Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Propedeutyka medycyny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WFa.ANA-4ST-O-ProMed Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0914) Diagnostyka medyczna i techniki terapeutyczne
Nazwa przedmiotu: Propedeutyka medycyny
Jednostka: Wydział Farmaceutyczny
Grupy: przedmioty analityka medyczna, studia jednolite magisterskie stacjonarne IVr cały rok, obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 9.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia kliniczne, 30 godzin więcej informacji
Seminarium, 22 godzin więcej informacji
Wykład w formie kształcenia na odległość, 38 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Tomasik
Prowadzący grup: Ewa Cichocka-Jarosz, Dorota Drożdż, Mariusz Duplaga, Aleksandra Furtak, Wojciech Górecki, Dominika Januś, Urszula Jedynak-Wąsowicz, Alicja Klich-Rączka, Tomasz Klupa, Krzysztof Kobylarz, Magdalena Kocot-Kępska, Iwona Kowalska-Bobko, Aleksandra Krasowska-Kwiecień, Maciej Małecki, Marcel Mazur, Joanna Nazim, Jarosław Nowakowski, Agnieszka Parnicka, Karolina Piotrowicz, Tomasz Piskorz, Piotr Richter, Monika Rybicka, Marek Sierżęga, Szymon Skoczeń, Jan Skupień, Anna Stępniewska, Antoni Szczepanik, Przemysław Tomasik, Jerzy Tyrak, Piotr Weryński, Andrzej Wędrychowicz, Barbara Wizner, Małgorzata Zwolińska-Wcisło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Nabycie wiedzy dotyczącej specyfiki nauk medycznych, głównych zadań ochrony zdrowia, pracy lekarza, głównych specjalności medycznych

Poznanie definicji zdrowia i choroby, czynników wpływających na stan zdrowia człowieka oraz fizjopatologii choroby, determinanty zdrowia i metody oceny stanu zdrowia populacji

Nabycie wiedzy dotyczącej; zaburzeń adaptacyjnych organizmu człowieka; współczesnych metod diagnostycznych; kodyfikacji objawów i jednostek chorobowych; epidemiologii

poznanie interakcji diagnostyczno-terapeutycznej, etapów badania lekarskiego, sposobów ustalania i rodzajów rozpoznań.

poznanie zagrożeń wynikających ze stosowania nierzetelnych i nie potwierdzonych naukowo metod terapeutycznych.

Zapoznanie z najczęstszymi chorobami układu krążeniowo-naczyniowego, pokarmowego, neurologicznego, endokrynologicznego, kostno-stawowego, oddechowego, moczowo-płciowego, krwiotwórczego, limfatycznego, rozrodczego; (w podstawowym zakresie).

Zapoznanie z zasadami funkcjonowania różnych oddziałów klinicznych

Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy absolwent zna i rozumie:

D.W1. pojęcie choroby, jako następstwa zmiany struktury i funkcji komórek, tkanek i narządów;

D.W2. wybrane choroby, ich symptomatologię i etiopatogenezę;

D.W3. rolę laboratoryjnych badań diagnostycznych w rozpoznawaniu schorzeń i rokowaniu oraz monitorowaniu terapii;

D.W4. strukturę organizacyjną oraz zasady działania medycznych laboratoriów

diagnostycznych i innych podmiotów systemu ochrony zdrowia w Rzeczypospolitej Polskiej;

D.W13. zasady komunikowania interpersonalnego w relacjach diagnosta laboratoryjny – odbiorca wyniku oraz diagnosta laboratoryjny – pracownicy systemu ochrony zdrowia;


W zakresie umiejętności absolwent potrafi:

D.U1. wyjaśniać związki pomiędzy nieprawidłowymi funkcjami tkanek, narządów i układów a objawami klinicznymi;

D.U2. opisywać symptomatologię chorób oraz proponować model postępowania

diagnostyczno-farmakologicznego;

D.U5. stosować podstawowe regulacje prawne dotyczące organizacji medycznych laboratoriów diagnostycznych;

D.U6. przestrzegać praw pacjenta, w tym w szczególności prawa do informacji o stanie zdrowia, prawa do zachowania w tajemnicy informacji związanych z pacjentem, prawa do poszanowania intymności i godności oraz prawa do dokumentacji medycznej;


Wymagania wstępne:

Studenci powinni posiadać wymaganą programem studiów wiedzę z dziedziny anatomii, histologii, biologii medycznej, biologii molekularnej, fizjologii,

biochemii, patofizjologii, patomorfologii oraz mikrobiologii.

