Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ćwiczenia specjalistyczne z metodologią badań naukowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WFa.FAR-5NS-O-CwiSpe Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0916) Farmacja
Nazwa przedmiotu: Ćwiczenia specjalistyczne z metodologią badań naukowych
Jednostka: Wydział Farmaceutyczny
Grupy: przedmioty farmacja, studia jednolite magisterskie, niestacjonarne, V rok, sem. letni, obowiązkowy
Punkty ECTS i inne: 20.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 375 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Skowron
Prowadzący grup: Anna Apola, Bogusława Budziszewska, Beata Bystrowska, Grażyna Chłoń-Rzepa, Agnieszka Cios, Anna Czopek, Monika Dąbrowska, Justyna Dobrowolska-Iwanek, Agnieszka Galanty, Maciej Gawlik, Joanna Gdula-Argasińska, Katarzyna Grychowska, Agnieszka Gunia-Krzyżak, Jadwiga Handzlik, Witold Jamróz, Magdalena Jastrzębska-Więsek, Magdalena Kotańska, Agata Krakowska, Agata Kryczyk-Poprawa, Anna Kwiecień, Inga Kwiecień, Gniewomir Latacz, Tadeusz Librowski, Klaudia Lustyk, Dorota Łażewska, Aldona Maciejewska, Anna Maślanka, Elżbieta Menaszek, Katarzyna Młyniec, Beata Mycek, Barbara Nowak, Gabriel Nowak, Monika Papież, Anna Partyka, Paweł Paśko, Agata Pietrzycka, Joanna Piotrowska, Irma Podolak, Lucyna Pomierny-Chamioło, Karolina Pytka, Agnieszka Rzepiela, Kinga Sałat, Agata Siwek, Małgorzata Starek, Katarzyna Sułkowska-Ziaja, Natalia Szałaj, Agnieszka Szewczyk, Marek Szlósarczyk, Ewa Szymańska, Przemysław Talik, Monika Tarsa, Maria Walczak, Anna Waszkielewicz, Anna Wesołowska, Barbara Wiśniowska, Małgorzata Wolak, Dagmara Wróbel-Biedrawa, Monika Zadrożna, Agnieszka Zagórska, Paweł Zajdel, Małgorzata Zygmunt, Dorota Żelaszczyk
Strona przedmiotu: http://farmacja.cm.uj.edu.pl
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Cele kształcenia:

Celem jest przygotowanie studenta do pracy w zespołach naukowych oraz przedstawiania wyników własnych badań w ramach opracowań pisemnych i prezentacji ustnych.

Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy:

F.W1. Posiada poszerzoną wiedzę w zakresie wybranych obszarów nauk farmaceutycznych;

- opisuje i wymienia osiągnięcia nauk farmaceutycznych w zakresie projektowania, rozwoju i oceny leków i substancji aktywnych;

- podaje przykłady najnowszych osiągnięć w dziedzinie, w ramach, której realizuje własny projekt badawczy

F.W2. Zna metody i techniki badawcze stosowane w ramach realizowanego projektu.

- opisuje i wymienia techniki badawcze, które wykorzystuje w ramach realizacji własnego projektu badawczego;

- porównuje różne metody badawcze


W zakresie umiejętności:

F.U1. Planuje eksperyment i omawia jego cel oraz spodziewane wyniki;

- określa hipotezy badawcze;

- planuje przebieg eksperymentu badawczego dotyczącego własnych badań, oraz wskazuje materiały, narzędzia, sprzęt i pomoce niezbędne do realizacji własnego projektu badawczego

F.U2. Interpretuje dane doświadczalne i odnosi je do aktualnego stanu wiedzy w danej dziedzinie farmacji;

- przedstawia informacje dotyczące uzyskanych w ramach własnego projektu wyników badawczych, porównuje swoje wyniki z wynikami innych, interpretuje wyniki i odnosi je do postawionych hipotez badawczych; dokonuje podsumowania i wyciąga wnioski z własnych badań,

F.U3. Korzysta z literatury naukowej krajowej i zagranicznej;

