Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Farmakoterapia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WFa.FAR-5NS-O-Farmak Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0916) Farmacja
Nazwa przedmiotu: Farmakoterapia
Jednostka: Zakład Farmacji Klinicznej
Grupy: przedmioty farmacja, studia jednolite magisterskie, niestacjonarne, V rok, sem. zimowy, obowiązkowy
Punkty ECTS i inne: 8.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 38 godzin więcej informacji
Ćwiczenia kliniczne, 2 godzin więcej informacji
Seminarium, 20 godzin więcej informacji
Wykład w formie kształcenia na odległość, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Wesołowska
Prowadzący grup: Agnieszka Cios, Dominika Dudek, Anna Głuszewska, Tomasz Grodzicki, Barbara Gryglewska, Łukasz Hońdo, Magdalena Jastrzębska-Więsek, Anna Partyka, Magdalena Piętka, Paweł Różanowski, Anetta Undas, Anna Wesołowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

Celem modułu jest zapoznanie studenta z farmakoterapią wybranych schorzeń, a szczególnie chorób cywilizacyjnych, rolą farmaceuty i możliwościami jakie może on pełnić jako członek komitetu terapeutycznego lub farmaceuta kliniczny. Zaznajomienie studentów z korzyściami terapeutycznymi i ekonomicznymi monitorowania stężeń leków w płynach organizmu

Efekty kształcenia:

Student:

W zakresie wiedzy:

W01: zna zasady prowadzenia wywiadu medycznego, służącego do wykrywania, klasyfikowania i rozwiązywania problemów lekowych, a także stosowane na świecie systemy klasyfikacji problemów lekowych (E.W7.);

W02: zna i rozumie znaczenie i rolę farmaceuty w nadzorowaniu farmakoterapii pacjentów przewlekle chorych (E.W12.);

W03: zna i rozumie zasady określania potrzeb lekowych pacjenta (E.W13.);

W04: zna i rozumie zasady indywidualizacji farmakoterapii uwzględniające różnice w działaniu leków spowodowane czynnikami fizjologicznymi w stanach chorobowych (E.W14.);

W05: zna i rozumie przyczyny występowania oraz metody zapobiegania i zmniejszania częstości występowania niepożądanych działań leków (E.W15.);

W06: zna i rozumie przyczyny występowania oraz metody zapobiegania i zmniejszania częstości występowania powikłań polekowych spowodowanych: stosowaniem leków poza wskazaniami rejestracyjnymi (off-label), nieuwzględnianiem przeciwwskazań i ograniczeń do ich stosowania, nieracjonalną farmakoterapią, reklamą leków w środkach masowego przekazu oraz powszechną dostępnością leków, zwłaszcza dostępnych bez recepty lekarskiej (OTC) (E.W16.);

W07: zna kryteria wyboru leków oraz wskazania kliniczne do prowadzenia terapii monitorowanej stężeniami leków w płynach biologicznych organizmu (E.W17.);

W08: zna podstawowe źródła informacji o leku (książki, czasopisma, bazy danych) (E.W18.);

W09: zna zasady tworzenia Charakterystyki Produktu Leczniczego i redagowania ulotki informacyjnej o leku dla pacjenta (E.W19.);

W10: zna różnice między ulotką informacyjną o leku a ulotką dołączaną do suplementów diety oraz innych produktów dostępnych w aptece (E.W20.);

W11: rozumie znaczenie charakterystyki produktu leczniczego i wyrobu medycznego w optymalizacji farmakoterapii (E.W21.);

W12: zna prawne, etyczne i metodyczne aspekty prowadzenia badań klinicznych i zasady funkcjonowania ośrodka badań klinicznych (E.W22.);

W13: zna rolę farmaceuty w prowadzeniu badań klinicznych (E.W23.);

W14: zna zagadnienia dotyczące nowoczesnej farmakoterapii wybranych chorób cywilizacyjnych oraz chorób wymagających przewlekłego leczenia, w oparciu o zasady postępowania medycznego określanego jako medycyna oparta na dowodach (evidence based medicine), standardy terapeutyczne oraz wytyczne polskich i europejskich towarzystw lekarskich (E.W24.);

