Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przemysłowa technologia kosmetyków

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WFa.KOS-1NS-O-PrzTec Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (1012) Pielęgnacja włosów i urody
Nazwa przedmiotu: Przemysłowa technologia kosmetyków
Jednostka: Katedra Technologii Postaci Leku i Biofarmacji
Grupy: przedmioty kosmetologia, studia drugiego stopnia, niestacjonarne, I rok, sem. zimowy, obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 25 godzin więcej informacji
Seminarium, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Jachowicz
Prowadzący grup: Agata Antosik, Witold Brniak, Anna Górska, Renata Jachowicz, Anna Krupa, Mateusz Kurek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Cele kształcenia:

Celem przedmiotu jest:

zapoznanie studentów z nazewnictwem surowców kosmetycznych, rodzajami produktów kosmetycznych, procesami jednostkowymi stosowanymi w technologii sporządzania preparatów kosmetycznych oraz kontrolą jakości produktów kosmetycznych


Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy:

K_W18 stosuje zasady prawidłowego nazewnictwa surowców kosmetycznych (INCI, IUPAC)

K_W19 wymienia, opisuje i porównuje metody wytwarzania preparatów kosmetycznych w skali przemysłowej, definiuje wymogi dotyczące jakości surowców i ich określonych właściwości kosmetycznych

K_W20 wyjaśnia zagadnienia związane z operacjami jednostkowymi oraz stosowaną aparaturą przemysłową

W zakresie umiejętności:

K_U17 dobiera metodę oceny jakości surowców kosmetycznych, formułuje i uzasadnia opinię dotyczącą oceny jakości i działania surowców kosmetycznych

K_U18 dba o bezpieczeństwo własne, otoczenia i współpracowników w kontekście przemysłowej technologii kosmetyków

K_U19 analizuje i interpretuje wyniki badań wnioskując o jakości półproduktów i produktów kosmetycznych z uwzględnieniem analizy konsystencji, rozsmarowywalności oraz parametrów reologicznych

K_U20 sporządza mikro- i nanocząstki stosowane jako nośniki w produktach kosmetycznych

K_U21 rozwiązuje problemy recepturowe i dobiera urządzenia do danego procesu technologicznegoWymagania wstępne:

Zaliczenie modułów:

• Podstawy fizykochemii kosmetyków

• Metodologia badań analitycznych w kosmetykach

• Prawo i ekonomia

• Chemia surowców kosmetycznych

• Naturalne surowce kosmetyczne

• Fizjologia i patofizjologia skóry


Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie i egzamin.


Ocena formująca (ćwiczenia/zaliczenie ćwiczeń) studenta polega na sprawdzeniu kompetencji w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw:

• w zakresie wiedzy - sprawdziany pisemne (pytania otwarte),

• w zakresie umiejętności - wykonanie praktyczne zaplanowanych zadań wskazanych przez prowadzących,


Ocena podsumowująca studenta polega na sprawdzeniu kompetencji w zakresie wiedzy i umiejętności na podstawie: testu wielokrotnego wyboru, odpowiedzi na pytania otwarte i rozwiązywanie zadań rachunkowych.


Podsumowującą ocenę efektów kształcenia uzyskuje się poprzez końcowy egzamin pisemny.


Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia modułu Przemysłowa Technologia Kosmetyków.


Szczegółowy regulamin określający formę i warunki zaliczenia modułu dostępne są na stronie internetowej Jednostki.Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Studenci będą oceniani w sposób ciągły na podstawie uczestnictwa i aktywności w zajęciach, w tym umiejętności wyszukiwania informacji w aktach prawnych, kontroli jakości surowców kosmetycznych, wykonania przykładowego preparatu kosmetycznego z uwzględnieniem procesów jednostkowych lub kontroli jakości sporządzonego produktu kosmetycznego


Warunki dopuszczenia do zaliczenia końcowego modułu:

• obecność na zajęciach,

• praktyczne wykonanie ćwiczeń,

• poprawne prowadzenie dokumentacji wykonanych oznaczeń,

• pozytywny wynik cząstkowych sprawdzianów pisemnych z zakresu poszczególnych tematów ćwiczeń.


