Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ćwiczenia specjalistyczne związane z pracą magisterską

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WFa.ANA-5ST-O-CwiSpe Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0914) Diagnostyka medyczna i techniki terapeutyczne
Nazwa przedmiotu: Ćwiczenia specjalistyczne związane z pracą magisterską
Jednostka: Wydział Farmaceutyczny
Grupy: przedmioty analityka medyczna, studia jednolite magisterskie stacjonarne Vr sem.letni, obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 24.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Ćwiczenia specjalistyczne do pracy magisterskiej są wykonywane w laboratoriach i są śćiśle związane z tematem pracy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 375 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Knapik-Czajka
Prowadzący grup: Jarosław Baran, Marek Bednarski, Bogusława Budziszewska, Jolanta Bugajska, Karolina Bukowska-Strakova, Beata Bystrowska, Joanna Czekajewska, Jagoda Drąg, Ryszard Drożdż, Paulina Dumnicka, Anna Dziubina, Anna Gawędzka, Krzysztof Gil, Urszula Hubicka, Szczepan Józefowski, Elżbieta Karczewska, Karolina Klesiewicz, Małgorzata Knapik-Czajka, Jan Kobierski, Magdalena Kotańska, Wirginia Krzyściak, Teofila Książek, Magdalena Kurnik-Łucka, Anna Kwiecień, Gniewomir Latacz, Anna Lizoń, Anna Madetko-Talowska, Marianna Małek, Elżbieta Menaszek, Katarzyna Nazimek, Ewa Niedzielska-Andres, Barbara Nowak, Gabriel Nowak, Paweł Nowak, Agnieszka Olejarz-Maciej, Monika Papież, Agata Pietrzycka, Joanna Piotrowska, Lucyna Pomierny-Chamioło, Iwona Rogatko, Magdalena Rutkowska-Zapała, Jacek Sapa, Agata Siwek, Iwona Skiba-Kurek, Beata Starek-Świechowicz, Anna Szaflarska, Marek Szlósarczyk, Marta Szostek, Krystyna Sztefko, Przemysław Talik, Joanna Tisończyk, Przemysław Tomasik, Maria Walczak, Karolina Witek, Małgorzata Wolak, Monika Zadrożna, Małgorzata Zygmunt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Cele kształcenia:

Celem jest wykonanie badań/doświadczeń/analiz, które przygotowują studenta do pracy w zespołach naukowych oraz przedstawienie wyników tych badań w formie opracowań pisemnych i prezentacji ustnych.

Efekty kształcenia:

Wiedza:


Student

Posiada poszerzoną wiedzę w zakresie wybranych obszarów medycyny laboratoryjnej oraz wybranych dziedzin związanych z naukami medycznymi i farmaceutycznymi

Zna metody i techniki badawcze stosowane w ramach realizowanego projektu


Umiejętności:


Student

Współdziała w planowaniu i postawieniu celu badań; realizuje eksperyment i dokumentuje jego przebieg (K_U38)

Interpretuje uzyskane w trakcie badań wyniki; formułuje i prezentuje wnioski z badań naukowych (K_U39)

Przygotowuje i przedstawia wybrane problemy medycyny laboratoryjnej w formie ustnej i pisemnej (K_U40)


Kompetencje społeczne:


Student

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się (K_K01)

Potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role (K_K02)

Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania (K_K03)

Potrafi dbać o bezpieczeństwo własne, otoczenia i współpracowników (K_K05)

Wykazuje umiejętność i nawyk samokształcenia (K_K06)


Wymagania wstępne:

Warunkiem rozpoczęcia realizacji zajęć jest uzyskanie efektów kształcenia niezbędnych do rozpoczęcia prac badawczych związanych z realizacją pracy magisterskiej oraz zaliczenie IV roku studiów. Szczegółowe warunki dotyczące wymagań wstępnych określa opiekun pracy oraz Kierownik jednostki, w której realizowana jest praca.

Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem zaliczenia modułu jest:

- wykonanie wszystkich przewidzianych w toku realizacji pracy działań projektowych, w tym zebranie piśmiennictwa naukowego oraz analiza i opracowanie pisemne wyników badań

- złożenie pracy w Archiwum Prac Dyplomowych UJ (system APD)

- uzyskanie pozytywnej – ocena co najmniej 3,0 - opinii opiekuna naukowego pracy

- uzyskanie pozytywnej – ocena co najmniej 3,0 – opinii recenzenta pracy

- weryfikacja pracy w systemie antyplagiatowym i potwierdzenie przez opiekuna, że praca nie nosi znamion plagiatu

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Student przygotuje i przedkłada do oceny opiekuna pracy i recenzenta pracę dyplomową, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie studiów UJ.


Kryteria dotyczące pracy dyplomowej zostały zatwierdzone przez Radę Wydziału Farmaceutycznego UJ CM i są udostępnione przez platformę PEGAZ.


Obrona pracy dyplomowej obejmuje przedstawienie przez studenta w formie prezentacji ustnej metodyki, wyników oraz wniosków na podstawie przeprowadzonych badań.

Metody dydaktyczne:

Metody aktywizujące obejmujące ćwiczenia specjalistyczne określone przez opiekuna pracy i dostosowane do rodzaju projektu naukowego realizowanego przez studenta.

Bilans punktów ECTS:

Bilans punktów ECTS: 24 pkt.

375 godz. (15 pkt. ECTS) - ilość godzin we współpracy z nauczycielem akademickim

225 godz. (9 pkt. ECTS) - praca własna studenta:

- zebranie i opracowanie literatury związanej z wykonywanym projektem naukowym

- wykonanie zaplanowanych badań

- interpretacja wyników

- zgromadzenie piśmiennictwa

- napisanie pracy magisterskiej

- przygotowanie do obrony pracy magisterskiej

- przygotowanie do egzaminu magisterskiego

Skrócony opis:

Celem jest wykonanie badań/doświadczeń/analiz, które przygotowują studenta do pracy w zespołach naukowych oraz przedstawienie wyników tych badań w formie opracowań pisemnych i prezentacji ustnych.

Pełny opis:

Temat, zakres, rodzaj i charakter prowadzonych badań/doświadczeń/analiz jest indywidualnie dobierany w danej jednostce zależnie od tematu i charakteru badań prowadzonych w ramach realizacji Ćwiczeń specjalistycznych i metodologii badań naukowych.

Literatura:

Indywidualnie zalecana i zależna od tematu, charakteru i zakresu badań prowadzonych w ramach realizacji Ćwiczeń specjalistycznych i metodologii badań naukowych.

Elektroniczne bazy naukowe i medyczne.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.