Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Naukowa informacja o leku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WFa.FAR-5ST-O-NauInf Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0916) Farmacja
Nazwa przedmiotu: Naukowa informacja o leku
Jednostka: Zakład Farmacji Klinicznej
Grupy: przedmioty farmacja, studia jednolite magisterskie, stacjonarne, V rok, sem. zimowy, obowiązkowy
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Wesołowska
Prowadzący grup: Agnieszka Cios
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Celem modułu jest samodzielne i efektywne korzystanie z dostępnych źródeł informacji z zakresu farmacji i nauk pokrewnych oraz poznanie zasad tworzenia Charakterystyki Produktu Leczniczego i redagowania ulotki informacyjnej o leku dla pacjenta.Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy:

B.W27 Korzysta z internetowych baz danych, wymienia przykładowe bazy danych;

E.W18 Zna podstawowe źródła informacji o leku (książki, czasopisma, bazy danych) zawierające wiadomości na temat produktu leczniczego;

E.W19 Wymienia elementy Charakterystyki Produktu Leczniczego i redagowania ulotki informacyjnej o leku dla pacjenta;

E.W20 Zna różnice między ulotką informacyjną o leku a ulotką dołączaną do suplementów diety oraz innych produktów dostępnych w aptece;

E.W21 Posługuje się Charakterystyką Produktu Leczniczego i wyrobu medycznego w celu optymalizacji farmakoterapii.

W zakresie umiejętności:

D.U18 Udziela informacji o działaniu leku w sposób zrozumiały dla pacjenta;

E.U41 Korzysta z różnych źródeł informacji o lekach, w tym w języku angielskim, i krytycznie interpretuje te informacje.

W zakresie kompetencji społecznych:

B.K1 Posiada nawyk korzystania z technologii informacyjnych do wyszukiwania i selekcjonowania informacji.Wymagania wstępne:

Student przed rozpoczęciem zajęć z przedmiotu:

- zna podstawowe kategorie leków;

- zna klasyfikacje działań niepożądanych;

- umie wyszukać piśmiennictwo naukowe, dokonuje jego oceny;

- korzysta z różnych źródeł informacji o lekach;

- dokonuje samodzielnej oceny wiarygodności i jakości źródeł informacji;

- pracuje z edytorami tekstu i programami do tworzenia prezentacji i notatek;

- obsługuje komputer w zakresie edycji tekstu, grafiki, gromadzenia i wyszukiwania danych oraz przygotowania prezentacji;

- wyciąga i formułuje wnioski z własnych pomiarów i obserwacji.


Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem zaliczenia modułu wymagana jest obecność na wszystkich zajęciach, uzyskanie pozytywnej oceny ciągłej oraz przygotowanie pisemnego opracowania ulotki informacyjnej o leku dla pacjenta. Ulotka będzie oceniana w skali od 0 do 10 punktów. Aby uzyskać zaliczenie należy zdobyć minimum 6 punktów

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Zaliczenie obejmuje ocenę ciągłą prowadzoną podczas zajęć oraz ocenę końcową realizowaną w oparciu o krótkie omówienie ciekawej strony internetowej, pisemne opracowanie problemu dotyczącego farmakoterapii oraz pisemne opracowanie ulotki informacyjnej o leku dla pacjenta.

Metody dydaktyczne:

Metody programowane: wykorzystanie komputera

Metody aktywizujące: metoda przypadków,

metoda sytuacyjna, seminarium, dyskusja dydaktyczna,

Metody podające: prelekcja, prezentacja multimedialna


Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach:

Seminaria - 15 h


Praca własna studenta:

Zapoznanie z materiałami niezbędnymi do realizacji pracy w trakcie zajęć: 10 h

Przygotowanie prezentacji, przygotowanie ulotki informacyjnej o leku dla pacjenta: 5 h


w sumie: 30 h = 1 pkt ECTS


Pełny opis:

Seminaria:

I. Wprowadzenie do zagadnień z naukowej informacji o leku.

II. Podział i ogólna charakterystyka źródeł informacji. Sporządzanie wykazu piśmiennictwa.

III. E-zasoby jako nowoczesne źródła informacji: bazy danych Medline, PubMed i Embase. Sieci komputerowe i możliwości ich wykorzystania do wyszukiwania danych na temat interakcji leków – wyszukiwanie i interpretacja informacji, ocena wyszukiwarek. Internet jako źródło informacji dla farmaceuty i pacjenta na temat choroby i leku. Ocena stron internetowych skierowanych do pacjenta.

IV. Publikacje i publikowanie: typy i ocena wiarygodności publikacji, opis bibliograficzny, elementy prawa autorskiego.

V. Zasady tworzenia Charakterystyki Produktu Leczniczego. Redagowania ulotki informacyjnej o leku dla pacjenta. Monitorowanie niepożądanych działań leków, źródła pozyskiwania danych, dokumentacja oraz formy przekazywania informacji.

VI. Współczesne aspekty współpracy lekarza i farmaceuty oraz farmaceuty i pacjenta.

Literatura:

Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej obowiązującej do zaliczenia danego modułu Literatura podstawowa:

1. Malone PM i wsp.: Drug Information: A Guide for Pharmacists. McGraw-Hill, 2006. ISBN: 0-07-110548-4.

2. Knox C i wsp.: DrugBank 3,0: a knowledgebase for drugs, 'Omics' research on drugs. Nucleic Acids Res.: 2010, 1-7.

3. Wexler Ph: TOXNET: An evolving web resource for toxicology and environmental health information. Toxicology 2001, 157, 3-10.

4. Sangkuhl K i wsp.: PharmGKB: Understanding the effects of individual genetic variants. Drug Metab Rev 2008, 40(4), 539-551.

Literatura uzupełniająca:

1. Antczak M., Nowacka A.: Przypisy, powołania, bibliografia załącznikowa: jak tworzyć i stosować: podręcznik. Warszawa, Wydaw. SBP, 2008. ISBN 97883614640307

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.