Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Immunopatologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WFa.ANA-4ST-O-Immuno Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0914) Diagnostyka medyczna i techniki terapeutyczne
Nazwa przedmiotu: Immunopatologia
Jednostka: Wydział Farmaceutyczny
Grupy: przedmioty analityka medyczna, studia jednolite magisterskie stacjonarne IVr sem. zimowy,obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 40 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Baran
Prowadzący grup: Jarosław Baran, Karolina Bukowska-Strakova, Adrianna Gałuszka, Katarzyna Kaczmarek, Aleksandra Krasowska-Kwiecień, Iwona Lipka, Magdalena Rutkowska-Zapała, Maciej Siedlar, Izabela Siemińska, Anna Szaflarska, Karolina Tkacz, Kazimierz Węglarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Zapoznanie studentów z patomechanizmami chorób o podłożu immunologicznym (niedobory odporności, choroby autoimmunizacyjne, alergie, choroby autozapalne), ich diagnostyką laboratoryjną i interpretacją wyników badań. Dodatkowo, studenci uzyskają wiedzę na temat organizacji laboratorium diagnostyki immunologicznej, a także zostaną zapoznani ze znaczeniem i sposobami typowania antygenów zgodności tkankowej do celów transplantacyjnych, procedurą przeszczepienia komórek hematopoetycznych i monitorowaniem pacjenta po przeszczepie.

Efekty kształcenia:

Wiedza – student zna patomechanizmy i metody nowoczesnej diagnostyki chorób o podłożu immunologicznym, w szczególności pierwotnych i wtórnych niedoborów odporności, chorób autoimmunizacyjnych, alergicznych i autozapalnych. Posiada wiedzę z zakresu immunologii transplantacyjnej, zna zasady doboru dawcy i biorcy przeszczepów narządowych oraz hematopoetycznych komórek macierzystych. Posiada wiedzę z zakresu immunologii nowotworów, zna metody otrzymywania i stosowania przeciwciał monoklonalnych i poliklonalnych w diagnostyce, leczeniu i monitorowaniu terapii.


Umiejętności - student umie dokonać oceny stanu układu odporności człowieka poprzez dobór specjalistycznych badań laboratoryjnych i interpretację ich wyników pod kątem możliwych patologii, zna wskazania do poszerzenia diagnostyki immunologicznej w wybranych stanach chorobowych o dodatkowe badania np. genetyczne. Potrafi posługiwać się technikami mikroskopowymi, biologii molekularnej i genetyki, cytometrii przepływowej oraz technikami immunoenzymatycznymi. Umie dobrać dawcę rodzinnego lub niespokrewnionego do przeszczepienia narządowego lub komórek hematopoetycznych, potrafi monitorować status pacjenta po przeszczepie.


Kompetencje społeczne – student ma świadomość odpowiedzialności związanej z decyzjami podejmowanymi w ramach prowadzonej diagnostyki, w szczególności w kategoriach bezpieczeństwa własnego i innych.

Wymagania wstępne:

Podstawy immunologii ogólnej i patofizjologii człowieka.

Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu, a tym samym dopuszczenia do egzaminu jest obecność na wszystkich ćwiczeniach, na których prowadzi się ciągłą ocenę pracy studenta, oraz zaliczenie praktyczne ćwiczeń. W przypadku nieobecności konieczne jest zaliczenie danej partii materiału u osoby prowadzącej.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Zaliczenie materiału ćwiczeniowego oraz testowy egzamin pisemny.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne
Metody praktyczne - pokaz
Metody praktyczne - seminarium
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium

Metody dydaktyczne:

Metody nauczania to:

• wykłady multimedialne

• praktyczne ćwiczenia laboratoryjne

• demonstracje i omawianie przypadków klinicznychBilans punktów ECTS:

4 ECTS

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Program kształcenia nie przewiduje praktyk

Pełny opis:

Nauczanie przedmiotu "Immunopatologia" obejmuje wykłady, zajęcia praktyczne (ćwiczenia i demonstracje), w trakcie których student uzyska wiedzę o patologii i podstawach diagnostyki laboratoryjnej chorób o podłożu immunologicznym. Szczegółowy program nauczania obejmuje następujące zagadnienia:

1. Odpowiedź immunologiczna u człowieka: centralne i obwodowe narządy limfatyczne, komórkowe i molekularne podstawy reakcji odpornościowych (mechanizmy). Rozwój i starzenie się układu odpornościowego u człowieka.