- wyszukuje literaturę dotyczącą zagadnień badawczych, którymi się zajmuje, interpretuje wyniki uzyskane przez innych badaczy i porównuje je z własnymi wynikami

F.U4. Samodzielnie przeprowadza eksperyment, interpretuje i dokumentuje wyniki badań;

- przeprowadza eksperyment badawczy, przygotowuje bazę danych uzyskanych w trakcie eksperymentu, kontroluje przebieg eksperymentu i reaguje na sytuacje stanowiące zagrożenie dla jego prawidłowego przebiegu;

F.U5. Przygotowuje pracę magisterską, zgodnie z regułami redagowania prac naukowych;

- opisuje stan dotychczasowej wiedzy związanej z projektem, którym się zajmuje, przedstawia wyniki własnego eksperymentu na tle wyników uzyskanych przez innych, przygotowuje pracę, dokonuje jej krytycznej oceny i korekty w porozumieniu z promotorem, formatuje pracę i przygotowuje do upublicznienia zgodnie z obowiązującymi wymogami i przestrzegając praw autorskich,

F.U6. Dokonuje prezentacji wyników badań.

- dokonuje wyboru najważniejszych elementów swojej pracy, przedstawia wyniki swojej pracy w gronie specjalistów, dyskutuje i odpowiada na pytania dotyczące wykonanych przez niego badań,

Wymagania wstępne:

Warunkiem rozpoczęcia realizacji zajęć jest uzyskanie efektów kształcenia w zakresie wiedzy i umiejętności niezbędnych do rozpoczęcia prac badawczych związanych z realizacją pracy magisterskiej. Szczegółowe warunki dotyczące wymagań wstępnych określa promotor pracy oraz Kierownik jednostki, w której realizowana jest praca.

Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem zaliczenia modułu jest:

- wykonanie wszystkich przewidzianych w toku realizacji pracy działań projektowych, w szczególności zebranie materiałów teoretycznych, zebranie materiału badawczego oraz analiza i opracowanie pisemne wyników badań

- złożenie pracy w Archiwum Prac Dyplomowych UJ (system APD)

- uzyskanie pozytywnej – ocena co najmniej 3,0 - opinii promotora naukowego pracy

- uzyskanie pozytywnej – ocena co najmniej 3,0 – opinii recenzenta pracy

- weryfikacja pracy w systemie antyplagiatowym i potwierdzenie przez opiekuna, że praca nie nosi znamion plagiatu

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Student przygotuje i przedkłada do oceny opiekuna pracy i recenzenta pracę dyplomową, wyznaczanym zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie studiów UJ.

Kryteria dotyczące pracy dyplomowej zostały zatwierdzone przez Radę Wydziału Farmaceutycznego UJ CM i są udostępnione przez platformę PEGAZ.

Obrona pracy dyplomowej obejmuje przedstawienie przez studenta w formie prezentacji ustnej metodyki, wyników oraz wyciągnięcie wniosków na podstawie przeprowadzonych badań.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne
Metody praktyczne - ćwiczenia produkcyjne

Metody dydaktyczne:

Metody aktywizujące określone przez promotora pracy i dostosowane do rodzaju projektu naukowego realizowanego przez studenta.

Bilans punktów ECTS:

Udział w konsultacjach z promotorem – 75h

Zajęcia praktyczne związane z wykonywaniem pracy pod nadzorem opiekuna lub osoby przez niego wyznaczonej – 300h

Praca własna studenta:

- zebranie i opracowanie literatury związanej z wykonywanym projektem naukowym – 50h

- zaplanowanie projektu badawczego, samodzielna analiza wyników – 50h

- przygotowanie pracy magisterskiej – 75h

- przygotowanie do obrony pracy i egzaminu magisterskiej – 50h

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

nie dotyczy

Pełny opis:

Przedmiot kształtuje umiejętność prowadzenia projektów badawczych, zebrania i analizy wyników oraz ich prezentacji w formie pracy dyplomowej. Student ma wyboru różnorodną tematykę projektów badawczych oraz różnorodne metody badawcze.

Literatura:

Literatura określona przez opiekuna pracy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.