Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Technologia postaci leku III

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WFa.FAR-5NS-O-TecPo3 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0916) Farmacja
Nazwa przedmiotu: Technologia postaci leku III
Jednostka: Katedra Technologii Postaci Leku i Biofarmacji
Grupy: przedmioty farmacja, studia jednolite magisterskie, niestacjonarne, V rok, sem. zimowy, obowiązkowy
Punkty ECTS i inne: 8.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 40 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Jachowicz
Prowadzący grup: Jakub Boratyński, Witold Brniak, Anna Cedro-Niwińska, Anna Czech, Renata Jachowicz, Witold Jamróz, Anna Krupa, Mateusz Kurek, Ewelina Łyszczarz, Aldona Maciejewska, Aleksander Mendyk, Krzysztof Niwiński, Adam Pacławski, Jolanta Pyteraf, Jakub Szlęk
Strona przedmiotu: https://farmacja.cm.uj.edu.pl/pl/jednostki/katedra-i-zaklad-technologii-postaci-leku-i-biofarmacji/dydaktyka/farmacja/
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

Celem kształcenia jest:

• zapoznanie studentów z charakterystyką postaci leku aplikowanych różnymi drogami podania,

• wskazanie wpływu wybranych substancji pomocniczych na jakość produktu leczniczego w zależności od właściwości i procesu technologicznego,

• zapoznanie z farmakopealnymi i niefarmakopealnymi metodami kontroli jakości postaci leku,

• zapoznanie z problematyką radiofarmaceutyków,

• zapoznanie ze stosowanymi w lecznictwie materiałami medycznymi,

• pogłębienie wiedzy studentów i zapoznanie z metodami zwiększania rozpuszczalności substancji leczniczych,

• nabycie umiejętności interpretacji wyników badań,

• identyfikowanie trudności występujących w trakcie procesów technologicznych, w tym podczas sporządzania leku recepturowego,

• zapoznanie z zasadami homeopatii klasycznej, rodzajami preparatów homeopatycznych, recepturą homeopatyczną.Efekty kształcenia:

Po zakończeniu zajęć student

Kod W zakresie wiedzy:

C.W22 stosuje nazewnictwo, opisuje właściwości poszczególnych postaci leku recepturowego

C.W23 wymienia wymagania stawiane różnym postaciom produktów leczniczych, w szczególności zna wymagania farmakopealne

C.W25 demonstruje metody sporządzania płynnych, półstałych i stałych postaci leku w skali laboratoryjnej, wyjaśnia zasadę pracy urządzeń do ich wytwarzania;

C.W27 opisuje właściwości funkcjonalne substancji pomocniczych i potrafi dokonać ich doboru w zależności od rodzaju postaci leku;

C.W28 wymienia rodzaje opakowań opakowań i systemów dozujących oraz decyduje o ich doborze w celu zapewnienia odpowiedniej jakości leku;

C.W29 opisuje i stosuje metody badań oceny jakości postaci leku;

C.W30 identyfikuje i interpretuje czynniki wpływające na trwałość leku, procesy, jakim może podlegać lek podczas przechowywania

C.W34 wyjaśnia i demonstruje zasady sporządzania leków homeopatycznych;

C.W35 wymienia i opisuje metody sporządzania radiofarmaceutyków;

Kod U w zakresie umiejętności:

C.U10 opisuje znaczenie formy farmaceutycznej i składu produktu leczniczego dla jego działania;

C.U12 identyfikuje charakteryzuje czynniki, które wpływają na trwałość postaci leku, bada ich wpływ na jej trwałość, wybiera warunki przechowywania oraz rodzaj opakowania, które gwarantują jakość postaci leku

C.U27 korzysta z farmakopei, receptariuszy i przepisów farmakopealnych, wytycznych oraz literatury dotyczącej technologii i jakości postaci leku w szczególności w odniesieniu do leków recepturowych;

C.U33 planuje badania trwałości produktu leczniczego

Kod K w zakresie kompetencji społecznych

B.K1 korzysta z technologii informacyjnych do wyszukiwania i selekcjonowania informacji

B.K3 potrafi pracować w zespole


Wymagania wstępne:

Zaliczenie modułów:

• technologia postaci leku I i II,

• przedmiotów warunkujących dopuszczenie do technologii postaci leku I i II,

• farmakologia z farmakodynamiką,

• praktyki w aptece ogólnodostępnej i szpitalnej,

• farmakokinetyka.


Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie i egzamin.


Ocena formująca (ćwiczenia/zaliczenie ćwiczeń) studenta polega na sprawdzeniu kompetencji w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw:

• w zakresie wiedzy - sprawdziany pisemne,

• w zakresie umiejętności - wykonanie praktyczne zaplanowanych zadań wskazanych przez prowadzących,

• w zakresie postaw- ocena aktywności studenta przez opiekuna zajęć.


Ocena podsumowująca studenta polega na sprawdzeniu kompetencji w zakresie wiedzy i umiejętności:

• w zakresie wiedzy: test wielokrotnego wyboru, krótkie ustrukturyzowane pytania i zadania obliczeniowe,

• w zakresie umiejętności: egzamin praktyczny.


Podsumowującą ocenę efektów kształcenia uzyskuje się poprzez końcowy egzamin teoretyczny i praktyczny.

Część teoretyczna egzaminu jest połączeniem metod oceny polegających na generowaniu odpowiedzi (krótkie ustrukturyzowane pytania, zadania obliczeniowe) oraz rozpoznawaniu odpowiedzi (test wielokrotnego wyboru).

Część praktyczna egzaminu polega na: wykonaniu przez studenta leku recepturowego na podstawie wylosowanej recepty. Ocenie podlegają: merytoryczna ocena recepty, opis sposobu wykonania leku recepturowego, praktyczne wykonanie leku recepturowego.


Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia modułu Technologia postaci leku III.


Szczegółowy regulamin określający formę i warunki zaliczenia modułu oraz regulamin egzaminu dostępne są na stronie internetowej Jednostki.Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Ocena efektów kształcenia w zakresie wiedzy i umiejętności na podstawie:

• uczestnictwa i aktywności w zajęciach,

• prawidłowego i terminowego wykonania zadań wyznaczonych przez prowadzących zajęcia

• sprawdzenia wiedzy z zakresu poszczególnych tematów zajęć.

Ocena podsumowująca w zakresie wiedzy w oparciu o wyniki sprawdzianów w formie pisemnej lub testów wielokrotnego wyboru.


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne
Metody praktyczne - pokaz
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

Aktywizowanie studentów poprzez zachęcanie ich do dyskusji, formułowania opinii i samodzielnego uzupełnienia wiedzy.


Podział stosowanych metod nauczania:

• metody podające: wykład informacyjny, objaśnienie lub wyjaśnienie,

• metody aktywizujące: dyskusja dydaktyczna,

• metody praktyczne: pokaz, ćwiczenia laboratoryjne.


Bilans punktów ECTS:

Kalkulacja nakładu pracy studenta.

Godziny kontaktowe:

wykłady 30 godz.

ćwiczenia 40 godz.

Przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych 30 godz.:

- opracowanie wyników badań i przygotowanie raportów 15 godz.,

- czytanie wskazanej literatury 15 godz.


Przygotowanie do egzaminu 100 godz.:

- analiza nabytych informacji 40 godz.

- czytanie wskazanego piśmiennictwa 10 godz.,

- utrwalenie wiadomości 50 godz.


Łączna ilość godzin: 200 co odpowiada 8 punktom ECTS.


