Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Receptura preparatów kosmetycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WFa.KOS-2ST-O-RecPre Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (1012) Pielęgnacja włosów i urody
Nazwa przedmiotu: Receptura preparatów kosmetycznych
Jednostka: Katedra Technologii Postaci Leku i Biofarmacji
Grupy: przedmioty kosmetologia, studia drugiego stopnia, stacjonarne, II rok, sem. letni, obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 32 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Jachowicz, Aldona Maciejewska
Prowadzący grup: Agata Antosik, Anna Górska, Aldona Maciejewska, Krzysztof Niwiński
Strona przedmiotu: https://farmacja.cm.uj.edu.pl/pl/jednostki/katedra-i-zaklad-technologii-postaci-leku-i-biofarmacji/dydaktyka/
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Cele kształcenia:

Celem kształcenia jest zapoznanie studentów:

• z metodami prawidłowego sporządzania preparatów kosmetycznych,

• z metodami badań oceny jakości wykonanych postaci preparatów,

• z prowadzeniem dokumentacji wykonania preparatów.


Efekty kształcenia:

Kod W zakresie wiedzy student:

K_W18 stosuje nazwy surowców kosmetycznych (INCI, IUPAC) i wymienia wymagania dotyczące ich jakości,

K_W20 poprawnie dobiera operacje jednostkowe oraz używa właściwą aparaturę,

Kod W zakresie stosowania umiejętności student:

K_U18 postępuje zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,

K_U21 rozwiązuje proste problemy związane z recepturą kosmetyków i dobiera właściwe urządzenia do danego procesu;

K_U24 stosuje zdobytą wiedzę do opisania zjawisk fizycznych i chemicznych zachodzących w procesie sporządzania i przechowywania preparatów kosmetycznych,

K_U26 samodzielnie opracowuje skład prostego preparatu kosmetycznego odpowiedniego dla zdefiniowanych dolegliwości skórnych.

Kod W zakresie kompetencji społecznych student:

K_K07 jest świadomy konieczności systematycznego poszerzania wiedzy.


Wymagania wstępne:

Uzyskanie efektów kształcenia realizowanych w ramach przedmiotów:

• Przemysłowa technologia kosmetyków

• Podstawy fizykochemii kosmetyków

• Naturalne surowce kosmetyczne

• Fizjologia i patofizjologia skóry

ze szczególnym zwróceniem uwagi na: metody wytwarzania i analizy produktów kosmetycznych, znajomość surowców kosmetycznych, ich właściwości fizyko-chemiczne oraz budowę, fizjologię i choroby skóry.


Forma i warunki zaliczenia:

Warunki uzyskania zaliczenia i dopuszczenia do egzaminu:

• pozytywny wynik zaliczenia poszczególnych tematów ćwiczeń w formie pisemnej,

• poprawne wykonanie preparatów zaplanowanych w programie zajęć oraz przeprowadzenie kontroli jakości,

• poprawnie opracowana dokumentacja.


Formy oceny pracy studenta:

• kolokwia pisemne,

• poprawnie opracowana dokumentacja,

• kontrola sporządzonych preparatów kosmetycznych.


Warunki i forma zaliczenia modułu:

• pozytywny wynik cząstkowych zaliczeń poszczególnych tematów ćwiczeń w formie pisemnej,

• pozytywny wynik z egzaminu pisemnego (min. 60% prawidłowych odpowiedzi).
Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Studenci są oceniani na podstawie sprawdzenia wiedzy teoretycznej z zakresu treści modułu, umiejętności praktycznych w zakresie sporządzania preparatów kosmetycznych oraz oceny ich jakości.

Całościowa ocena studenta polega na sprawdzeniu kompetencji w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw:

• wielokrotnie w trakcie modułu,

• podsumowująca na zakończenie modułu.


W zakresie wiedzy:

• egzamin pisemny – pytania otwarte.


W zakresie umiejętności:

• ocena wykonania preparatów kosmetycznych.


W zakresie postaw:

• obserwacja przez prowadzącego zajęcia.


Ocena efektów kształcenia ma charakter podsumowujący i jest realizowana w formie egzaminu pisemnego.


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe

Metody dydaktyczne:

Stosowane metody dydaktyczne stanowią połączenie metod podających (wykład informacyjny, problemowy, prelekcja – wprowadzające w zagadnienia) z metodami aktywizującymi (pokazy, ćwiczenia przedmiotowe, wykonanie preparatu oraz jego kontrola, prawidłowo opracowana dokumentacja sporządzania preparatu kosmetycznego).


• metody podające: wykład informacyjny, objaśnienia lub wyjaśnienia;

• metody aktywizujące: ćwiczenia przedmiotowe,

praktyczne wykonanie preparatu oraz jego kontrola,

dokumentowanie wykonanych czynności,

pokazy.Bilans punktów ECTS:

Kalkulacja nakładu pracy studenta:

• godziny kontaktowe: wykłady - 10 godz., ćwiczenia – 32 godz.

• przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych – 30 godz.

• czytanie wskazanej literatury – 18 godz.

• przygotowanie do egzaminu – 60 godz.


Łączna ilość godzin – 150 godz., co odpowiada 6 pkt. ECTS


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści podstawowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Treści przedmiotu obejmują: charakterystykę preparatów kosmetycznych, wymagania oraz metody sporządzania poszczególnych postaci w oparciu o obowiązujące zasady postępowania, ocenę jakości wykonanych preparatów.

Pełny opis:

Treści merytoryczne przedmiotu realizowanego w postaci wykładów i ćwiczeń obejmują całokształt zagadnień związanych z prawidłowym sporządzaniem preparatów kosmetycznych. Student uzyskuje wiedzę, nabywa umiejętności praktyczne dotyczące preparatów kosmetycznych w zakresie:

charakterystyki właściwości substancji czynnie działających, pomocniczych oraz postaci preparatów takich jak: toniki, lotiony, emulsje płynne, kremy, żele, maski, szampony, balsamy, proszki i pasty do zębów, pomadki, błyszczyki do pielęgnacji ust oraz metod sporządzania, oceny jakości i doboru opakowania.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Glinka R., Glinka M.: „Receptura kosmetyczna z elementami kosmetologii” MA Łódź 2008.

Erika Fink „Kosmetyka. Przewodnik po substancjach czynnych i pomocniczych” MedPharm 2007.

Mrukot M. „Kosmetologia receptariusz” MWSZ Kraków 2006.

Literatura uzupełniająca:

Martini M.C. „Kosmetologia i farmakologia skóry” PZWL 2009. Sznitowska M. „Farmacja stosowana technologia postaci leku” PZWL 2017.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.