Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ćwiczenia specjalistyczne z metodologią badań naukowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WFa.FAR-5ST-O-CwiSpe Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0916) Farmacja
Nazwa przedmiotu: Ćwiczenia specjalistyczne z metodologią badań naukowych
Jednostka: Wydział Farmaceutyczny
Grupy: przedmioty farmacja, studia jednolite magisterskie, stacjonarne, V rok, letni, obowiązkowy
Punkty ECTS i inne: 20.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 375 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Skowron
Prowadzący grup: Anna Apola, Marek Bajda, Witold Brniak, Adam Bucki, Bogusława Budziszewska, Beata Bystrowska, Grażyna Chłoń-Rzepa, Agnieszka Cios, Anna Czech, Anna Czopek, Monika Dąbrowska, Justyna Dymek, Anna Dziubina, Halina Ekiert, Barbara Filipek, Agnieszka Galanty, Maciej Gawlik, Anna Gołda, Karolina Grabowska, Katarzyna Grychowska, Jadwiga Handzlik, Ewelina Honkisz-Orzechowska, Urszula Hubicka, Michał Jachowicz, Renata Jachowicz, Magdalena Jastrzębska-Więsek, Krzysztof Kamiński, Marcin Kołaczkowski, Magdalena Kotańska, Agata Krakowska, Anna Krupa, Agata Kryczyk-Poprawa, Monika Kubacka, Kamil Kuder, Gniewomir Latacz, Klaudia Lustyk, Dorota Łażewska, Anna Maślanka, Katarzyna Młyniec, Szczepan Mogilski, Bożena Muszyńska, Beata Mycek, Ewa Niedzielska-Andres, Krzysztof Niwiński, Leszek Nowiński, Włodzimierz Opoka, Anna Partyka, Elżbieta Pękala, Krzysztof Pociecha, Irma Podolak, Lucyna Pomierny-Chamioło, Karolina Pytka, Anna Rapacz, Agnieszka Rzepiela, Kinga Sałat, Jacek Sapa, Magdalena Smolik, Danuta Sobolewska, Małgorzata Starek, Katarzyna Sułkowska-Ziaja, Małgorzata Szafarz, Przemysław Szafrański, Natalia Szałaj, Jakub Szlęk, Agnieszka Szopa, Ewa Szymańska, Joanna Śniecikowska, Monika Tarsa, Małgorzata Tyszka-Czochara, Maria Walczak, Anna Wesołowska, Anna Więckowska, Katarzyna Wójcik-Pszczoła, Elżbieta Wyska, Agnieszka Zagórska, Paweł Zagrodzki, Paweł Zajdel, Elżbieta Żmudzka, Paweł Żmudzki
Strona przedmiotu: http://farmacja,cm,uj,edu.pl
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Cele kształcenia:

Celem kształcenia jest przygotowanie studenta do pracy w zespołach naukowych oraz przedstawiania wyników własnych badań w ramach opracowań pisemnych i prezentacji ustnych.

Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy:

F.W1. Posiada poszerzoną wiedzę w zakresie wybranych obszarów nauk farmaceutycznych;

- opisuje i wymienia osiągnięcia nauk farmaceutycznych w zakresie projektowania, rozwoju i oceny leków i substancji aktywnych;

- podaje przykłady najnowszych osiągnięć w dziedzinie, w ramach, której realizuje własny projekt badawczy

F.W2. Zna metody i techniki badawcze stosowane w ramach realizowanego projektu.

- opisuje i wymienia techniki badawcze, które wykorzystuje w ramach realizacji własnego projektu badawczego;

- porównuje różne metody badawcze


W zakresie umiejętności:

F.U1. Planuje eksperyment i omawia jego cel oraz spodziewane wyniki;

- określa hipotezy badawcze;

- planuje przebieg eksperymentu badawczego dotyczącego własnych badań, oraz wskazuje materiały, narzędzia, sprzęt i pomoce niezbędne do realizacji własnego projektu badawczego

F.U2. Interpretuje dane doświadczalne i odnosi je do aktualnego stanu wiedzy w danej dziedzinie farmacji;

- przedstawia informacje dotyczące uzyskanych w ramach własnego projektu wyników badawczych, porównuje swoje wyniki z wynikami innych, interpretuje wyniki i odnosi je do postawionych hipotez badawczych; dokonuje podsumowania i wyciąga wnioski z własnych badań,

F.U3. Korzysta z literatury naukowej krajowej i zagranicznej;

- wyszukuje literaturę dotyczącą zagadnień badawczych, którymi się zajmuje, interpretuje wyniki uzyskane przez innych badaczy i porównuje je z własnymi wynikami

