteria rozpoznawcze ciężkiej postaci anemii aplastycznej.

5. Przewlekłe nowotwory mieloproliferacyjne (MPN) - klasyfikacja WHO. Przewlekła białaczka szpikowa (CML): diagnostyka fazy przewlekłej, fazy przyspieszenia i przełomu blastycznego. Chromosom Philadelfia (Ph) i fuzja genu BRC/ABL. Fosfataza alkaliczna granulocytów. Kryteria diagnostyczne czerwienicy prawdziwej (PV), nadpłytkowości samoistnej (ET), pierwotnej mielofibrozy (PMF). Kryteria diagnostyczne nowotworów mieloproliferacyjnych Ph- ujemnych: przewlekłej białaczki neutrofilowej (CNL), przewlekłej białaczki eozynofilowej niesklasyfikowanej inaczej( CEL- NOC), zespołu hipereozynofilowego (HES), mastocytozy(MCD), MPN niesklasyfikowanych.

6. Ostre białaczki- kryteria diagnostyczne. Klasyfikacja wg FAB. Charakterystyka cytomorfologiczna blastów w poszczególnych typach białaczek. Podział ostrych białaczek wg WHO. Zmiany we krwi obwodowej i w szpiku kostnym pod wpływem leczenia. Kryteria całkowitej remisji hematologicznej i cytogenetycznej w ostrych białaczkach. Zespoły mielodysplastyczne (MDS). Cechy mielodysplazji w zakresie układu erytroblastycznego, granulocytowego i płytkotwórczego. Podział zespołów mielodysplastycznych wg klasyfikacji FAB i WHO- kryteria rozpoznawcze poszczególnych typów zespołów mielodysplastycznych.

7. Limfopoeza. Pierwotne i wtórne narządy limfatyczne. Budowa grasicy, węzła chłonnego (prawidłowy limfadenogram) i śledziony (prawidłowy splenogram) Limfocyty T i B, plazmocyty rola w odporności. Charakterystyka cytomorfologiczna poszczególnych komórek układu chłonnego, ich odsetek w prawidłowym szpiku i krwi obwodowej. Odpowiedx humoralna i komórkowa, Zespoły niedoborów immunologicznych.

8. Nowotwory limfoproliferacyjne. Przewlekła białaczka limfatyczna, prolimfocytowa, włochotokomórkowa – kryteria diagnostyczne. Klasyfikacje kliniczne. Chłoniaki nieziarnicze- klasyfikacja, diagnostyka laboratoryjna. Odchylenia w badaniach laboratoryjnych w zależności od złośliwości i zaawansowania choroby. Ziarnica złośliwa - kryteria diagnostyczne. Gammapatie monoklonalne- Szpiczak plazmocytowy uogólniony: kryteria diagnostyczne. Postać niewydzielająca i niewytwarzająca. Podokresy kliniczne szpiczaka w oparciu o wyniki badań laboratoryjnych. Choroba lekkich łańcuchów. Makroglobulinemia Waldenströma - cechy diagnostyczne. Białaczka plazmocytowa - obraz krwi obwodowej i szpiku.

9. Przeszczepianie komórek krwiotwórczych - dobór dawców, typowanie HLA – metody, aktualne wskazania do przeszczepiania komórek krwiotwórczych badań laboratoryjnych w przygotowaniu i ocenie materiału przeszczepowego.

ĆWICZENIA;

1. Znaczenie badań laboratoryjnych w diagnostyce hematologicznej. Strategie i kierunki diadnostyczne. Badanie krwi i szpiku kostnego. Morfologia krwi i OB. Leukogram. Mielogram. Badania immunofenotypowe. Znaczenie badan molekularnej cytogentyki w diadnostyce hematologicznej. Czynniki rokownicze w hematologii. Monitorowanie leczenia.

2. Badanie układu krzepnięcia: czas krzepnięcia, rekalcynacji, kaolinowo-kefalinowy, protrombinowy oraz parametry opisujące czas protrombinowy.

3. Wskaźnik INR i czas APTT – metodyka oznaczania. Interpretacja wyników badań w skazach osoczowych. Fibrynogen i D-Dimery – sposoby oznaczania i analiza wyników. Zaburzenia hemostazy: płytki krwi: badanie hemostatycznej czynności płytek (czas krwawienia, agregacja, adhezja, skazy płytkowe – standaryzowany czas krwawienia.

4. Badanie układu fibrynolizy: czas fibrynolizy frakcji euglobulinowej, czas trombinowy, oznaczanie poziomu FDP. Trombofilie – badania diagnostyczne.

5. Morfologia krwi - wynik badania z analizatora hematologicznego– wartości prawidłowe, przyczyny odchyleń od normy. Pojęcia opisujące zmiany ilościowe: leukocytoza, lekopenia, neutropenia, agranulocytoza, anemia, trombocytoza, trombocytopenia.