Forma i warunki zaliczenia:

Obecność na semiariach i ćwiczeniach.W trakcie zajęć seminaryjnych i ćwiczeniowych – wykazanie się wiedzą i aktywnością w sposób wystarczający do zaliczenia zajęć.


Na zakończenie przedmiotu: kolokwium - test wielokrotnego wyboru

Wymagane jest uzyskanie co najmniej 70% pozytywnych odpowiedzi.

Pytania zostaną ułozone przez prowadzących dany temat.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Do zaliczenia dopuszczeni zostają studenci, którzy wykazali się obecnością na zajęciach obowiązkowych (ćwiczenia i seminaria) i wykazali się aktywnością i przygotowaniem do zajęć.

Zaliczenie modułu odbywa się w formie teoretycznego pisemnego kolokwium na ocenę składającego się z 10 otwartych pytań z zakresu materiału nauczanego na zajęciach.

Warunkiem zaliczenia modułu jest obecność i aktywność na zajęciach oraz uzyskanie pozytywnej oceny kolokwium końcowego.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - seminarium
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

Wykłady, ćwiczenia przedkliniczne i kliniczne, proseminaria, seminaria, prezentacje multimedialne, prezentacja przypadków klinicznych, wywiad z pacjentem.

Bilans punktów ECTS:

Wykład - 38 godzin

Seminarium – 22 godziny

Ćwiczenia kliniczne – 30 godzin


Udział w zajęciach: 90 godzin

Praca własna studenta 60 godzin


ECTS 8 pkt.

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Nie dotyczy

Skrócony opis:

Propedeutyka medycyny stanowi zarys wiedzy o funkcjonowaniu POZ, specjalistycznej opieki zdrowotnej i leczeniu szpitalnym najczęstszych jednostek chorobowych występujących w społeczeństwie. Kurs kładzie nacisk na rolę laboratorium i badań in vitro w procesie diagnostycznym z punktu widzenia lekarzy i pielęgniarek.

Pełny opis:

W ramach realizacji przedmiotu propedeutyka medycyny student analityki medycznej będzie zostanie zapoznany z danymi epidemiologiczne, objawy, możliwościami diagnostycznymi i działaniami profilaktycznymi, a także skutkami społecznymi najczęściej występujących jednostek chorobowych w tym chorób układu krążeniowo-naczyniowego, pokarmowego, neurologicznego, endokrynologicznego, kostno-stawowego, oddechowego, moczowo-płciowego, krwiotwórczego, limfatycznego i rozrodczego. Studentowi zostanie też przekazana wiedza dotycząca zasad badań dzieci, osób w wieku podeszłym i badań medycyny pracy. Student będzie miał możliwość obserwacji pracy lekarzy i pielęgniarek w warunkach klinik uniwersyteckich.

Literatura:

Literatura podstawowa

Magdalena Kujawska-Łuczak, Danuta Pupek-Musialik, Propedeutyka medycyny klinicznej. Podręcznik dla studentów analityki medycznej. Wydawnictwo UM Poznań, 2014 wydanie 1, ISBN: 978-83-7597-244-3.

Literatura uzupełniająca

Interna Szczeklika 2019, Wydawnictwo Medycyna Praktyczna Kraków, 2019. Pediatria tom 1-3, Jacek J. Pietrzyk Jacek J. Pietrzyk Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydawnictwo, Kraków 2018, wyd.1

Uwagi:

UWAGA - dokładne tematy oraz terminy zajęć i ich lokalizacja zostały wpisane w sekcjach widocznych w drugim wierszu na tej stronie:

Ćwiczenia kliniczne, Seminaria, Wykłady w rubrykach ZAKRES TEMATÓW

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.