Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Medycyna katastrof

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WFa.FAR-4NS-O-MedKat Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0916) Farmacja
Nazwa przedmiotu: Medycyna katastrof
Jednostka: Wydział Farmaceutyczny
Grupy: przedmioty farmacja, studia jednolite magisterskie, niestacjonarne, IV rok, sem. zimowy, obowiązkowy
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 6 godzin więcej informacji
Seminarium, 10 godzin więcej informacji
Wykład w formie kształcenia na odległość, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Orlicki
Prowadzący grup: Katarzyna Długosz, Tomasz Górecki, Jerzy Jaskuła, Katarzyna Kącka, Karol Łyziński, Jacek Nitecki, Paweł Orlicki, Dorota Podgórska, Tomasz Sanak, Barbara Seweryn, Marek Siuta, Arkadiusz Trzos
Strona przedmiotu: https://medycynakatastrof.wl.cm.uj.edu.pl/pl/
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Wiedza:

- zna metody oceny podstawowych funkcji życiowych człowieka w stanie zagrożenia oraz zasady udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy;

- zna i rozpoznaje sytuację zagrażającą zdrowiu lub życiu

człowieka.

- zna objawy zaburzenia podstawowych funkcji życiowych

człowieka w stanie zagrożenia życia i zdrowia.

- zna aktualne wytyczne resuscytacji krążeniowo-

oddechowej noworodków, dzieci i dorosłych

- zna zasady udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy

poszkodowanemu w wypadku

- zna zasady ewakuacji i transportu pacjentów


Umiejętności:

- rozpoznaje sytuacje zagrażające zdrowiu lub życiu człowieka, stosuje zasady kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz udziela kwalifikowanej pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia;

- wykonuje podstawowe /bezprzyrządowe i przyrządowe/

zabiegi resuscytacyjne

- wykonuje podstawowe zabiegi resuscytacyjne z użyciem

automatycznego defibrylatora zewnętrznego,

- wykonuje czynności mające na celu podtrzymanie i

stabilizację podstawowych funkcji życiowych – w tym

czynności układu oddechowego i krążenia.

- wykonuje inne czynności ratunkowe /np. ewakuację,

transport/

- udziela pierwszej pomocy ofiarom nagłych zachorowań

i wypadków

- wykonuje zabezpieczenie i stabilizuje różne obszary ciała

uszkodzone w wyniku działania czynników zewnętrznych


Kompetencje społeczne

W zakresie kompetencji społecznych absolwent:

- ocenia działania oraz rozstrzyga dylematy moralne w oparciu o normy i zasady etyczne;

- ma świadomość społecznych uwarunkowań i ograniczeń wynikających z choroby i potrzeby propagowania zachowań prozdrowotnych;

- posiada nawyk wspierania działań pomocowych i zaradczych.

- odpowiedzialnie przygotowuje się do podejmowania

kwalifikowanej pierwszej pomocy

- współpracuje w grupie biorąc odpowiedzialność za

terminowe i rzetelne wykonanie powierzonych zadań


Podstawowym celem programu nauczania jest zapoznanie studentów ze specyfiką postępowania ratunkowego z pacjentem urazowym oraz w wybranych stanach nagłych na wstępnym etapie (przedszpitalnym) udzielania mu profesjonalnej pomocy medycznej.


Głównym celem do osiągniecia podczas realizacji zajęć jest nauczenie rozpoznawania stanów zagrożenia życia i samodzielnego podejmowania decyzji w trakcie realizacji poznawanych procedur ratowniczych i medycznych.


Efekty kształcenia:

K_W01- Zna prawidłową budowę i funkcję komórek, tkanek, narządów i układów organizmu ludzkiego oraz rozumie współzależności ich budowy i funkcji w warunkach zdrowia i choroby

K_W03- Rozumie funkcjonowanie układu krążenia, oddechowego, pokarmowego, krwionośnego, moczowego, odpornościowego i nerwowego oraz powstawanie i znaczenie płynów ustrojowych, wydzielin i wydalin

K_W15 - Zna zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia.

K_U14- Potrafi ocenić wyniki badań biochemicznych w odniesieniu do określonej patologii lub jednostki chorobowej.

K_K01- Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób.

