Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Medycyna estetyczna dla kosmetologów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WFa.KO2-MEK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Medycyna estetyczna dla kosmetologów
Jednostka: Zakład Dermatologii Doświadczalnej i Kosmetologii
Grupy: przedmioty kosmetologia, studia drugiego stopnia, stacjonarne, II rok, sem. zimowy, obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 6 godzin więcej informacji
Seminarium, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Śpiewak
Prowadzący grup: Magdalena Niewęgłowska, Piotr Sznelewski, Radosław Śpiewak
Strona przedmiotu: http://www.farmacja.cm.uj.edu.pl/badania19
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Celem modułu kształcenia jest przygotowanie przyszłych magistrów kosmetologii do współpracy z lekarzami zajmującymi się medycyną estetyczną, dermatologami

i chirurgami plastycznymi oraz nabycie wiedzy na temat zakresu kompetencji kosmetologów oraz lekarzy medycyny.


Efekty kształcenia:

Po zakończeniu zajęć student powinien:


w zakresie wiedzy:

W01 - wykazywać znajomość podstaw medycyny estetycznej w stopniu pozwalającym na harmonijne współdziałanie

z lekarzem specjalistą (K_W26)

W02 - wykazywać znajomość podstawowych zabiegów

w chirurgii estetycznej, medycynie estetycznej, zasad kwalifikacji stosowanych metod (K_W28)

W03 - rozróżniać podstawowe techniki stosowane

w medycynie estetycznej (K_W27)

w zakresie umiejętności:

U01 - przewidywać możliwe konsekwencje stosowania substancji uczulających oraz powikłań związanych z zabiegami stosowanymi w medycynie estetycznej (K_U02)

U02 - analizować wskazania do zabiegów chirurgicznych poprawiających estetykę; umie dostrzegać związek kosmetologii z medycyną estetyczną i odpowiednio wykorzystać te powiązania (K_U30)

U03 – ściśle współpracować z lekarzem w przygotowaniu skóry do zabiegów z zakresu dermatologii lub medycyny estetycznej oraz w pielęgnacji skóry po takich zabiegach (K_U34)

U04 - ściśle współpracować z lekarzem dermatologiem lub lekarzem medycyny estetycznej w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo (K_U35)

U05 - korzystać z naukowego piśmiennictwa krajowego

i zagranicznego dotyczącego kosmetologii i medycyny estetycznej (K_U45)

U06 - korzystać z różnych źródeł informacji naukowej o wyrobach kosmetycznych i metodach ich promocji, w tym

w języku angielskim i krytycznie interpretować informacje

w nich zawarte (K_U39)

w zakresie kompetencji społecznych:

K01 – być świadomy potrzeby samokształcenia w dziedzinie medycyny estetycznej oraz uczenia się przez całe życie (K_K07, K_K03)

K02 – być zdolny do wykonywania zawodu kosmetologa

we współpracy z lekarzami zajmującymi się medycyną estetyczną, dermatologami i chirurgami plastycznymi (K_K08)


Wymagania wstępne:

Posługiwanie się językiem specjalistycznym z zakresu nauk o zdrowiu i medycyny. Umiejętność czytania ze zrozumieniem tekstów naukowych w języku polskim i angielskim. Znajomość kosmetologii, fizjologii człowieka, dermatologii i farmakologii w zakresie przewidzianym programem studiów I i II stopnia.

Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest:

- obecność na zajęciach – seminaria i ćwiczenia,

- przygotowanie na seminarium pracy zaliczeniowej na temat zadany przez prowadzącego – do zaliczenia pracy wymagane minimum 60% punktów,

- kompletne i poprawne wykonanie ćwiczeń według wskazań prowadzącego.

Poszczególne aktywności będą punktowane, ocena końcowa będzie ustalana na podstawie sumy uzyskanych punktów.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Zaliczenie na ocenę.

Seminaria: przygotowanie pracy zaliczeniowej na seminarium na temat zadany przez prowadzącego

Ćwiczenia: wykonanie zadania praktycznego na zajęciach, poprawna odpowiedź na pytania prowadzących.