W15: zna zagadnienia dotyczące farmakoterapii uzależnienia od opioidów, wytyczne dotyczące terapii substytucyjnej metadonem i buprenorfiną oraz rolę farmaceuty w redukcji szkód zdrowotnych wynikających z przyjmowania narkotyków (E.W25.);

W16: zna rolę farmaceuty w monitorowaniu terapii bólu, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z samoleczeniem (E.W26.);

W17: zna zasady współpracy farmaceuty i lekarza, które są podstawą współczesnej farmakoterapii, z uwzględnieniem zagadnień dotyczących opracowywania receptariusza szpitalnego oraz standardów terapeutycznych; Dziennik Ustaw – 40 – Poz. 631 (E.W27.)

W18: zna i rozumie zasady dopuszczania do obrotu produktów leczniczych, wyrobów medycznych, kosmetyków i suplementów diety (E.W28.);

W19: zna i rozumie zasady przeprowadzania i organizacji badań z udziałem ludzi, w tym badań opisowych i eksperymentalnych (E.W41.);

W20: rozumie potrzebę rozwoju postawy i wrażliwości etyczno-moralnej w praktyce zawodowej (E.W55.).

W21: zna kryteria wyboru leków oraz wskazania kliniczne do prowadzenia terapii monitorowanej stężeniami leków w płynach biologicznych organizmu na podstawie wybranych przykładów leków (antybiotyków, leków immunosupresyjnych); (E.W17. )

W22: zna i rozumie przyczyny występowania, metody zapobiegania i zmniejszania występowania działań niepożądanych z wykorzystaniem wiedzy z zakresu chronofarmakoterapii (E.W15.)W zakresie umiejętności:

U01: przygotowuje plan monitorowania farmakoterapii, określając rodzaj wskaźników wykorzystywanych w ocenie skuteczności oraz częstotliwość pomiaru tych wskaźników (E.U6.);

U02: określa zagrożenia związane ze stosowaną farmakoterapią w różnych grupach pacjentów oraz planuje działania prewencyjne (E.U9.);

U03: wstępnie ocenia związek przyczynowo-skutkowy między stosowanym lekiem a obserwowaną reakcją (E.U10.);

U04: przewiduje wpływ różnych czynników na właściwości farmakokinetyczne i farmakodynamiczne leków i rozwiązuje problemy dotyczące indywidualizacji i optymalizacji farmakoterapii (E.U37.);

U05: aktywnie monitoruje i raportuje niepożądane działania leków, wdraża działania prewencyjne, udziela informacji związanych z powikłaniami farmakoterapii pracownikom służby zdrowia, pacjentom lub ich rodzinom (E.U38.);

U06: aktywnie uczestniczy w pracach zespołu terapeutycznego, współpracując z lekarzem, pielęgniarką oraz diagnostą laboratoryjnym, w celu wyboru optymalnego sposobu leczenia pacjenta (E.U39.);

U07: aktywnie uczestniczy w badaniach klinicznych (E.U40.);

U08: korzysta z różnych źródeł informacji o lekach, w tym w języku angielskim, i krytycznie interpretuje te informacje (E.U41.);

U09: podaje podstawowe definicje związane z wytwarzaniem oraz obrotem produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi, kosmetykami i suplementami diety oraz wskazuje źródłowe akty prawne (E.U42.);

U10: interpretuje wyniki metaanalizy z badań eksperymentalnych i klinicznych (E.U51.);

U11: odnosi się do zasad etyki zawodowej farmaceuty i praw pacjenta w relacji z pacjentem i personelem medycznym (E.U54.)

U12: potrafi określić korzyści terapeutyczne i ekonomiczne monitorowania stężeń leków w płynach organizmu; (E.U11.)