2. Immunoglobuliny – budowa, funkcja, synteza, heterogenność. Przeciwciała monoklonalne i ich wykorzystanie w diagnostyce i leczeniu chorób człowieka.

3. Podstawy testów immunologicznych – reakcje antygen-przeciwciało (precypitacja, aglutynacja, hemaglutynacja). Wykrywanie białek patologicznych (immunodyfuzja, elektroforeza). Metody oceny produkcji przeciwciał. Metody badania poziomu antygenu i przeciwciał w płynach ustrojowych. Badanie aktywności komplementu.

4. Komórki układu immunologicznego – dojrzewanie, różnicowanie, funkcje, markery i ich wykorzystanie w diagnostyce immunologicznej.

5. Techniki izolacji i wzbogacania subpopulacji komórkowych – elutriacja, sortowanie magnetyczne (MACS) i cytofluorymetryczne (FACS) oraz ich zastosowanie do diagnostyki chorób o podłożu immunologicznym.

6. Ocena wrodzonej odporności typu komórkowego: badanie chemotakcji, fagocytozy, produkcji rodników tlenowych (ROI) i azotowych (RNI). Przewlekła choroba ziarniniakowa i inne defekty komórek fagocytujących.

7. Ocena nabytej (swoistej) odporności komórkowej - badanie proliferacji po stymulacji antygenami lub mitogenami. Identyfikacja antygenowo swoistych limfocytów T.

8. Ocena odporności typu humoralnego – badanie poziomu immunoglobulin, ocena syntezy swoistych przeciwciał, badanie poziomu limfocytów B w krwi obwodowej.

9. Niedobory odporności, ich klasyfikacja i podstawy diagnostyki.

10. Choroby autoimmunizacyjne – patogeneza i diagnostyka laboratoryjna.

11.Choroby limfoproliferacyjne - patogeneza i diagnostyka laboratoryjna. Monitorowanie choroby resztkowej.

12. Techniki molekularne w immunodiagnostyce (elektroforeza DNA, hybrydyzacja kwasów nukleinowych, PCR, RT-PCR, PCR w czasie rzeczywistym).

13. Typowanie antygenów zgodności tkankowej – metody serologiczne, komórkowe i molekularne typowania antygenów HLA klasy I i II oraz interpretacja uzyskanych wyników.

14. Komórki macierzyste i ich wykorzystanie. Monitorowanie stanu pacjenta po przeszczepie szpiku. Sekwencjonowanie DNA.

15. Choroby nowotworowe i ich diagnostyka immunologiczna. Markery nowotworowe, immunoobrazowanie.

16. Choroby alergiczne i ich diagnostyka immunologiczna.

17. Cytometria przepływowa i jej wykorzystanie w diagnostyce chorób immunologicznych i nowotworowych.

18. Podstawowe zasady pobierania i przechowywania materiału do badań immunologicznych. Ocena stanu odporności pacjenta.

Literatura:

„Immunologia” – red. J. Gołąb, M. Jakóbisiak, W. Lasek oraz T. Stokłosa – Wyd. Naukowe PWN – Warszawa 2017

"Immunologia" - red. K. Bryniarski, Edra Urban& Partner - Wrocław 2017

"Wybrane zagadnienia z pierwotnych niedoborów odporności oraz diagnostyki immunologicznej" - przedruk rozdziału z podręcznika "Pediatria", red. J.J. Pietrzyk i P. Kwinta, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2017

„Zarys immunologii klinicznej” - red. M.Zembala i A.Górski – Wyd. Lekarskie PZWL – Warszawa 2001

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.