Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Miesięczna praktyka w aptece szpitalnej lub zakładzie przemysłowym w okresie wakacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WFa.FAR-4ST-O-MiePra Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0916) Farmacja
Nazwa przedmiotu: Miesięczna praktyka w aptece szpitalnej lub zakładzie przemysłowym w okresie wakacji
Jednostka: Katedra Technologii Postaci Leku i Biofarmacji
Grupy: przedmioty farmacja, studia jednolite magisterskie, stacjonarne, IV rok, sem. letni, obowiązkowy
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-23 - 2019-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka wakacyjna, 160 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Jachowicz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Cele kształcenia:

Celem modułu jest:

1. zapoznanie studentów z zasadami i organizacją pracy w aptece szpitalnej, czynnościami stanowiącymi zakres obowiązków pracy farmaceuty, a w przypadku odbywania praktyki w zakładzie przemysłowym z zasadami projektowania i wytwarzania produktów leczniczych oraz metodami oceny ich jakości i stabilności;

2. zapoznanie studentów z zasadami współpracy farmaceutów z lekarzami oraz z innymi członkami zespołów medycznych;

3. zapoznanie studentów z metodami oceny jakości postaci leku zgodnie z wymaganiami Farmakopei Polskiej oraz z zasadami przygotowania dokumentacji procesów technologicznych i wyników badań.


Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy:

C.W32 Zna zasady Dobrej Praktyki Wytwarzania i potrafi dokumentować prowadzone procesy technologiczne;

C.W33 Zna zasady sporządzania oraz potrafi wykonać lek recepturowy, w tym preparaty do żywienia pozajelitowego i cytostatyki, ustalić sposób ich przechowywania przechowywania oraz ocenić ich jakość;


W zakresie umiejętności:

C.U9 Potrafi ocenić na podstawie składu leku recepturowego, podstawowe właściwości postaci leku i opisać prawidłowy sposób jego sporządzania;

C.U11 Potrafi ocenić właściwości aplikacyjne leku recepturowego na podstawie jego składu i potrafi opisać właściwy sposób użycia leku recepturowego zależny od jego postaci farmaceutycznej;

C.U12 Potrafi scharakteryzować czynniki wpływające na trwałość postaci leku recepturowego oraz dobrać właściwe opakowanie bezpośrednie i jego warunki przechowywania;

C.U13 Potrafi odkryć na podstawie obserwacji wady jakościowe produktu leczniczego, kwalifikujące się do zgłoszenia do nadzoru farmaceutycznego;

C.U27 Potrafi zastosować informacje zawarte w Farmakopei Polskiej, receptariuszach oraz w piśmiennictwie, w celu prawidłowego sporządzenia leku recepturowego.

C.U30 Potrafi sporządzić preparaty jałowe zgodnie z zasadami pracy aseptycznej i wybrać metodę ich wyjaławiania;

C.U31 Potrafi wykonać mieszaniny do żywienia pozajelitowego i leku cytostatycznego, w zakresie realizowanym w aptece;


W zakresie kompetencji społecznych:

A.K3 Potrafi wesprzeć działania pomocowe i zaradcze;

B.K3 Potrafi pracować w zespole;


Wymagania wstępne:

Zaliczenie przedmiotu: technologia postaci leku II

Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem zaliczenia praktyki jest:

• poświadczenie odbycia praktyki przez opiekuna praktyki w aptece w dzienniku praktyk wraz z opinią wystawioną na przygotowanym przez Katedrę formularzu,

• zaliczenie teoretyczne praktyki w wyznaczonym przez opiekuna ze strony Katedry terminie,

• uzyskanie minimum 52 pkt. wg kryteriów podanych niżej


Kryteria oceny z praktyki w aptece szpitalnej lub zakładzie przemysłowym:

• kontrola w trakcie trwania praktyki (0-20 pkt.)

• opinia opiekuna praktykanta z apteki (ankieta) (0-20 pkt.)

• kontrola dokumentacji praktyki w zeszycie praktyk (0-30 pkt.)

• zaliczenie praktyki u opiekuna z ramienia uczelni (0-30 pkt.)


Skala ocen dostępna jest na stronie internetowej Jednostki.