Wymagania wstępne:

Zaliczenie z modułów:

Farmakologia z farmakodynamiką

Toksykologia

Student w zakresie wiedzy:

D.W1. zna budowę i funkcję barier biologicznych w organizmie, które wpływają na wchłanianie i dystrybucję leku;

D.W2. rozumie procesy, jakim podlega lek w organizmie, w zależności od drogi podania;

D.W4. rozumie znaczenie czynników charakteryzujących substancję leczniczą i postać leku dla poprawy dostępności biologicznej

substancji leczniczej i modyfikacji czasu jej działania;

D.W5. zna zagadnienia związane z korelacją wyników badań in vitro – in vivo (IVIVC);

D.W7. zna i rozumie procesy farmakokinetyczne: wchłanianie, rozmieszczenie, metabolizm, uwalnianie (ADME) decydujące o

zależności dawka – stężenie – czas;

D.W8. zna parametry farmakokinetyczne opisujące procesy wchłaniania, dystrybucji i eliminacji leków oraz sposoby ich wyznaczania;

D.W9. zna i rozumie uwarunkowania fizjologiczne, patofizjologiczne i środowiskowe wpływające na przebieg procesów

farmakokinetycznych;

D.W10. zna podstawy terapii monitorowanej stężeniem leku;

D.W11. zna i rozumie zagadnienia związane z biorównoważnością leków;

D.W12. zna i rozumie podstawowe pojęcia i zagadnienia związane z działaniem leków;

D.W13. zna i rozumie czynniki wpływające na działanie leków;

D.W14. zna czynniki dziedziczne wpływające na skuteczność i bezpieczeństwo stosowanych leków;

D.W15. zna drogi podania i dawkowanie leków;

D.W16. zna punkty uchwytu i mechanizmy działania leków;

D.W17. rozumie komórkowe i molekularne mechanizmy działania leków;

D.W18. zna właściwości farmakologiczne poszczególnych grup leków;

D.W19. zna wskazania i przeciwwskazania dla poszczególnych grup leków;

D.W20. zna działania niepożądane swoiste dla leku i zależne od dawki;

D.W21. zna klasyfikację działań niepożądanych;

D.W22. zna problemy wzajemnego oddziaływania między lekami oraz między lekami a produktami spożywczymi;

D.W23. zna zasady prawidłowego kojarzenia leków;

D.W24. zna możliwości unikania niekorzystnych interakcji;

D.W25. zna zasady monitorowania działań niepożądanych;

D.W26. zna podstawowe pojęcia związane z toksykologią, w tym zagadnienia dotyczące toksykokinetyki, toksykometrii oraz metod

alternatywnych stosowanych w toksykologii;

D.W27. zna procesy, jakim podlega ksenobiotyk w ustroju, ze szczególnym uwzględnieniem procesów biotransformacji, w zależności od

dróg podania i dróg narażenia;

D.W28. zna różnorodne mechanizmy działania toksycznego ksenobiotyków oraz zasady postępowania w zatruciach;

D.W30. zna zagadnienia związane z toksykologią szczegółową, w tym między innymi z działaniem toksycznym wybranych leków i

substancji uzależniających, metali, związków nieorganicznych i organicznych, takich jak alkohole, pestycydy i tworzywa sztuczne;

D.W38. zna i rozumie możliwe interakcje leków z żywnością, takie jak wpływ pożywienia na leki (na poziomie wchłaniania, transportu,

biotransformacji i wydalania leków) oraz wpływ leków na wchłanianie, transport, metabolizm i wydalanie składników odżywczych

pożywienia;

C.W1. zna chemiczne i biochemiczne mechanizmy działania leków;

C.W2. zna właściwości fizykochemiczne substancji leczniczych wpływające na aktywność biologiczną leków;

C.W3. dokonuje podziału substancji leczniczych według klasyfikacji anatomiczno-terapeutyczno-chemicznej (ATC) lub w układzie

farmakologicznym, z uwzględnieniem mianownictwa międzynarodowego oraz nazw synonimowych;

