Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Filozofia w praktyce: początek i koniec życia ludzkiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WFz.IF-ET27b Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0223) Filozofia i etyka
Nazwa przedmiotu: Filozofia w praktyce: początek i koniec życia ludzkiego
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Żuradzki
Prowadzący grup: Tomasz Żuradzki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

Wiedza

Student:

- ma rozszerzoną wiedzę o miejscu i znaczeniu filozofii w relacji do innych nauk oraz o specyfice przedmiotowej i metodologicznej filozofii;

- zna i rozumie zależności między filozofią i naukami na poziomie umożliwiającym interdyscyplinarną i multidyscyplinarną pracę ze specjalistami z innych dziedzin nauki;

- ma szeroką wiedzę o normach konstytuujących i regulujących struktury i instytucje społeczne oraz o źródłach tych norm, ich naturze, zmianach i drogach wpływania na ludzkie zachowania;

- rozumie wpływ norm na kształt życia indywidualnego i społecznego;

- zna terminologię wybranej subdyscypliny filozoficznej w wybranym języku obcym;

- ma szeroką znajomość i rozumie zależności między kształtowaniem się idei filozoficznych a zmianami w kulturze i w społeczeństwie;

- ma gruntowną znajomość metod interpretacji tekstu filozoficznego;

- zna i rozumie filozoficzne podstawy kultury oraz zna i rozumie fundamentalną rolę, jaką idee filozoficzne odgrywają w powstawaniu dzieł i instytucji kultury.


Umiejętności

Student:

- wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje i integruje informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych;

- samodzielnie zdobywa wiedzę i poszerza umiejętności badawcze oraz planuje projekty badawcze;

- twórczo wykorzystuje wiedzę filozoficzną i metodologiczną w formułowaniu hipotez i konstruowaniu krytycznych argumentacji;

- samodzielnie interpretuje tekst filozoficzny, komentuje i konfrontuje tezy pochodzące z różnych tekstów;

- wykrywa złożone zależności między kształtowaniem się idei filozoficznych a procesami społecznymi i kulturalnymi oraz określa relacje między tymi zależnościami;

- pisze opracowania monograficzne na podstawie samodzielnie dobranej literatury, stosując oryginalne podejścia i uwzględniając nowe osiągnięcia w zakresie filozofii;

- stawia i bada hipotezy dotyczące normatywnego ugruntowania różnych instytucji społecznych oraz normatywnych uwarunkowań różnych zjawisk społecznych.


Kompetencje społeczne

Student:

- samodzielnie podejmuje i inicjuje działania profesjonalne; planuje i organizuje ich przebieg;

- uczestniczy w życiu społecznym i kulturalnym, interesuje się nowatorskimi koncepcjami filozoficznymi w powiązaniu z innymi częściami życia kulturalnego i społecznego;

- ma pogłębioną świadomość znaczenia refleksji humanistycznej dla formowania się więzi społecznych.

Wymagania wstępne:

Zaliczony kurs podstawowy z etyki, znajomość angielskiego w stopniu pozwalającym na czytanie tekstów naukowych.

Forma i warunki zaliczenia:

Aktywny udział w zajęciach, prezentacja, praca zaliczeniowa.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie aktywnego uczestnictwa, znajomości lektur obowiązkowych, przygotowania prezentacji oraz pracy zaliczeniowej.

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - seminarium
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

Konwersatorium. Konsultacje dostępne w każdym tygodniu w stałym terminie; w indywidualnych przypadkach – w terminie uzgodnionym ze słuchaczem.

Bilans punktów ECTS:

Udział w konwersatorium 15 x 2 godz. = 30 godz.

Przygotowanie do konwersatorium = 15 godz.

Przygotowanie prezentacji i pracy pisemnej: 30 godz.

Razem: 100 godz. pracy studenta = 3 ECTS

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Ogólnym celem tego kursu badawczego jest analiza problemów filozoficznych leżących u podłoża dylematów praktycznych z zakresu szeroko rozumianej bioetyki i etyki medycznej.

Pełny opis:

Szczegółowym celem kursu w roku akademickim 2018/19 będzie analiza problemów związanych z decyzjami – indywidualnymi bądź publicznymi – odnoszącymi się do początku życia ludzkiego lub do jego końca (w tym drugim przypadku pogłębione będą niektóre problemy analizowane na kursie Etyka wojny - ET24). Kurs ma za zadanie zapoznać uczestników z aktualnym stanem debaty z zakresu etyki (a niekiedy również z zakresu ontologii i epistemologii), a także przećwiczyć narzędzia analizy filozoficznej, które mają zastosowanie nie tylko do dobrze znanych problemów (np. aborcja, eutanazja), ale także do najnowszych i nie tak dogłębnie opracowanych kwestii (np. badania na ludzkich embrionalnych komórkach macierzystych, preimplantacyjna diagnostyka genetyczna, decyzje kliniczne w neonatologii, pacjenci w stanie wegetatywnym).

Ze względu na badawczy charakter kursu ostateczny układ zajęć będzie zależał od zainteresowań i oczekiwań uczestników, oto przykładowe ścieżki tematyczne:

1) Status ontologiczny i moralny embrionów oraz płodów ludzkich.

2) Problem nietożsamości (the nonidentity problem).

3) Problem niepewności normatywnej.

4) Wartościowanie istnienia.

5) Zło śmierci.

Literatura:

Wybrana literatura

Książki

Broome, J. (2004). Weighing Lives. Oxford: Oxford University Press.

McMahan, J. (2012). Etyka zabijania: Problemy na obrzeżach życia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Parfit, D. (2012). Racje i osoby, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Temkin, L. (2011). Rethinking the Good. Oxford: Oxford University Press.

Wybrane artykuły

Smith, B; Brogaard, B. (2003). Sixteen Days. Journal of Medicine and Philosophy, 28 (1), 45-78.

Dasgupta, S. (2016). Essentialism and the Nonidentity Problem. Philosophy and Phenomenological Research. Early view: 11 November 2016, doi: 10.1111/phpr.12325.

MacAskill, W. (2016). Normative Uncertainty as a Voting Problem. Mind, 125 (500), 967-1004.

Fleurbaey, M.; Voorhoeve, A. (2015). On the Social and Personal Value of Existence. W: I. Hirose, A. Reisner (red.), Weighing and Reasoning (ss. 95-109). Oxford: Oxford University Press.

Hanser, M. (2008), The Metaphysics of Harm. Philosophy and Phenomenological Research 77 (2): 421–450.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.