Szczegółowy regulamin oraz program praktyk określający główne cele praktyki, oraz formę i warunki zaliczenia dostępny na stronie internetowej Jednostki.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Ocena efektów kształcenia w zakresie umiejętności i kompetencji społecznych w oparciu o:

• uczestnictwo i aktywność studenta podczas praktyki,

• prawidłowe sporządzenie leków recepturowych i aptecznych,

• wywiązanie się z zadań zleconych przez opiekuna praktyki w aptece/zakładzie,

• przygotowanie w sposób prawidłowy zbioru protokołów z wykonanych leków,

• obserwację pracy studenta przez opiekuna,


W zakresie wiedzy:

• odpowiedź ustna podczas kontroli praktyki i po jej zakończeniu.


Nadzór nad studentem:

• wszystkie czynności wykonywane w aptece przez studenta nadzorowane są przez magistra farmacji – opiekuna praktyki w aptece lub magistra – opiekuna praktyki w zakładzie przemysłowym.


Pobyt studenta w aptece/zakładzie dokumentowany ewidencjonowaniem wykonywanych zadań oraz opisem sposobu sporządzania leków recepturowych.


Metody dydaktyczne:

Metody podające: prelekcja z dyskusją, objaśnienie lub wyjaśnienie.

Metody praktyczne: praktyczne wykonanie leków pod nadzorem, pokaz przeprowadzania procesów technologicznych.


Bilans punktów ECTS:

Kalkulacja nakładu pracy studenta.

Godziny kontaktowe:

- zajęcia praktyczne w aptece szpitalnej 160 godz.,

lub

- zajęcia praktyczne w aptece szpitalnej 80 godz.,

- zajęcia praktyczne w zakładzie przemysłowym 80 godz.,


Łączna ilość godzin: 160 - 5 pkt. ECTS.


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Praktyka w wymiarze 1 miesiąca (160 godz. dydaktycznych w aptece szpitalnej lub 80 godz. w aptece szpitalnej i 80 godz. w zakładzie przemysłowym).

Skrócony opis:

Praktyka w wymiarze 1 miesiąca (160 godz. dydaktycznych w aptece szpitalnej lub 80 godz. w aptece szpitalnej i 80 godz. w zakładzie przemysłowym) ma na celu zapoznanie studenta z organizacją i funkcją pracy w aptece szpitalnej/zakładzie przemysłowym i czynnościami stanowiącymi zakres obowiązków pracy farmaceuty.

Pełny opis:

Praktyka w wymiarze 1 miesiąca (160 godz. dydaktycznych w aptece szpitalnej lub 80 godz. w aptece szpitalnej i 80 godz. w zakładzie przemysłowym) ma na celu zapoznanie studenta z organizacją i funkcją pracy w aptece szpitalnej/zakładzie przemysłowym, z pomieszczeniami i ich wyposażeniem, czynnościami fachowymi i administracyjnymi.

Praktyka w aptece szpitalnej ma przyczynić się do rozszerzenia wiedzy i umiejętności w zakresie:

- sporządzania: leków recepturowych, leków aptecznych, leków do oczu, do żywienia pozajelitowego, cytostatyków, leków pozajelitowych, roztworów do dializ (w zakresie realizowanym w aptece)

- organizacji systemu zaopatrzenia szpitala w produkty lecznicze i materiały medyczne oraz dystrybucji i kontroli leków na oddziałach,

- organizacji pracy w aptece, układem pomieszczeń i ich wyposażeniem w zależności od zakresu czynności fachowych,

- przestrzegania zasad BHP obowiązujących na poszczególnych stanowiskach pracy.

Praktyka w zakładzie przemysłowym ma przyczynić się do rozszerzenia wiedzy i umiejętności w zakresie:

- strategii opracowywania i wytwarzania nowych produktów leczniczych w skali przemysłowej,

- organizacji pracy w firmie, systemu zapewniania jakości oraz aktami prawnymi normalizującymi działanie firmy farmaceutycznej,

- charakterystyką pracy w dziale kontroli i zapewnienia jakości, wytwarzania, badawczo-rozwojowym,

- zasadami magazynowania surowców i gotowych produktów

Literatura:

Literatura podstawowa

1. „Receptura apteczna” pod red. R. Jachowicz, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2015,

2. „Farmacja praktyczna” pod red. R. Jachowicz, , Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2016,

3. Bonner M., Wright D.: “Praktyczne obliczenia farmaceutyczne” PZWL, Warszawa 2009.

4. Farmakopea Polska XI.

Literatura uzupełniająca:

1. „Farmacja stosowana, technologia postaci leku” pod red. M. Sznitowskiej, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, wyd. I, 2017

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka wakacyjna, 160 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Jachowicz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.