C.W4. zna leki znakowane izotopami i związki znakowane izotopami stosowane w diagnostyce i terapii chorób, metody ich otrzymywania i

właściwości;

C.W8. zna podstawowe kategorie leków oraz problematykę ochrony patentowej;

C.W9. zna metody poszukiwania nowych substancji leczniczych;

C.W37. zna grupy związków chemicznych – metabolitów pierwotnych i wtórnych, decydujących o aktywności biologicznej i

farmakologicznej surowców roślinnych;

C.W38. zna struktury chemiczne związków występujących w roślinach leczniczych, ich działanie i zastosowanie;

C.W40. zna surowce roślinne silnie i bardzo silnie działające, a także skład chemiczny, właściwości lecznicze i toksyczność roślin

narkotycznych;

C.W41. zna zasady stosowania i dawkowania leczniczych surowców roślinnych, ich toksyczność, skutki działań niepożądanych oraz

interakcje z lekami syntetycznymi, innymi surowcami i substancjami pochodzenia roślinnego.

A.W5. zna fizjologię układów: nerwowego, wydzielania wewnętrznego, krążenia, limfatycznego, rozrodczego, pokarmowego, moczowego

i oddechowego, mechanizmy adaptacyjne, regulacji nerwowej, hormonalnej i termoregulacji;

A.W6. zna i rozumie mechanizmy modyfikacji procesów fizjologicznych przez środki farmakologiczne;

A.W7. zna podstawy patofizjologii komórki i układów organizmu ludzkiego;

A.W8. zna zaburzenia funkcji adaptacyjnych i regulacyjnych organizmu oraz zaburzenia przemiany materii; objaśnia mechanizmy rozwoju

nowotworów;

A.W9. zna budowę i funkcje biologiczne białek, kwasów nukleinowych, węglowodanów, lipidów, hormonów i witamin;

A.W10. zna strukturę i funkcje błon biologicznych oraz mechanizmy transportu przez błony;

A.W11. zna molekularne aspekty transdukcji sygnałów;

A.W12. zna główne szlaki metaboliczne i ich współzależności, mechanizmy regulacji metabolizmu i wpływu leków na te procesy;

A.W13. zna funkcjonowanie układu odpornościowego organizmu i mechanizmy odpowiedzi immunologicznej;

A.W14. zna zasady prowadzenia diagnostyki immunologicznej oraz zasady i metody immunoprofilaktyki i immunoterapii.

Student w zakresie umiejętności:

D.U5. ocenia różnice we wchłanianiu substancji leczniczej w zależności od składu leku, jego formy oraz warunków fizjologicznych i

patologicznych;

D.U6. oblicza i interpretuje parametry farmakokinetyczne leku wyznaczone z zastosowaniem modeli farmakokinetycznych lub techniką

bezmodelową;

D.U7. uzasadnia konieczność zmian dawkowania leku u indywidualnego chorego (w zależności od schorzeń, wieku, czynników

genetycznych itp.);

D.U8. określa zmiany dawkowania leku u indywidualnego chorego w oparciu o monitorowanie stężenia tego leku we krwi;

D.U9. wyjaśnia przyczyny i skutki interakcji w fazie farmakokinetycznej i interpretuje wpływ czynników na działanie leków;

D.U10. uzasadnia wpływ czynników dziedzicznych na skuteczność i bezpieczeństwo leków;

D.U11. wyjaśnia właściwości farmakologiczne leku w oparciu o punkt uchwytu i mechanizm działania;

D.U12. przewiduje działania niepożądane, w zależności od dawki i drogi podania leku;

D.U13. wymienia wskazania i przeciwwskazania dla poszczególnych grup leków;

D.U14. uzasadnia korzyści wynikające ze stosowania leku złożonego;

D.U15. wyjaśnia przyczyny i skutki interakcji między lekami oraz między lekami a pożywieniem;

D.U16. przewiduje skutki niekorzystnych interakcji i im zapobiega;