K_K06- Wykazuje umiejętność i nawyk samokształcenia


Wymagania wstępne:

Podstawowe wiadomości z zakresu anatomii

i fizjologii człowieka


Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie przedmiotu obejmuje aktywne uczestnictwo

w wykładach, seminariach i ćwiczeniach, zaliczenie wszystkich ćwiczeń i seminariów objętych programem nauczania /poświadczone podpisem asystenta w książeczce zajęć/ oraz zaliczenie końcowego testu sprawdzającego wiedzę teoretyczną.


Zaliczenie na ocenę.

Zaliczenie przedmiotu wymaga spełnienia następujących warunków:

1. obecnością na zajęciach – możliwa jedna usprawiedliwiona nieobecność na ćwiczeniach praktycznych i seminarium

2. wykazaniem się wiedzą teoretyczną i praktycznymi umiejętnościami wymaganymi podczas ćwiczeń

i seminariów

3. uzyskaniem przynajmniej 20 pkt. /66,3% poprawnych odpowiedzi/ na teście zaliczeniowym

Skala ocen

00-19 pkt. nast

20-22 pkt. dst

23-24 pkt. +dst

25-26 pkt. db

27-28 pkt. +db

29-30 pkt. bdb


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Zaliczenie przedmiotu wymaga spełnienia następujących warunków:

1. obecnością na zajęciach – możliwa jedna usprawiedliwiona nieobecność na ćwiczeniach praktycznych i seminarium

2. wykazaniem się wiedzą teoretyczną i praktycznymi umiejętnościami wymaganymi podczas ćwiczeń

i seminariów

3. uzyskaniem przynajmniej 20 pkt. /66,3% poprawnych odpowiedzi/ na teście zaliczeniowym

Skala ocen

00-19 pkt. nast

20-22 pkt. dst

23-24 pkt. +dst

25-26 pkt. db

27-28 pkt. +db

29-30 pkt. bdb


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - pokaz
Metody praktyczne - seminarium
Metody praktyczne - symulacja
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda sytuacyjna
Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium
Metody problemowe - wykład problemowy
Metody programowane - z użyciem komputera

Metody dydaktyczne:

Wykłady (14 godz.) – realizowane w formie konwersatoryjnej mający na celu wprowadzenie studentów w specyfikę ratownictwa medycznego i medycyny ratunkowej oraz katastrof.


Seminaria (10 godz.) – stanowią forum dyskusyjne nad wybranymi zagadnieniami opracowanymi samodzielnie przez studentów według przedstawionego w Przewodniku programu.


Ćwiczenia (6 godz.) – pozwalają studentom nabyć umiejętności praktycznych w wykonywaniu procedur ratunkowych i wstępnego leczenia pacjentów. Symulacje pozwalają na sprawdzenie i doskonalenie umiejętności praktycznych w środowisku zbliżonym do rzeczywistego miejsca udzielania pomocy pacjentom.


Bilans punktów ECTS:

1

Udział w wykładach – 14 godzin dydaktycznych

Udział w seminariach – 10 godzin dydaktycznych

Udział w ćwiczeniach praktycznych – 6 godzin dydaktycznych

Test zaliczeniowy – 1 godz.


Pełny opis:

WYKŁADY /14 godz./

Medycyna Katastrof i Medycyna Ratunkowa – definicje, cele i zadania w współczesnym świecie. Zagadnienia etyczne w katastrofach. Międzynarodowe prawo humanitarne.

Systemy ratownictwa medycznego na świecie. Państwowy System Ratownictwa Medycznego. Ustawa o systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne

Ocena zagrożenia życia na podstawie prostej oceny parametrów życiowych. Skutki działania różnych rodzajów energii na organizm ludzki. Zapobieganie obrażeniom .Postępowanie z pacjentem urazowym.

Organizacja działań ratunkowych w miejscu wypadku i nagłego zachorowania ..

Postępowanie ratownicze w ramach segregacji i przygotowania do transportu.

Działania ratunkowe w szczególnych sytuacjach zagrożeń środowiskowych. Zdarzenia z udziałem materiałów CBRNiE. Zagrożenia terrorystyczne.

Problemy psychologiczne ratownictwa z uwzględnieniem specyfiki katastrof.

