Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Principles of Pharmaceutical Technology

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WFa.DDD-1ST-O-PriTec Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0916) Farmacja
Nazwa przedmiotu: Principles of Pharmaceutical Technology
Jednostka: Katedra Technologii Postaci Leku i Biofarmacji
Grupy: przedmioty DDD, studia drugiego stopnia, stacjonarne, I rok, sem. letni, obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-23 - 2019-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Seminarium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Mendyk
Prowadzący grup: Witold Brniak, Witold Jamróz, Anna Krupa, Mateusz Kurek, Aleksander Mendyk, Adam Pacławski, Jakub Szlęk, Krzysztof Woyna-Orlewicz
Strona przedmiotu: http://ddd.farmacja.cm.uj.edu.pl/
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Cele kształcenia:

Zapoznanie studenta z wybranymi rodzajami postaci leku, metod ich wytwarzania i analizą jakości.

Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy student: (K_W05, K_W06, K_W09, K_W11, K_W12, K_W14)

1. Posiada wiedzę na temat nazewnictwa, składu, struktury i właściwości poszczególnych postaci leku,

2. Zna metody sporządzania płynnych, półstałych i stałych postaci leku w skali laboratoryjnej i przemysłowej; zna i rozumie zasady pracy urządzeń do ich wytwarzania,

3. Zna i rozumie metody badań oceny jakości postaci leku,

4. Posiada wiedzę na temat właściwości funkcjonalnych substancji pomocniczych i ich doboru w zależności od rodzaju postaci leku,

5. Zna i rozumie wpływ parametrów procesu technologicznego na właściwości postaci leku,

6. Zna wymagania stawiane różnym postaciom produktów leczniczych, w tym wymagania farmakopealne.


W zakresie umiejętności student: (K_U01, K_U02, K_U10)

1. Potrafi ocenić właściwości produktu leczniczego i przedstawić ogólnie sposób jego wytwarzania,

2. Potrafi zaplanować cykl wytwarzania wybranych postaci leku z uwzględnieniem warunków wytwarzania oraz rodzaju aparatury,

3. Potrafi zaprojektować badania dostępności farmaceutycznej dla różnych postaci leku i zinterpretować wyniki tych badań.


W zakresie kompetencji społecznych: (K_K01, K_K03)

1. Uznaje znaczenie rzetelnej wiedzy oraz krytycznej oceny odbieranych treści w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych.

Forma i warunki zaliczenia:

Warunki dopuszczenia do egzaminu:

1. Obowiązkowa obecność i czynny udział na zajęciach.


Pisemny egzamin testowy.

Warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie minimum 50% punktów.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

1. Egzamin pisemny

2. Dyskusja naukowa

Metody dydaktyczne:

1. Wykład informacyjny,

2. Prelekcja,

3. Seminarium,

4. Ćwiczenia laboratoryjne.

Bilans punktów ECTS:

1. Uczestnictwo w wykładach: 20 godzin,

2. Uczestnictwo w seminariach: 20 godzin,

3. Uczestnictwo w ćwiczeniach: 20 godzin,

4. Praca własna studenta, w tym:

◦ przygotowanie do zajęć: 10 godzin,

◦ lektura wskazanych przez prowadzącego publikacji: 10 godzin,

◦ przygotowanie do egzaminu: 10 godzin.

W sumie: 90 godzin = 3 pkt ECTS.

Pełny opis:

Seria wykładów:

2. Stałe postacie leku,

3. Półstałe postacie leku,

4. Płynne postacie leku,

5. Metody wytwarzania i oceny jakości wybranych postaci leku,

6. Wymagania dla różnych postaci leku, w tym wymagania farmakopealne i ocena jakości produktów leczniczych.

Seria seminariów:

1. Analiza monografii farmakopealnych dla wybranych produktów leczniczych (PhEur., USP),

2. Dobór substancji pomocniczych dla różnych rodzajów postaci leku.

Seria ćwiczeń:

1. Sporządzanie stałych postaci leku,

2. Badania stałych postaci leku z uwzględnieniem badań dostępności farmaceutycznej,

3. Sporządzanie płynnych i półstałych postaci leku,

4. Sporządzanie postaci leku do podania pozajelitowego.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Yihong Qiu, Yisheng Chen, Geoff G.Z. Zhang, Lirong Liu and William R. Porter. Developing Solid Oral Dosage Forms. Pharmaceutical Theory And Practice, Elsevier 2009

2. Marcos L. Busci. Strategies to Modify the Drug Release from Pharmaceutical Systems. Elsevier 2015

3. Rowe, Raymond C; Sheskey, Paul J; Quinn, Handbook of pharmaceutical excipients. 6th ed. Pharmaceutical Press; American Pharmacists Association, 2009.

4. Handbook of Pharmaceutical Manufacturing Formulations: Sterile Products, 2004 by CRC Press

Literatura uzupełniająca:

1. European Pharmacopoeia (Ph. Eur.) 9.0

2. United States Pharmacopoeia (USP 41-NF36)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.