D.U17. wykorzystuje nabyte wiadomości z fizjologii, patofizjologii, mikrobiologii, immunologii, farmakokinetyki oraz chemii leków do

zrozumienia mechanizmów działań niepożądanych oraz interakcji lekowych;

D.U23. ocenia różnice w zagadnieniach związanych z rodzajem narażenia na trucizny (toksyczność ostra, przewlekła, efekty odległe);

D.U32. przewiduje skutki zmiany dostępności farmaceutycznej i biologicznej leków w wyniku spożywania określonych produktów

spożywczych;

D.U38. korzysta ze źródeł informacji na temat badań dostępności biologicznej i biorównoważności oraz dostępności farmaceutycznej, w

tym wytycznych, publikacji naukowych i przepisów prawa;

D.U39. łączy informacje z różnych dyscyplin w celu przewidywania skuteczności terapeutycznej, w zależności od rodzaju postaci leku i

miejsca aplikacji;

D.U43. określa właściwy sposób aplikacji leku, z uwzględnieniem jego właściwości;

D.U44. doradza w zakresie właściwego dawkowania oraz przyjmowania leku;

D.U45. zapobiega interakcjom w fazie farmakokinetycznej;

D.U47. udziela informacji o mechanizmie działania, właściwościach farmakologicznych i działaniu niepożądanym leku;

D.U48. przewiduje wystąpienie działania niepożądanego leku;

D.U49. zapobiega interakcjom między lekami oraz między lekami a pożywieniem;

D.U50. monitoruje działania niepożądane leków;

D.U51. przekazuje zdobyte wiadomości z zakresu farmakologii w sposób zrozumiały dla pacjenta;

D.U52. współpracuje z lekarzem w celu wyboru właściwego leku;

D.U53. samodzielnie korzysta ze źródeł informacji dotyczących toksyczności ksenobiotyków i wytycznych do oceny narażenia i ryzyka

zdrowotnego;

D.U54. weryfikuje informacje z różnych dyscyplin, w celu przewidywania kierunku i siły działania toksycznego ksenobiotyków, w

zależności od ich budowy chemicznej i rodzaju narażenia;

D.U55. interpretuje wyniki badań w zakresie oceny działania toksycznego ksenobiotyku;

C.U1. wyjaśnia zależność między budową chemiczną a działaniem leków;

C.U15. udziela informacji o leczniczym surowcu roślinnym, określa jego skład chemiczny, właściwości lecznicze, działania uboczne i

interakcje;

C.U19. stosuje techniki komputerowe do interpretacji wyników analizy i zebrania informacji o leku;

C.U38. wyszukuje w piśmiennictwie informacje naukowe, dokonuje ich wyboru i oceny oraz wykorzystuje je w celach praktycznych.

A.U5. opisuje mechanizmy funkcjonowania organizmu ludzkiego na wszystkich poziomach jego organizacji, rozpatruje poszczególne

funkcje organizmu ludzkiego jako powiązane elementy zintegrowanej całości, charakteryzuje możliwości adaptacyjne organizmu

człowieka;

A.U6. wykorzystuje nabytą wiedzę do analizy stanu czynnościowego organizmu w celu optymalizacji i indywidualizacji farmakoterapii i

profilaktyki;

A.U7. rozumie i opisuje mechanizmy rozwoju zaburzeń czynnościowych, prawidłowo interpretuje patofizjologiczne podłoże rozwoju

chorób;

A.U11. opisuje i tłumaczy mechanizmy i procesy immunologiczne w warunkach zdrowia i choroby;

A.U12. analizuje podłoże molekularne procesów patologicznych


Forma i warunki zaliczenia:

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest:

- pozytywny wynik (minimum 3.0) wszystkich cząstkowych zaliczeń kolokwiów pisemnych

- obecność na zajęciach seminaryjnych i ćwiczeniach

- pozytywny wynik z testu egzaminacyjnego (minimum 60% prawidłowych odpowiedzi)


Student, który z pisemnych kolokwiów uzyska średnią ocen powyżej 4.0, uzyskuje prawo do zwolnienia z egzaminu


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Rodzaj:

- formująca/kształtująca (wielokrotnie w trakcie kursu)

- podsumowująca (na zakończenie kursu).


