Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Technologia postaci leku I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WFa.FAR-3ST-O-TecPo1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0916) Farmacja
Nazwa przedmiotu: Technologia postaci leku I
Jednostka: Katedra Technologii Postaci Leku i Biofarmacji
Grupy: przedmioty farmacja, studia jednolite magisterskie, stacjonarne, III rok, sem. letni, obowiązkowy
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-23 - 2019-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 92 godzin więcej informacji
Wykład, 28 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Jachowicz
Prowadzący grup: Witold Brniak, Anna Czech, Renata Jachowicz, Witold Jamróz, Anna Krupa, Mateusz Kurek, Ewelina Łyszczarz, Aldona Maciejewska, Aleksander Mendyk, Adam Pacławski, Jolanta Pyteraf
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Celem kształcenia jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne studenta do sporządzania leków recepturowych poprzez zapoznanie:

• z zasadami i wymaganiami dotyczącymi sporządzania leków recepturowych z uwzględnieniem doboru właściwego opakowania i określenia warunków przechowywania,

• z prawidłowym wykonaniem badań oceny jakości leku recepturowego zgodnie z wymogami farmakopealnymi,

• z prowadzeniem dokumentacji wykonania leku recepturowego.
Efekty kształcenia:

Kod W zakresie wiedzy student:

C.W23 wymienia wymagania stawiane różnym postaciom leku recepturowego, w szczególności wymagania farmakopealne;

C.W25 charakteryzuje metody sporządzania płynnych, półstałych i stałych postaci leku recepturowego oraz zasady pracy urządzeń do ich wytwarzania;

C.W27 opisuje właściwości funkcjonalne substancji pomocniczych i dokonuje ich doboru w zależności od rodzaju postaci leku;

C.W28 wymienia rodzaje opakowań i systemów dozujących oraz dokonuje ich doboru w celu zapewnienia odpowiedniej jakości leku;

Kod W zakresie umiejętności student:

C.U10 wyjaśnia znaczenie postaci i składu leku recepturowego dla jego działania;

C.U11 ocenia właściwości aplikacyjne leku na podstawie jego składu i doradza właściwy sposób użycia, w zależności od postaci leku;

C.U12 charakteryzuje czynniki, które wpływają na trwałość postaci leku recepturowego, oraz dokonuje doboru właściwego opakowania bezpośredniego i warunków przechowywania;

C.U27 wykazuje umiejętność korzystania z farmakopei, receptariuszy, literatury dotyczącej technologii i jakości postaci leku recepturowego;

C.U28 wykonuje lek recepturowy, dokonuje właściwego doboru opakowania oraz określa okres przydatności do użycia i sposób przechowywania;

C.U29 rozpoznaje i rozwiązuje problemy wynikające ze składu leku recepturowego przepisanego na recepcie, dokonuje weryfikacji jego składu, w celu prawidłowego jego sporządzenia oraz przeprowadza kontrolę dawek;


Wymagania wstępne:

Uzyskanie efektów kształcenia realizowanych w ramach przedmiotów:

• Fizjologia

• Chemia analityczna

• Farmacja fizyczna

• Mikrobiologia

• Matematyka


ze szczególnym zwróceniem uwagi na: klasyczne i instrumentalne metody analizy, właściwości fizyko-chemiczne surowców farmaceutycznych, układów jednofazowych i rozproszonych, znajomość procesów fizyko-chemicznych, metod badań mikrobiologicznych i obliczeń matematycznych.
Forma i warunki zaliczenia:

Warunki dopuszczenia do zaliczenia:

- pozytywny wynik zaliczeń poszczególnych tematów ćwiczeń w formie pisemnej lub ustnej,

- poprawne wykonanie wymaganej liczby preparatów w trakcie zajęć praktycznych,

- prawidłowo opracowane sprawozdanie ze sporządzanych leków recepturowych.

-

Warunki i forma zaliczenia modułu:

• pozytywny wynik z eseju,

• poprawnie wykonany, opakowany i oznakowany lek recepturowy.


Formy oceny pracy studenta:

• wypowiedzi ustne, pisemne;

• kontrola wykonanego leku recepturowego,

• sprawozdania pisemne z wykonania leku z uwzględnieniem niezbędnych obliczeń stężeń i kontroli dawkowania substancji leczniczych oraz poprawnego sposobu rozwiązania problemów technologicznych.


Regulamin określający formę i warunki zaliczenia dostępny na stronie internetowej Jednostki.Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Studenci są oceniani na podstawie:

• sprawdzenia wiedzy z zakresu treści modułu kształcenia,

• prawidłowego wykonywania leków recepturowych.


Ocena wiedzy - pisemne kolokwia cząstkowe:

• pytania otwarte i opis sporządzania leków recepturowych.

