Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Organizacja medycznych laboratoriów diagnostycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WFa.ANA-5ST-O-OrgMed Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0914) Diagnostyka medyczna i techniki terapeutyczne
Nazwa przedmiotu: Organizacja medycznych laboratoriów diagnostycznych
Jednostka: Zakład Diagnostyki Medycznej
Grupy: przedmioty analityka medyczna, studia jednolite magisterskie stacjonarne Vr sem. zimowy, obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 5 godzin więcej informacji
Wykład w formie kształcenia na odległość, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Drożdż
Prowadzący grup: Ryszard Drożdż, Wirginia Krzyściak, Anna Lizoń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Celem nauczania Analityków Medycznych podczas realizowanego przedmiotu Organizacja medycznych laboratoriów diagnostycznych jest zapoznanie studentów z zasadami organizacji medycznych laboratoriów diagnostycznych (zarówno prywatnych jak i państwowych) z uwzględnieniem polityki projakościowej dotyczącej organizacji pracy, przekazywania informacji, rejestracji i archiwizacji wyników, wyliczania kosztów badań, oraz zasad bezpieczeństwa pracy personelu medycznego w jednostce służby zdrowia.

Struktura informatyczna laboratoriów diagnostycznych

Efekty kształcenia:

Po zaliczeniu kursu z organizacji medycznych laboratoriów diagnostycznych:


W zakresie wiedzy student:


K_W17 – zna zasady dobrej praktyki laboratoryjnej, prawne, organizacyjne i etyczne uwarunkowania czynności diagnostyki laboratoryjnej oraz wymagania dotyczące organizacji medycznego laboratorium diagnostycznego na różnych szczeblach ochrony zdrowia.

- charakteryzuje podstawowe dokumenty zapewniające zachowanie polityki projakościowej medycznego laboratorium diagnostycznego (normy ISO, zasady: bezpieczeństwa pracy, dobrej praktyki laboratoryjnej, kontroli jakości).


K_W44 – zna zasady komputeryzacji i działania systemu informatycznego w laboratorium:


W zakresie umiejętności student:


K_U04 – potrafi skutecznie komunikować się ze współpracownikami, innymi pracownikami ochrony zdrowia i odbiorcami wyników


K¬_U36 – potrafi posługiwać się systemem informatycznym w laboratorium:

- przedstawia i opisuje treść dokumentów związanych z funkcjonowaniem medycznego laboratorium diagnostycznego.

- wykorzystuje posiadane dokumenty tj. ustawa o diagnostyce laboratoryjnej, normy prawne dotyczące funkcjonowania medycznych laboratoriów diagnostycznych do tworzenia protokołów związanych z organizacją pracy diagnostycznego laboratorium medycznego.

- posługuje się możliwymi dostępnymi systemami informatycznymi wykorzystywanymi w pracy medycznego laboratorium diagnostycznego.


W zakresie kompetencji społecznych student:


K_K02 - Potrafi pracować w grupie przyjmując w niej różne role

DU9:student potrafi określić kwalifikacje personelu laboratoryjnego.

Wymagania wstępne:

Z zakresu wiedzy:

Znajomość funkcjonowania medycznego laboratorium diagnostycznego.

Z zakresu umiejętności:

Umiejętność prowadzenia walidacji metod stosowanych w medycznych laboratoriach diagnostycznych.

Z zakresu kompetencji społecznych:

Świadomość własnych błędów i umiejętność krytycznej oceny pracy innych - praca zespołowa; nawyk ciągłego doskonalenia.

Forma i warunki zaliczenia:

Przygotowanie samodzielne przez studenta Standardowej Procedury Operacyjnej (SOD) dotyczącej określonej, wybranej fazy badania laboratoryjnego związanego z wydaniem wyniku (maksymalna możliwa ilość punktów do zdobycia wynosi 5). Sumę punktów, stanowiącą maksymalnie 5% oceny końcowej dolicza się do wyniku zaliczenia końcowego.

Zdanie zaliczenia przeprowadzonego w formie testu wielokrotnego wyboru - uzyskanie ≥ 75% możliwych do zdobycia punktów.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Raporty z samodzielnie wykonanych seminariów praktycznych (wykonanie SOP-u).

