Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Legal and Scientific Basics of Drug Discovery and Development

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WFa.DDD-1ST-O-LegSci Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0916) Farmacja
Nazwa przedmiotu: Legal and Scientific Basics of Drug Discovery and Development
Jednostka: Katedra Technologii Postaci Leku i Biofarmacji
Grupy: przedmioty DDD, studia drugiego stopnia, stacjonarne, I rok, sem. zimowy, obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Mendyk
Prowadzący grup: Piotr Godlewski, Jadwiga Handzlik, Aneta Kaczor, Aleksander Mendyk, Marek Napiórkowski, Sebastian Polak, Piotr Rudzki, Radosław Rudź, Jakub Szlęk, Zofia Tylutki, Anna Waszkielewicz, Barbara Wiśniowska
Strona przedmiotu: http://ddd.farmacja.cm.uj.edu.pl/
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Cele kształcenia:

Zapoznanie z metodyką prac naukowych, źródłami wiedzy, zasadami wnioskowania statystycznego, strukturą i zakresem przepisów regulujących przemysł farmaceutyczny oraz pracę naukową i laboratoryjną, w tym zasadami własności intelektualnej.

Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy student: (K_W01, K_W07, K_W08, K_W09, K_W13, K_W14)

1. Zna podstawowe akty prawne kształtujące działalność branży farmaceutycznej w trzech najważniejszych gospodarczo obszarach świata ,

2. Zna podstawowe pojęcia stosowane w zakresie wprowadzania leków do obrotu,

3. Zna kompetencje agencji rejestracyjnych oraz stosowane w nich procedury,

4. Zna zagadnienia związane z ochroną własności intelektualnej,

5. Zna zagadnienia prawne związane z organizacją i prowadzeniem badań naukowych,

6. Zna kompetencje i zasady funkcjonowania komisji bioetycznych,

7. Zna źródła i sposoby pozyskiwania informacji naukowych,

8. Zna zasady planowania badań naukowych,

9. Zna metody gromadzenia i analizy danych naukowych.


W zakresie umiejętności student: (K_U02, K_U06)

1. Potrafi wymienić najważniejsze akty prawne kształtujące funkcjonowanie przemysłu farmaceutycznego na świecie,

2. Potrafi wymienić najważniejsze akty prawne dotyczące organizacji i prowadzenia badań naukowych,

3. Potrafi wskazać i wykorzystać źródła informacji naukowej,

4. Potrafi wskazać i wykorzystać źródła informacji patentowej,

5. Potrafi zaplanować prosty eksperyment i wskazać niezbędne wymagania prawne, które należy spełnić, aby go przeprowadzić,

6. Potrafi przeprowadzić analizę i syntezę danych naukowych,

7. Potrafi scharakteryzować typy publikacji naukowych,

8. Potrafi przygotować krótkie wystąpienie ustne, poster, e-poster.


W zakresie kompetencji społecznych student: (K_K01, K_K03)

1. Uznaje znaczenie rzetelnej wiedzy oraz krytycznej oceny odbieranych treści w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych,

2. Jest świadomy odpowiedzialności za swoją pracę i jest zdolny do krytycznej samooceny.

Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Warunki dopuszczenia do egzaminu końcowego:

1. 100% obecności i czynny udział w zajęciach.


Testowy egzamin końcowy (min. 50% punktów).


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

1. Testowy egzamin pisemny,

2. Dyskusja na zadane tematy.

Metody dydaktyczne:

1. Wykład informacyjny,

2. Prelekcja,

3. Seminarium,

4. Dyskusja dydaktyczna.

Bilans punktów ECTS:

1. Uczestnictwo w wykładach: 30 godzin,

2. Uczestnictwo w seminariach: 30 godzin,

3. Praca własna studenta:

◦ Przygotowanie do zajęć: 30 godzin,

◦ Lektura wskazanych przez prowadzącego publikacji: 15 godzin,

◦ Przygotowanie do egzaminu: 15 godzin.

W sumie: 120 godzin = 4 pkt ECTS.

Moduł zawiera treści dotyczące własności intelektualnej w liczbie godzin odpowiadających 1 ECTS (30 godzin).

Pełny opis:

Seria wykładów:

1. Podstawy metodologii naukowej oraz wnioskowania statystycznego w pracach naukowych,

2. Źródła, zakres i struktura uregulowań prawnych dotyczących przemysłu farmaceutycznego,

3. Zasady ochrony własności intelektualnej,

4. Podstawowe zasady pracy laboratoryjnej,

5. Formy ochrony własności intelektualnej, Prawo własności przemysłowej,

6. Patent jako forma ochrony własności intelektualnej, konstrukcja patentu, harmonogram postępowania patentowego,

7. Możliwości komercjalizacji projektów.

Seria seminariów:

1. Studium przypadku: analiza wybranych publikacji naukowych,

2. Dyskusja nad różnymi formami ochrony własności intelektualnej,

3. Warsztaty komputerowe:

◦ Zapoznanie się z różnymi formami patentów, patentową bazą danych Esp@cenet (PL/EU), innymi patentowymi bazami danych,

◦ Wyszukiwanie patentów wg: numerów, słów kluczowych, autorów, daty publikacji,

◦ Praca z bazami literatury naukowej, wyszukiwanie publikacji tematycznych (PubMed, strony ważniejszych wydawnictw naukowych udostępniające literaturę Life science).

Literatura:

1. Dalpiaz D., Applied Statistics with R https://daviddalpiaz.github.io/appliedstats/applied_statistics.pdf (Dostęp 14.12.2017)

Literatura uzupełaniająca:

1. http://www.who.int  (Dostęp 14.12.2017)

2. http://www.ich.org/home.html (Dostęp 14.12.2017)

3. http://www.ema.europa.eu/ (Dostęp 14.12.2017)

4. https://www.fda.gov/ (Dostęp 14.12.2017)

5. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ (Dostęp 14.12.2017)

6. https://www.epo.org/index.html (Dostęp 14.12.2017)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.