Szczegółowe kryteria oceny poszczególnych form zajęć zostaną wyjaśnione studentom w regulaminie wysłanym najpóźniej miesiąc przed rozpoczęciem zajęć oraz omówione na pierwszych zajęciach w semestrze.Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - seminarium
Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium

Metody dydaktyczne:

Metody podające:

- wykłady oparte na prezentacjach multimedialnych

Metody aktywizujące:

- seminaria z naciskiem na aktywne uczestnictwo studentów w procesie zdobywania, krytycznej oceny i konsolidowania wiedzy

Metody praktyczne:

- ćwiczenia praktyczne.


Bilans punktów ECTS:

4 ECTS

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim – 25 h

Samodzielna praca studenta – 70 h w tym:

seminaria:

Przygotowanie się do zajęć – 10 h

Przygotowanie i przedstawienie pracy zaliczeniowej – 25 h

- wykonanie zadań związanych z doborem literatury przedmiotu 5 h,

- wykonanie zadań związanych z zapoznaniem się z literaturą przedmiotu 5 h,

- wykonanie zadań związanych z zaprojektowaniem i sporządzeniem prezentacji 15 h,

ćwiczenia:

Samodzielne przygotowanie się do zajęć – 10 h

Sporządzenie dokumentacji i przygotowanie raportu końcowego na zaliczenie – 25 h


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Program kształcenia nie przewiduje odbycia praktyk.

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przygotowanie przyszłych magistrów kosmetologii do współpracy z lekarzami zajmującymi się medycyną estetyczną, dermatologami i chirurgami plastycznymi oraz nabycie wiedzy na temat zakresu kompetencji kosmetologów oraz lekarzy medycyny.

Pełny opis:

Wykłady:

kosmetyk - wyrób medyczny - produkt leczniczy, zabieg kosmetyczny a działanie lekarskie, współpraca lekarz – kosmetolog

Seminaria:

Podstawy naukowe działań, wskazań, przeciwwskazań

i powikłań zabiegów medycyny estetycznej.

Ćwiczenia:

Ocena defektów estetycznych pacjenta/klienta wraz

z dokumentacją fotograficzną oraz określenie palety możliwych do zastosowania procedur medycyny estetycznej.

Zabiegi przygotowujące skórę/ciało do procedur medycyny estetycznej, dermatologii estetycznej

i chirurgii plastycznej.

Zabiegi pielęgnujące skórę po powyższych procedurach.

Określenie kompetencji kosmetologów oraz lekarzy medycyny.

Zabiegi medycyny estetycznej, które mogą być wykonywane przez kosmetologów pod nadzorem lekarzy medycyny.

Literatura:

1) Adamski Z, Kaszuba A. Dermatologia dla kosmetologów. Wyd. II. Elsevier Urban & Partner; Wrocław 2010.

2) Alam M, Gladstone HB, Tung RC. Dermatologia kosmetyczna. Wyd. I. Elsevier Urban & Partner; Wrocław 2011.

3) Goldberg DJ. Lasery i światło. Tom 1 i 2. Elsevier Urban & Partner; Wrocław 2009.

4) Plichta D, Śpiewak R:. Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia w gabinecie kosmetologicznym. Estetol Med Kosmetol 2012; 2(2): 44-49. DOI: 1014320/EMK.2012.009. http://www.estetologia.pl/art/emk2012-009.pdf

5) Redaelli A., Andrzej Ignaciuk A. Medycyna estetyczna . Wydawnictwo Medycyna Estetyczna, Warszawa 2010 r.

6) Sacchidanand SA, Bhat S. Safe practice of cosmetic dermatology: avoiding legal tangles. J Cutan Aesthet Surg. 2012;5(3):170-5. DOI: 10.4103/0974-2077.101370.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3483572/

7) Śpiewak R. Estetologia medyczna, medycyna estetyczna, dermatologia estetyczna, chirurgia estetyczna, ginekologia estetyczna, stomatologia estetyczna - definicje i wzajemne relacje poszczególnych dziedzin. Estetol Med Kosmetol 2012; 2(3): 69-71. DOI: 10.14320/EMK.2012.014

http://www.estetologia.pl/art/emk2012-014.pdf

Oraz inne pozycje piśmiennictwa wskazane przez prowadzących.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.