Warunki i forma zaliczenia końcowego modułu:

• pozytywny wynik z egzaminu pisemnego w formie pytań otwartych oraz testu wielokrotnego wyboru - wymagane co najmniej 50% prawidłowych odpowiedzi.Metody dydaktyczne:

Aktywizowanie studentów poprzez zachęcanie ich do dyskusji, formułowania opinii i samodzielnego uzupełnienia wiedzy.


Podział stosowanych metod nauczania:

• metody podające: wykład informacyjny, objaśnienie lub wyjaśnienie,

• metody aktywizujące: dyskusja dydaktyczna,

• metody praktyczne: pokaz, ćwiczenia laboratoryjne.


Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe (40 godz.):

• wykłady 10 godz.,

• seminaria 5 godz.,

• ćwiczenia 25 godz..


Przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych:

• opracowanie wyników badań i przygotowanie raportów,

• czytanie wskazanej literatury.


Przygotowanie do egzaminu:

• analiza nabytych informacji

• czytanie wskazanego piśmiennictwa,

• utrwalenie wiadomości.


odpowiada 6 pkt. ECTS.


Skrócony opis:

W ramach przedmiotu realizowane są zagadnienia wiązane z operacjami jednostkowymi oraz aparaturą stosowaną do wytwarzania preparatów kosmetycznych w skali przemysłowej. Tematyka zajęć dotyczy oceny jakości surowców, półproduktów oraz sporządzonych produktów kosmetycznych. Omawiane są również metody sporządzania mikro- i nanocząstek stosowanych jako nośniki substancji czynnych w recepturach produktów kosmetycznych. Student nabywa umiejętności sporządzania mikrokapsułek oraz mikroemulsji kosmetycznych.

Pełny opis:

W ramach przedmiotu realizowane są zagadnienia wiązane z operacjami jednostkowymi oraz aparaturą stosowaną do wytwarzania preparatów kosmetycznych w skali przemysłowej. Szczególną uwagę poświęca się procesom takim jak suszenie, rozdrabnianie, mieszanie, rozpuszczanie, emulgowanie, homogenizacja. Omawiane są mechanizmy poszczególnych procesów oraz ich parametry krytyczne. Student nabywa wiedzę dotyczącą najnowszej aparatury stosowanej w przemyśle kosmetycznym pod kątem właściwego doboru urządzenia do danego procesu. W ramach przedmiotu omawiane są zagadnienia związane z kontrolą jakości surowców, półproduktów oraz produktów kosmetycznych. Tematyka zajęć dotyczy oceny jakości półstałych produktów kosmetycznych z uwzględnieniem analizy konsystencji, rozsmarowywalności oraz parametrów reologicznych. W odniesieniu do produktów kosmetycznych o konsystencji stałej omawiane są m.in. metody kontroli zawartości wody, płynięcia proszków, jak również metody wyznaczania gęstości nasypowej oraz po ubiciu. W przypadku kontroli jakości płynnych produktów kosmetycznych student nabywa umiejętności takie jak np.: wyznaczanie pH, pomiar gęstości. Tematyka zajęć realizowanych w ramach przedmiotu uwzględnia również metody sporządzania mikrocząstek stosowanych jako nośniki substancji czynnych w recepturach produktów kosmetycznych np. mikrokapsułek, jak również porównanie właściwości emulsji i mikroemulsji.

Literatura:

Podstawowa:

Sznitowska M. „Farmacja stosowana” PZWL Warszawa 2017

Uzupełniająca:

1. Draelos D.: “Kosmeceutyki” Urban&Partner 2005

2. Stręk F.: „Mieszanie i mieszalniki” WNT, Warszawa 1971

3. Erika Fink „Kosmetyka. Przewodnik po substancjach czynnych i pomocniczych” MedPharm 2007

4. Świat Przemysłu Kosmetycznego

5. Journal of Cosmetics and Toiletries

6. Cosmetic Reporter

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.