Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ćwiczenia specjalistyczne związane z pracą magisterską

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WFa.KOS-2ST-O-CwiSpe Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (1012) Pielęgnacja włosów i urody
Nazwa przedmiotu: Ćwiczenia specjalistyczne związane z pracą magisterską
Jednostka: Wydział Farmaceutyczny
Grupy: przedmioty kosmetologia, studia drugiego stopnia, stacjonarne, II rok, sem. letni, obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 12.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem modułu jest wykonanie badań eksperymentalnych i/lub przegląd literatury, które posłużą do napisania pracy magisterskiej.

Literatura:

Literatura konieczna do wykonania i napisania pracy magisterskiej oraz przygotowania się do egzaminu magisterskiego w zakresie wybranych obszarów kosmetologii

Efekty kształcenia:

Efekty w zakresie wiedzy:

K_W98 – posiada poszerzoną wiedzę w zakresie wybranych obszarów kosmetologii

K_W – zna metody i techniki badawcze stosowane w ramach realizowanego projektu

Efekty w zakresie umiejętności:

K_U80 – potrafi zaplanować eksperyment, omówić jego cel oraz spodziewane wyniki

K_U81 – potrafi dokonać interpretacji otrzymanych danych doświadczalnych i odnieść je do aktualnego stanu wiedzy w danej dziedzinie kosmetologii

K_U82 – potrafi samodzielnie przeprowadzić eksperyment, zinterpretować i udokumentować wyniki badań oraz współdziałać w planowaniu i realizacji zadań badawczych

K_U83 – potrafi przygotować i przedstawić wybrane problemy w formie ustnej i pisemnej w sposób dostosowany do przygotowania osób/grup docelowych, zgodnie z regułami redagowania prac naukowych

K_U84 – wykazuje umiejętność korzystania z naukowego piśmiennictwa krajowego i zagranicznego

Efekty w zakresie kompetencji społecznych:

K_K03 – rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób

K_K04 – potrafi pracować w zespole, przyjmując w nim różne role

K_K05 – potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania

K_K07 – wykazuje umiejętność i nawyk samokształcenia

K_K08 – jest przygotowany do wykonywania zawodu kosmetologa

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-23 - 2019-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 200 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Bogusława Budziszewska, Agnieszka Cios, Anna Czech, Justyna Dobrowolska-Iwanek, Ryszard Drożdż, Paulina Dumnicka, Halina Ekiert, Renata Jachowicz, Magdalena Jastrzębska-Więsek, Jadwiga Kalicińska, Paulina Koczurkiewicz, Mirosław Krośniak, Inga Kwiecień, Anna Lizoń, Andrzej Moniczewski, Bożena Muszyńska, Beata Mycek, Magdalena Niewęgłowska, Anna Partyka, Paweł Paśko, Elżbieta Pękala, Joanna Potaczek, Anita Rutkowska, Ewa Skrzypczak-Pietraszek, Karolina Słoczyńska, Danuta Sobolewska, Beata Starek-Świechowicz, Katarzyna Sułkowska-Ziaja, Agnieszka Szewczyk, Sabina Szymik-Kantorowicz, Radosław Śpiewak, Joanna Tisończyk, Anna Wesołowska, Elżbieta Wyska, Paweł Zagrodzki, Stanisław Zieliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Cele kształcenia:

Cele kształcenia: przygotowanie pracy magisterskiej oraz przygotowanie do egzaminu dyplomowego studenta z wykorzystaniem wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w wymaganym zakresie dla Ćwiczeń specjalistycznych z metodologią badań naukowych.

Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy student:

W01 zna i stosuje zasady dobrej praktyki laboratoryjnej, potrafi tak prowadzić pracę, żeby zminimalizować odpady dla środowiska naturalnego, stosuje zasady BHP w środowisku pracy, umie dokonywać analizy ryzyka (K_W31)

W02 Posiada podstawową wiedzę dotyczącą uwarunkowań prawnych i etycznych związanych z działalnością naukową i dydaktyczną (K_W34)

W03 Zna podstawowe pojęcia z zakresu prawa autorskiego oraz zarządzania zasobami własności intelektualnej (K_W34)

W04 Dysponuje wiedzą z zakresu BHP oraz znajomością regulacji prawnych związanych z wybraną specjalnością umożliwiające odpowiedzialne stosowanie nabytej wiedzy w pracy zawodowej (K_W35)