SEMINARIA /10godz./

1.Ocena miejsca zdarzenia. Zabezpieczenie miejsca zdarzenia drogowego. Zgłaszanie do CPR Badanie pacjenta w schemacie ABCD. Skala AVPU. Wstrząs hipowolemiczny. Postępowanie przeciwwstrząsowe na miejscu zdarzenia /3 godziny/

2. Postępowanie z pacjentem urazowym. Urazy głowy, szyi, kręgosłupa, klatki piersiowej, brzucha,miednicy i kończyn. Specyfika pomocy doraźnej u dzieci i kobiet ciężarnych /3 godz./

3.Postępowanie w wybranych sytuacjach klinicznych. Stany bezpośredniego zagrożenia życia.

( ostry zespół wieńcowy, atak astmy, anafilaksja, udar, hypotermia, odmrożenia, hypertermia , wstrząs-różne postacie , krwawienie z nosa. / 4 godz./

ĆWICZENIA /6godz./

1.Chory nieprzytomny- zatrzymanie krążenia- rozpoznanie, przyczyny, postępowanie Przypomnienie zasad BLS- AED i pozycji bocznej. Niedrożność górnych dróg oddechowych-rozpoznanie, rodzaje, przyczyny. Metody udrażnianie górnych dróg oddechowych. Pierwsza pomoc w zadławieniu. Praktyczne wykorzystanie chusty twarzowej, maski twarzowej, worka Ambu,tlenoterapii.

2.Badanie pacjenta urazowego ITLS i wstępne zaopatrzenie dostępnymi środkami. (Apteczka). Organizacja działań ratunkowych w zdarzeniach jednostkowych, mnogich, masowych

i katastrofach.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

A. Pierwsza pomoc i resuscytacja krążeniowo-oddechowa. Podręcznik dla studentów pod red. prof. dr hab. n. med. J. Andresa, Kraków 2011

B. John Emory Campbell, Roy Lee Alson: ITLS International Trauma Life Support. Ratownictwo przedszpitalne w urazach. Wydanie VIII. Wydawca: Medycyna Praktyczna, Rok wydania: 2017 r.

Literatura uzupełaniająca:

A. Dąbrowski M., Sanak T.: Tamowanie krwotoków. Opatrunki, opatrunki hemostatyczne oraz opaski zaciskowe stosowane w ratownictwie taktycznym. Na Ratunek 4/2014

B. Łyziński K., Długosz K., Trzos A.: Urazy kobiet w ciąży w praktyce ratownictwa medycznego . Na Ratunek 3/2015

C. Trzos A., Długosz K.: Zarządzanie działaniami ratowniczymi w zdarzeniach masowych i katastrofach. Propozycje rozwiązań systemowych. Na Ratunek. 4/6 2015

D. Trzos A., Krzowski Ł., Długosz K.: Specyfika działań ratownictwa medycznego w obliczu zagrożenia biologicznego. Na ratunek. 4/2017

E. Trzos A.: Działania ratunkowe w obliczu zagrożenia CBRNiE. Na ratunek. 6/2016

F. www.prc.krakow.pl – wytyczne ERC /Europejskiej Rady Resuscytacji/

https://www.mp.pl/pacjent/pierwsza_pomoc/77518,zasady-udzielania-pierwszej-pomocy

https://www.mp.pl/pacjent/pierwsza_pomoc/77682,uciskanie-klatki-piersiowej

https://www.mp.pl/pacjent/pierwsza_pomoc/77600,zabiegi-resuscytacyjne-u-doroslych

https://www.mp.pl/pacjent/pierwsza_pomoc/77737,zadlawienie

https://www.mp.pl/pacjent/pierwsza_pomoc/77766,zachorowania

https://alergie.mp.pl/aktualnosci/164975,wstrzas- anafilaktyczny-smiertelnie-grozny

https://nagle.mp.pl/resuscytacja/dorosli/dorosli_filmy/88511,adrenalina-do-samodzielnego-podawania

https://www.mp.pl/pacjent/pierwsza_pomoc/77686,aed

https://www.mp.pl/pacjent/pierwsza_pomoc/77801,urazy

https://www.mp.pl/pacjent/pierwsza_pomoc/77872,ukaszenia-i-ugryzienia

https://www.mp.pl/pacjent/pierwsza_pomoc/165475,rana

https://www.mp.pl/pacjent/pierwsza_pomoc/165227,oparzenia

https://www.mp.pl/pacjent/pierwsza_pomoc/130305,rozmowa-z-dyspozytorem-pogotowia-ratunkowego

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.