Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pedagogika

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WFz.D-A2.19 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pedagogika
Jednostka: Wydział Filozoficzny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

1. Przedmiot pedagogiki i jej subdyscyplin

2. Teorie pedagogiczne na mapie paradygmatów nauk społecznych – podstawy antropologiczne, epistemologocne, aksjologiczne, psychologiczne, socjologiczne.

3. Teorie, praktyki pedagogiczne i typy myślenia o edukacji na mapie ideologii edukacyjnych wg L.Kohlberga I R.Mayer – ideologia transmisji kulturowej, ideologia romantyczna, ideologia progresywistyczna. Rozwój jako cel wychowania i kształcenia.

4. Współczesne prądy i kierunki pedagogiczne: pedagogika pozytywistyczna, pedagogika kultury, pedagogika personalistyczna, pedagogika egzystencjalna, pedagogika religii, Ruch Nowego Wychowania, pedagogika pragmatyzmu J.Deweya, pedagogika Korczaka, pedagogika krytyczna, pedagogika antyautorytarna, pedagogika emancypacyjna, pedagogika międzykulturowa.

5. Szkoła w procesie zmian: cele kształcenia, program kształcenia, treści kształcenia, paradygmaty dydaktyczne (paradygmat behawiorystyczny, humanistyczny, konstruktywistyczny, krytyczno-emancypacyjny), egzaminy i ocenianie szkolne.

6. Wzory nauczania – wzory uczenia się i oparte na nich strategie kształcenia.

7. Szkoły alternatywne w Polsce i na świecie: pedagogika waldorfska (R.Steinera), pedagogika M.Montessori, pedagogika P.Petersena, pedagogika C.Freineta, Summerhill A.Neila, szkoły autorskie w Polsce po 1989 roku.

8. Nauczyciel w systemie edukacji. Przygotowanie do zawodu i rozwój zawodowy.

9. Reformowanie oświaty w Polsce po 1989 roku.

Literatura:

1. Kohlberg L., Mayer R., Rozwój jako cel wychowania, [w:] Alternatywy myślenia o/dla edukacji, red. Z.Kwieciński, IBE, Warszawa 2000.

2. Figiel M., Szkoły autorskie w Polsce. Realizacje edukacyjnych utopii, Impuls, Kraków 2001.

3. Odmiany myślenia o edukacji, red. J.Rutkowiak, Impuls, Kraków 1996.

4. Okoń W., Dziesięć szkół alternatywnych, WSiP, Warszawa 1997.

5. Pedagogika. Podręcznik akademicki, cz. 1 i 2, red. Z.Kwieciński, B.Śliwerski, PWN, Warszawa 2007.

6. Pedagogika tom 4 subdyscypliny i dziedziny wiedzy o edukacji, red. B.Śliwerski, GWP, Gdańsk 2010.

7. Sajdak A., Edukacja kreatywna, WAM, Kraków 2008.

8. Sajdak A. Paradygmaty kształcenia studentów i wspierania rozwoju nauczycieli akademickich. Teoretyczne podstawy dydaktyki akademickiej, Impuls, Kraków 2013.

9. Śliwerski B., Edukacja autorska, Impuls, Kraków 1996.

10. Śliwerski B., Współczesne teorie i nurty wychowania, Impuls, Kraków 1998.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

wiedza na temat przedmiotu pedagogiki, jej subdyscyplin, ideologii edukacyjnych, paradygmatów pedagogicznych (dydaktycznych), współczesnych prądów i kierunków pedagogicznych, podmiotowych i przedmiotowych elementów procesu kształcenia i wychowania, szkolnictwa alternatywnego w Polsce i na świecie, polskiej szkoły i jej reformowania po roku 1989.

Umiejętności:

Umiejętność analizowania tekstów pedagogicznych i rzeczywistości edukacyjnej, porównywania nurtów i koncepcji pedagogicznych, identyfikowania ideologii edukacyjnych, typów myślenia o edukacji, paradygmatów dydaktycznych w teoriach i praktykach edukacyjnych, umiejętność krytycznego myślenia ukierunkowana na rozumienie i analizę reform szkolnych po 1989 roku.

Kompetencje społeczne:

W toku seminarium wspierana będzie postawa otwartości na zmianę i alternatywę w myśleniu o edukacji oraz odpowiedzialności etycznej za jej kształt i funkcjonowanie.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu na podstawie 80 % obecności na zajęciach oraz przygotowania i zaprezentowania pracy zaliczeniowej. Temat pracy uzgodniony indywidualnie.

Zaliczenie bez oceny

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.