W05 dysponuje poszerzoną wiedzą z nauk o kosmetologii i pokrewnych, która pozwala na posługiwanie się metodami i pojęciami właściwymi dla danej specjalizacji (szczególnie ważne w kontekście specjalizacji interdyscyplinarnych) (K_W35)

W06 Dysponuje podstawową wiedzą w zakresie głównych działów kosmetologii oraz orientuje się w aktualnych kierunkach jej rozwoju (K_W36)

W07 Posiada pogłębioną wiedzę z zakresu danej specjalizacji pozwalającej na samodzielną pracę badawczą (K_W36)

W zakresie umiejętności student:

U01 Potrafi odnieść zdobytą wiedzę do pokrewnych dyscyplin naukowych oraz pracować w zespołach interdyscyplinarnych (K_U47)

U02 Posiada umiejętność samodzielnego planowania i wykonywania badań eksperymentalnych w ramach swojej specjalności oraz krytycznej oceny wyników tych badań (K_U48)

U03 Potrafi przedstawić wyniki badań własnych w postaci samodzielnie przygotowanej pracy zawierającej opis i uzasadnienie celu pracy, przyjętą metodologię, wyniki oraz ich znaczenie na tle innych podobnych badań (K_U49)

U04 Potrafi w sposób popularny przedstawić najnowsze wyniki odkryć dokonanych w ramach swojej i pokrewnych specjalności (K_U49)

U05 Zna język angielski w stopniu niezbędnym do posługiwania się specjalistyczną bieżącą literaturą fachową w zakresie kosmetologii i nauk pokrewnych (poziom B2+) (K_U50)

U06 Potrafi w zaawansowany sposób korzystać z literatury fachowej, baz danych oraz innych źródeł informacji w celu pozyskania niezbędnych informacji oraz ocenić rzetelność pozyskanych informacji (K_U50)

W zakresie kompetencji społecznych student:

K01 Potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować proces samokształcenia (K_K03)

K02 Potrafi przedstawić i wyjaśnić społeczne i etyczne aspekty praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz wykazuje związaną z tym odpowiedzialność (K_K03)

K03 Przestrzega zasad etyki zawodowej i poszanowania prawa, w tym praw autorskich (K_K04)

K04 Potrafi pracować w zespole, pełnić w nim różne funkcje (w tym kierownicze) i jest świadomy odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania, związane z pracą zespołową (K_K04)

K05 Potrafi pracować samodzielnie mając świadomość odpowiedzialności za podejmowane inicjatywy badań, eksperymentów i obserwacji (K_K05)

K06 Potrafi formułować opinie dotyczące kwestii zawodowych oraz argumentować na ich rzecz zarówno w środowisku specjalistów jak i niespecjalistów (K_K07)

K07 jest przygotowany do wykonywania zawodu kosmetologa (K_K08)


Wymagania wstępne:

Zalicznie pierwszego roku studiów

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie

Obecność na zajęciach, wykonanie i zaliczenie badań doświadczalnych/ankietowych/opracowań teoretycznych (zależnie od realizowanego tematu pracy magisterskie), zebranie piśmiennictwa naukowego

- przygotowanie planu badań, aktywny udział w prowadzonych pracach, wykonywanie powierzonych zadań laboratoryjnych, czynny udział w dyskusjach związanych z realizowanym tematem pracy magisterskiej), opracowanie uzyskanych wyników, przygotowanie prezentacji z uzyskanych wyników, napisanie i złożenie pracy magisterskie

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Przedstawienie prezentacji z zakresu wykonywanych badań doświadczalnych/ankietowych/opracowań teoretycznych (zależnie od realizowanego tematu pracy magisterskiej); opinia opiekuna i recenzenta nt. pracy; złożenie pracy magisterskiej; egzamin magisterski.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia specjalistyczne właściwe dla danej dziedziny

Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim: 200 godz.

Samodzielna praca studenta: 100 godz.

w tym:

-opracowanie wyników: 30 godz.

- przygotowanie pracy pod względem edytorskim : 35 godz.

- przygotowanie do egzaminu magisterskiego: 35 godz.

Łącznie 300 godzin nakładu pracy studenta


Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.