Skrócony opis:

Kształcenie jest przygotowaniem teoretycznym i praktycznym w zakresie technologii nowoczesnych postaci leku. Ma na celu poznanie nowych rozwiązań w zakresie procesów technologicznych, przewidywania ich wpływu na właściwości i trwałość postaci leku. W oparciu o przykłady wybranych grup substancji pomocniczych poznanie możliwości ich zastosowania oraz wpływu na jakość produktu leczniczego w zależności od właściwości i procesu technologicznego. Zapoznanie z farmakopealnymi i niefarmakopealnymi metodami kontroli jakości postaci leku. Ponadto kształcenie ma na celu zapoznanie z problematyką radiofarmaceutyków, a także stosowanymi w lecznictwie materiałami medycznymi.

Pełny opis:

Kształcenie w ramach przedmiotu technologia postaci leku III ma na celu przygotowanie teoretyczne i praktyczne studentów w zakresie technologii nowoczesnych postaci leku. Zwłaszcza poznanie nowych rozwiązań w zakresie poszczególnych procesów technologicznych, umiejętności ich klasyfikacji, przewidywania ich wpływu na właściwości i trwałość postaci leku, identyfikowanie trudności występujących w trakcie procesów technologicznych oraz zapobieganie im. W oparciu o przykłady wybranych grup substancji pomocniczych poznanie możliwości ich zastosowania oraz wpływu na jakość produktu leczniczego w zależności od właściwości i procesu technologicznego. Zapoznanie z farmakopealnymi i niefarmakopealne metodami kontroli jakości postaci leku. Ponadto kształcenie ma na celu zapoznanie z problematyką radiofarmaceutyków, a także stosowanymi w lecznictwie materiałami medycznymi. Treści merytoryczne przekazywane w trakcie kursu: nowe rozwiązania technologiczne w zakresie wielokompartmentowych postaci leku – mikro-, nanocząstki, mikroemulsje, emulsje submikronowe, liposomy; przykłady preparatów i nowe kierunki badań, postacie leku o modyfikowanym uwalnianiu substancji leczniczej (flotacyjne, adhezyjne, peletki); systemy terapeutyczne: doustne, transdermalne, do oczu; założenia konstrukcyjne, przykłady preparatów; trwałość preparatów farmaceutycznych, czynniki decydujące o zmianie stabilności w zależności od składu formulacji; metody oceny jakości postaci leku; poprawa dostępności farmaceutycznej trudno rozpuszczalnych substancji leczniczych, przewidywanie i rozwiązywanie niezgodności recepturowych; receptura homeopatyczna.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Sznitowska M. (red.) „Farmacja stosowana. Technologia postaci leku” PZWL, Warszawa 2017.

2. Jachowicz R. „Farmacja praktyczma” PZWL, Warszawa 2016.

3. Jachowicz R. „Receptura apteczna” wyd. III, PZWL, Warszawa, 2015.

4. Jachowicz R. „Postać leku. Optymalizacja leków doustnych i do oczu w nowoczesnej technologii farmaceutycznej”, PZWL, Warszawa, 2013.

5. Farmakopea Polska XI, 2017.

6. Homöopatisches Arzeinbuch, 1, RFN, 1978.

7. Demarque D., Jouanny J., Poitevin B., Saint-Jean Y. “Homeopatyczna materia medica”, Warszawa 2001.

Literatura uzupełniająca:

1. Sarfaraz K. Niazi, ”Handbook of Pharmaceutical Manufacturing Formulations” CRC Press, 2004.

2. Edith Mathiovitz, ”Encyclopedia of Controlled Drug Delivery” John Wiley & Sons, Nowy Jork, 1999.

3. James C. Boylan, ”Encyclopedia of Pharmaceutical Technology” Marcel Dekker, Nowy Jork. 2002.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 40 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Jachowicz
Prowadzący grup: Jakub Boratyński, Witold Brniak, Anna Cedro-Niwińska, Anna Czech, Renata Jachowicz, Witold Jamróz, Anna Krupa, Mateusz Kurek, Ewelina Łyszczarz, Aldona Maciejewska, Aleksander Mendyk, Krzysztof Niwiński, Adam Pacławski, Jolanta Pyteraf, Jakub Szlęk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.