F.U4. Samodzielnie przeprowadza eksperyment, interpretuje i dokumentuje wyniki badań;

- przeprowadza eksperyment badawczy, przygotowuje bazę danych uzyskanych w trakcie eksperymentu, kontroluje przebieg eksperymentu i reaguje na sytuacje stanowiące zagrożenie dla jego prawidłowego przebiegu;

F.U5. Przygotowuje pracę magisterską, zgodnie z regułami redagowania prac naukowych;

- opisuje stan dotychczasowej wiedzy związanej z projektem, którym się zajmuje, przedstawia wyniki własnego eksperymentu na tle wyników uzyskanych przez innych, przygotowuje pracę, dokonuje jej krytycznej oceny i korekty w porozumieniu z promotorem, formatuje pracę i przygotowuje do upublicznienia zgodnie z obowiązującymi wymogami i przestrzegając praw autorskich,

F.U6. Dokonuje prezentacji wyników badań.

- dokonuje wyboru najważniejszych elementów swojej pracy, przedstawia wyniki swojej pracy w gronie specjalistów, dyskutuje i odpowiada na pytania dotyczące wykonanych przez niego badań,

Wymagania wstępne:

Warunkiem rozpoczęcia realizacji zajęć jest uzyskanie efektów kształcenia w zakresie wiedzy i umiejętności niezbędnych do rozpoczęcia prac badawczych związanych z realizacją pracy magisterskiej. Szczegółowe warunki dotyczące wymagań wstępnych określa promotor pracy oraz Kierownik jednostki, w której realizowana jest praca.

Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem zaliczenia modułu jest:

- wykonanie wszystkich przewidzianych w toku realizacji pracy działań projektowych, w szczególności zebranie materiałów teoretycznych, zebranie materiału badawczego oraz analiza i opracowanie pisemne wyników badań

- złożenie pracy w Archiwum Prac Dyplomowych UJ (system APD)

- uzyskanie pozytywnej – ocena co najmniej 3,0 - opinii promotora naukowego pracy

- uzyskanie pozytywnej – ocena co najmniej 3,0 – opinii recenzenta pracy

- weryfikacja pracy w systemie antyplagiatowym i potwierdzenie przez opiekuna, że praca nie nosi znamion plagiatu

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Student przygotuje i przedkłada do oceny opiekuna pracy i recenzenta pracę dyplomową, wyznaczanym zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie studiów UJ.

Kryteria dotyczące pracy dyplomowej zostały zatwierdzone przez Radę Wydziału Farmaceutycznego UJ CM i są udostępnione przez platformę PEGAZ.

Obrona pracy dyplomowej obejmuje przedstawienie przez studenta w formie prezentacji ustnej metodyki, wyników oraz wyciągnięcie wniosków na podstawie przeprowadzonych badań.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - pogadanka
Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne
Metody praktyczne - ćwiczenia produkcyjne

Metody dydaktyczne:

Metody aktywizujące określone przez promotora pracy i dostosowane do rodzaju projektu naukowego realizowanego przez studenta.

Bilans punktów ECTS:

Udział w konsultacjach z promotorem – 75h

Zajęcia praktyczne związane z wykonywaniem pracy pod nadzorem opiekuna lub osoby przez niego wyznaczonej – 300h

Praca własna studenta:

- zebranie i opracowanie literatury związanej z wykonywanym projektem naukowym – 50h

- zaplanowanie projektu badawczego, samodzielna analiza wyników – 50h

- przygotowanie pracy magisterskiej – 75h

- przygotowanie do obrony pracy i egzaminu magisterskiej – 50h

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedmiot kształtuje umiejętność prowadzenia projektów badawczych, zebrania i analizy wyników oraz ich prezentacji w formie pracy dyplomowej. Student ma wyboru różnorodną tematykę projektów badawczych oraz różnorodne metody badawcze.

Pełny opis:

Przedmiot kształtuje umiejętność prowadzenia projektów badawczych, zebrania i analizy wyników oraz ich prezentacji w formie pracy dyplomowej. Student ma wyboru różnorodną tematykę projektów badawczych oraz różnorodne metody badawcze. Tematyka badawcza powinna być dostosowana do zainteresowań studenta oraz zgodna z profilem kształcenia realizowanym przez jednostkę. Student w trakcie realizacji przedmiotu ma możliwość zapoznania się z zaawansowaną wiedzą związaną z wykonywanym projektem badawczym.

Literatura:

Literatura określona przez opiekuna pracy.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.