Ocena wiedzy - Egzamin pisemny – rozpoznawanie odpowiedzi, test wyboru (minimum 60% prawidłowych odpowiedzi)

Ocena umiejętności – ocena studenta przez opiekuna zajęć, znajomość przedmiotu, poszukiwanie informacji, zdolności kojarzeniowe

Ocena postaw – ocena pracy studenta w zespole dokonywana przez opiekuna zajęć


Metody dydaktyczne:

Metody podające:

- wykład informacyjny wsparty prezentacją audiowizualną

Metody praktyczne:

- zajęcia seminaryjne – seminarium problemowe poprzedzone wstępną prelekcją wspartą prezentacją multimedialną

- zajęcia ćwiczeniowe – samodzielny opis i interpretacja przypadku klinicznego.


Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach z nauczycielem akademickim – 60 godz.+ 16 godz.


Przygotowanie teoretyczne do zajęć (samodzielna praca) – 200 godz. w tym:

- przygotowanie do zajęć seminaryjnych 100 godz.

- przygotowanie do ćwiczeń 100 godz.

Łącznie 276 godz. nakładu pracy studenta


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Pełny opis:

Problemy ogólne dotyczące stosowania leków działających na układ sercowo – naczyniowy.

Żywienie pozajelitowe, dojelitowe i domowe

Farmakoterapia bólu w praktyce.

Terapia chorób układu krzepnięcia – zakrzepica żył głębokich, żylna choroba zakrzepowo-zatorowa.

Badania kliniczne – rola i miejsce farmaceuty w prowadzeniu i nadzorowaniu badań klinicznych.

Farmakoterapia chorób nowotworowych u dzieci i dorosłych.

Farmakoterapia zaburzeń afektywnych i schizofrenii.

Specyfika farmakoterapii u osób starszych.

Choroby układu krążenia – farmakoterapia nadciśnienia tętniczego, jego powikłań oraz zaburzeń lipidowych.

Schorzenia infekcyjne – zasady racjonalnej antybiotykoterapii, kliniczne aspekty kojarzenia antybiotyków, szpitalna polityka antybiotykowa, współpraca z lekarzem i mikrobiologiem w doborze antybiotyków.

Farmakoterapia cukrzycy.

Farmakoterapia astmy oskrzelowej.

Farmakoterapia wybranych schorzeń autoimmunologicznych - reumatoidalnego zapalenia stawów, stwardnienia rozsianego i łuszczycy.

Możliwości modyfikacji terapii nadciśnienia tętniczego, chorób z autoagresji i chorób nowotworowych w oparciu o zasady chronofarmakoterapii

Praktyczne aspekty zastosowania terapii monitorowanej w: antybiotykoterapii, stosowaniu leków immunosupresyjnych , cytostatyków i wpływających na układ krążenia

Praktyczne aspekty farmakoterapii u osób w podeszłym wieku

Literatura:

Obowiązkowa:

Wytyczne polskich i europejskich towarzystw lekarskich dostępne w internecie

A.Januszewicz, A. Prejbisz: Przypadki kliniczne w nadciśnieniu tętniczym. Medycal Education 2011

M. Jarema red.: Standardy leczenia farmakologicznego niektórych zaburzeń psychicznych. Via Medica 2011

Dodatkowa:

W. Kostowski, P. Kubikowski: Farmakologia. Podstawy farmakoterapii i farmakologii klinicznej. PZWL 2004.

Danysz, W. Buczko: Kompendium farmakologii i farmakoterapii. Elsevier Urban&Partner 2008

K. Orzechowska-Juzwenko: Farmakologia kliniczna. Znaczenie w praktyce medycznej. Górnicki Wydawnictwo Medyczne 2006

Maudsley: Przewodnik psychofarmakoterapii. Via Medica 2008

Wytyczne polskich i europejskich towarzystw lekarskich dostępne w internecie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.