6. Interpretacja wyników badań z analizatorów hematologicznych. Liczba krwinek białych (WBC) – wartości prawidłowe i odchylenia od normy. Liczba erytrocytów, hemoglobina, hematokryt ( RBC, HGB, HCT) – wartości prawidłowe, przyczyny odchyleń od normy. Wskaźniki czerwonokrwinkowe - normy, wartość diagnostyczna. Retikulocyty w badaniach automatycznych: przydatność diagnostyczna oznaczania retikulocytów. Płytki krwi: parametry morfologiczne i wskaźniki płytkowe, wartości prawidłowe, odchylenia od normy, zasady oznaczanie liczby płytek krwi . Analiza liczbowego i graficznego przedstawienia wyniku.-

7. Erytrogram w diagnostyce hematologicznej. Opis krwinek czerwonych,

8. Ocena preparatów krwi obwodowej- identyfikacja zaburzeń erytrocytów.

9. Leukogram w diagnostyce hematologicznej.

10. Ocena prawidłowych oraz patologicznych preparatów krwi obwodowej.

11. Zasady badania szpiku kostnego, mielogram w diagnostyce hematologicznej. Ocena hematopoezy w preparacie szpiku kostnego.

12. Szpik prawidłowy. Układ erytroblastyczny - Układ granulocytowy - Układ chłonny i siateczki – Układ płytkotworzenia - różnicowanie i opis komórek linii hematopoezy.

13. Ocena preparatów szpiku kostnego w niedokrwistościach: hemolitycznych, anemii aplastycznej, z niedoboru Fe. Niedokrwistość megaloblastyczna – ocena cytomorfologii komórek szpiku kostnego.

14. Ocena preparatów szpiku kostnego w przewlekłych zespołach mieloproliferacyjnych. Różnicowanie i opis szpiku w fazie przewlekłej, akceleracji i przełomu blastycznego. Obraz krwi obwodowej i szpiku w mielofibrozie i nadpłytkowości.

15. Ocena preparatów szpiku kostnego w białaczkach ostrych. Cechy morfologiczne mieloblastów , limfoblastów i monblastów wg FAB.

16.Ocena preparatów szpiku kostnego w przewlekłych zespołach limfoproliferacyjnych oraz w gammapatichach monoklonalnych : w przewlekłej białaczce limfocytowej (CLL), prolimfocytowej (PLL), w białaczce włochatokomórkowej, w wybranych chłoniakach i w gammapatiach monoklonalnych: szpiczaku mnogim , makroglobulinemii Waldenströma, białaczce plazmatycznokomórkowej.

17. Ocena preparatów szpiku kostnego w zespołach mielodyspalstycznych. Zmiany we krwi obwodowej i szpiku w zakresie układu erytroblastycznego, granulocytowego i płytkotwórczego. Cechy dyspalazji.

18. Badania cytochemiczne w diagnostyce ostrych białaczek i przewlekłych białaczek- PAS, POX, esteraza, FAG.

19. Badania immunofenotypowe w diagnostyce ostrych białaczek oraz chłoniaków. Różnicowanie i monitorowanie choroby resztkowej w trakcie terapii.

20. Badania immunofenotypowe w przewlekłych zespołów limfoproliferacyjnych. Różnicowanie i monitorowanie choroby resztkowej w trakcie terapii.

21. Badania immunofenotypowe w mobilizacji komórek krwiotwórczych oraz w ocenie materiału przeszczepowego.

22. Badania cytogenetyczne w diagnostyce ostrych białaczek oraz zespołów mielodysplastycznych. Znaczenie molekularnych czynników rokowniczych.

23. Badania cytogenetyczne w diagnostyce przewlekłych białaczek. Monitorowanie chorby resztkowej w terapii inhibitorami kinaz tyrozynowych.

24. Interpretacja wyników badań w chorobach rozrostowych krwi i zaburzeniach hematologicznych - podsumowanie.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1.Podstawy hematologii W. Nowak, A.B. Skotnicki, Medycyna Praktyczna .2016

2. Atlas hematologiczny z elementami diagnostyki laboratoryjnej i hemostazy. Anna Czyż,Wojtasińska Ewelina,Kozłowska-Skrzypczak Maria,PZWL, 2016.

3.Atlas krwi obwodowej -podstawowe narzędzie diagnostyczne -I. Pereira, T. George, D. A.Arber, pod red. I. Urbanowicz, D. Wołowiec, A. Korycka-Wołowiec

3.Badania laboratoryjne w hematologii- B. Mariańska, J. Fabijańska-Mitek, J. Windyga, PZWL, 2011

Literatura uzupełniająca:

1. Aldona Dembińska-Kieć, Jerzy W. Naskalski: Diagnostyka laboratoryjna z elementami biochemii klinicznej. Elsevier Urban & Partner, 2016

2. Atlas hematologii klinicznej -J. Carr B. Rodak pod red. M. Dąbrowskiej, 2011.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.