Ocena i uzasadnienie ustne reprezentanta grupy (opracowującego dany SOP) wyniku pracy innego zespołu badawczego dot. wybranej standardowej procedury operacyjnej (praca w grupach).

Zaliczenie z oceną po zakończeniu wykładów i seminariów.

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prelekcja
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - seminarium

Metody dydaktyczne:

wykład informacyjny,

wykład interaktywny

objaśnienie lub wyjaśnienie.

metody aktywizujące:

metoda przypadków,

metoda sytuacyjna,

seminarium,

metody praktyczne:

ćwiczenia

Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe 15 h.

Godziny bezkontaktowe 60 h w tym:


Opanowanie wiedzy teoretycznej z wykładów 15 godz.

Opanowanie umiejętności teoretycznych i praktycznych z seminariów 15 godz.


Przygotowanie do seminariów 15 godz.

Przygotowanie do zaliczenia 15 godz.

Łącznie 75 godz. pracy studenta co odpowiada 3 pkt ECTS


Pełny opis:

Realizowana tematyka wykładów:

1. Wymagania organizacyjno-prawne związane z funkcjonowaniem medycznego laboratorium diagnostycznego.

2. Wymagania dotyczące jakości i kompetencji medycznego laboratorium diagnostycznego.

3. Zarządzanie medycznym laboratorium diagnostycznym. Polityka projakościowa.

4. Zarządzanie procesem związanym z badaniem laboratoryjnym jako świadczeniem zdrowotnym na etapie fazy przedanalitycznej, analitycznej i postanalitycznej.

Realizowana tematyka seminariów:

1. Materiały kontrolne, materiały odniesienia, certyfikowane materiały odniesienia (zgodnie z definicją Międzynarodowej Chemii Klinicznej, IFCC oraz wytycznymi EURACHEM) – problemy jakości diagnostycznego laboratorium medycznego.

2. Polityka projakościowa – założenia systemowe funkcjonowania medycznego laboratorium diagnostycznego.

3. Standardowa procedura operacyjna – podstawy teoretyczne związane z przygotowaniem SOP-ów w medycznym laboratorium diagnostycznym, używane wzory. Opracowanie i przygotowanie własnej standardowej procedury operacyjnej (SOP).

4. Podpis elektroniczny - ważność i obowiązki informacyjne według RODO.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. DZ.U.04.144.1529. Ustawa o diagnostyce laboratoryjnej z dnia 27 lipca 2001 r.

2. ISO 9000 – 2000 Systemy zarządzania jakością - Podstawy i terminologia Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych.

3. PN-EN ISO / IEC 17025 - 2001, PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorujących

Literatura uzupełniająca:

1. PN-EN ISO / IEC 15189 - 2006 Laboratoria medyczne - Szczególne wymagania dotyczące jakości i kompetencji PN-EN 12286 Wyroby medyczne do diagnostyki in vitro - Pomiar wielkości w próbkach pochodzenia biologicznego - prezentacja referencyjnych procedur pomiarowych.

2. Dz.U. 04.251.2515. Rozporządzenie MZ w sprawie wymagań zasadniczych dla wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro (z dnia 3 listopada 2004 r., z póź. zm)

3. Dz.U.04.43.408. Rozporządzenie MZ w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne (z dnia 3 marca 2004r.)

4. Dz.U. MZ 11. 77.2002. Zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. organizacji i wdrażania systemu jakości w medycznych laboratoriach diagnostycznych i mikrobiologicznych (z dnia 13 grudnia 2002 r.)

5. Dz.U.06.213.1568 Rozporządzenie MZ w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (z dnia 10 listopada 2006 r.)

6. Dz.U. 04.126.1319 Rozporządzenie MZ w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych (z dnia 16 kwietnia 2004 r., z póź. zm.)

7. Dz.U. 04.269.2680 Rozporządzenie MZ w sprawie kształcenia podyplomowego w zakresie analityki medycznej (z dnia 7 grudnia 2004r.)

8. Naskalski J.W. (red.) Międzynarodowa Klasyfikacja Procedur Medycznych, druga polska edycja z aneksem Klasyfikacja badań laboratoryjnych. Vesalius, Kraków 2008.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.