Ocena umiejętności praktycznych:

• kontrola sposobu wykonania i oceny jakości leku recepturowego,

• rozwiązywanie zadań problemowych (korzystanie ze źródeł informacji, przedstawienie sposobu wykonania, kontrola dawkowania i rozwiązywanie trudności recepturowych)

• kontrola dokumentacji dotyczącej sporządzonych preparatów

Ocena postaw:

• ocena studenta przez prowadzącego zajęcia na podstawie obserwacji


Całościowa ocena efektów kształcenia ma charakter podsumowujący i jest realizowana poprzez zaliczenie końcowe w formie:

• pisemnej - pytania otwarte i zadania problemowe (przedstawienie sposobu sporządzenia),

• praktycznej - wykonanie leku recepturowego lege artis.Metody dydaktyczne:

Dobór metod dydaktycznych ma na celu zaktywizować studentów, skłonić do uzupełniania wiedzy, samodzielnego poszukiwania informacji oraz prawidłowego wykonywania leków recepturowych.

Stosowane metody dydaktyczne stanowią połączenie metod podających (wykład informacyjny, problemowy, prelekcja – wprowadzające w zagadnienia) z metodami aktywizującymi (pokazy, ćwiczenia laboratoryjne, samodzielne wykonanie preparatu oraz jego kontrola, opracowanie dokumentacji sporządzania leku recepturowego).


Podział stosowanych metod kształcenia:

• metody podające:

wykład informacyjny,

prelekcja,

objaśnienie lub wyjaśnienie.

• metody problemowe:

wykład problemowy,

• metody aktywizujące:

metoda przypadków,

dyskusja dydaktyczna.

• metody praktyczne:

pokaz,

ćwiczenia przedmiotowe.
Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach:

- wykłady 28 godz.,

- ćwiczenia 92 godz.


Przygotowanie teoretyczne do zajęć, zapoznanie się z piśmiennictwem - 30 godz.,

przygotowanie do zaliczenia - 30 godz., w tym:

- analiza recept pod kątem przygotowania właściwej postaci leku 10 godz.,

- utrwalenie treści teoretycznych 20 godz.

Łącznie 180 godz. = 6 pkt ECTS.Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Warunki dopuszczenia do zaliczenia:

- pozytywny wynik zaliczeń poszczególnych tematów ćwiczeń w formie pisemnej lub ustnej,

- poprawne wykonanie wymaganej liczby preparatów w trakcie zajęć praktycznych,

- prawidłowo opracowane sprawozdanie ze sporządzanych leków recepturowych.

-

Warunki i forma zaliczenia modułu:

• pozytywny wynik z eseju,

• poprawnie wykonany, opakowany i oznakowany lek recepturowy.


Formy oceny pracy studenta:

• wypowiedzi ustne, pisemne;

• kontrola wykonanego leku recepturowego,

• sprawozdania pisemne z wykonania leku z uwzględnieniem niezbędnych obliczeń stężeń i kontroli dawkowania substancji leczniczych oraz poprawnego sposobu rozwiązania problemów technologicznych.


Regulamin określający formę i warunki zaliczenia dostępny na stronie internetowej Jednostki.


Skrócony opis:

Treści przedmiotu obejmują: charakterystykę postaci leku recepturowego, wymagania oraz metody sporządzania dla poszczególnych form leku w oparciu o monografie farmakopealne i obowiązujące zasady postępowania, ocenę merytoryczną recept i sposób ich realizacji oraz ocenę jakości leków recepturowych.

Pełny opis:

Treści merytoryczne przedmiotu realizowanego w postaci i wykładów i ćwiczeń obejmują całokształt zagadnień związanych z prawidłowym sporządzaniem leków recepturowych możliwych do wykonania w warunkach aptecznych. Student uzyskuje wiedzę i nabywa umiejętności praktyczne dotyczące leku recepturowego w zakresie: charakterystyki właściwości substancji leczniczych, pomocniczych oraz postaci leku, oceny merytorycznej i sposobu realizacji recepty, zasad sporządzania płynnych, półstałych i stałych postaci leku recepturowego takich jak: roztwory, krople, mieszanki, zawiesiny, emulsje, maści, żele, proszki, czopki do podania doodbytniczego i dopochwowego oraz metod sporządzania i oceny jakości preparatów galenowych, oceny jakości leków recepturowych sporządzanych zgodnie z wymaganiami FP XI, kontroli dawkowania substancji leczniczych, doboru rodzaju, wielkości opakowania oraz warunków przechowywania.

Literatura:

Literatura podstawowa

1. „Receptura apteczna” pod red. R. Jachowicz, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2015.

2. „Farmacja praktyczna” pod red. R. Jachowicz, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2016.

3. Bonner M., Wright D.: “Praktyczne obliczenia farmaceutyczne” PZWL, Warszawa 2009.

Literatura uzupełniająca

1. „Farmacja stosowana technologia postaci leku” pod red. M. Sznitowskiej, Wydawnictwo Lekarskie PZWL,

Warszawa 2017.

2. Farmakopea Polska XI.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 92 godzin więcej informacji
Wykład, 28 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.