Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Poznanie matematyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WFz.IF-KPM2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0288) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje obejmujące sztuki i przedmioty humanistyczne
Nazwa przedmiotu: Poznanie matematyczne
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Hohol
Prowadzący grup: Mateusz Hohol
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a48c6c074d58f4a21b2c53feb9b4f9013%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=5e655b00-b1ed-41ee-87a7-b7fcc5270108&tenantId=eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin lub zaliczenie na ocenę
Dodatkowe strony WWW:

Kurs odbywa się na MS Teams, link do zespołu to:


https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a48c6c074d58f4a21b2c53feb9b4f9013%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=5e655b00-b1ed-41ee-87a7-b7fcc5270108&tenantId=eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb

Cele kształcenia:

-C1: Wprowadzenie słuchaczy w główne zagadnienia poznania matematycznego, czyli przyswajania, przetwarzania i tworzenia struktur liczbowych, geometrycznych, algebraicznych itd. przez ludzki umysł;

-C2: Zapoznanie studentów z kluczowymi teoriami i metodami empirycznych badań nad poznaniem matematycznym;

-C3: Zapoznanie studentów zarówno z obecnym stanem wiedzy na temat poznania matematycznego, perspektywami dalszych badań, jak i ograniczeniami metodologicznymi dziedziny.

Efekty kształcenia:

-W1: Student zna i rozumie biopsychologiczne podstawy myślenia matematycznego;

-W2: Student zna i rozumie rolę abstrakcyjnych pojęć w kształtowaniu struktur ludzkiej wiedzy;

-U1: Student potrafi rozpoznać i opisać kluczowe problemy z zakresu poznania matematycznego, dostrzegając jednocześnie ich wagę dla całej kognitywistyki;

-U2: Student zna i potrafi wykorzystać różne składowe kognitywistyki by zmierzyć się z problematyką myślenia matematycznego;

-K1: Student jest gotów do zmiany swoich poglądów na naturę matematyki w obliczu wyników badań empirycznych;

-K2: Student jest gotów do obrony poglądu, że matematyka jest nie tylko "królową nauk", ale sama w sobie może i powinna być przedmiotem badań.

Wymagania wstępne:

Kurs nie zakłada uprzedniej specjalistycznej wiedzy, zatem przeznaczony jest dla wszystkich zainteresowanych osób.

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin ustny. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zdanie egzaminu końcowego.

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

kognitywistyka, rok 1

Skrócony opis:

Kurs poświęcony jest temu jak nasze umysły przyswajają, przetwarzają i tworzą matematykę.

Pełny opis:

Tematyka poszczególnych wykładów jest następująca:

1. Wprowadzenie do kursu: dlaczego i jak badać myślenie matematyczne?

2. Intuicja matematyczna: od starożytnej filozofii do powstania psychologii eksperymentalnej.

3. Wczesne badania empiryczne nad rozwojem poznawczym pojęć/kompetencji numerycznych i geometrycznych.

4. Kompetencje proto-matematyczne (numeryczne i geometryczne) zwierząt innych niż człowiek: od owadów do naczelnych różnych od człowieka (perspektywa etologiczno-porównawcza).

5. Specyficzne (domain-specific) mechanizmy poznania numerycznego: „Zmysł

liczby” czy „zmysł wielkości”?

6. Zaangażowanie ogólnych (domain-general) mechanizmów poznawczych w przetwarzanie liczb i geometrii (rola percepcji, pamięci roboczej, uwagi, kontroli poznawczej).

7. Asocjacje przestrzenno-numeryczne: część 1.

8. Asocjacje przestrzenno-numeryczne: część 2.

9. Ucieleśnione-osadzone-usytuowane poznanie numeryczne: badania nad liczeniem na palcach.

10. Matematyka w teorii ucieleśnionych metafor pojęciowych.

11. Zaburzenia poznania numerycznego i interwencje (dyskalkulia rozwojowa i lęk przed matematyką).

12. Elementarne mechanizmy poznania geometrycznego.

13. Historia poznawcza matematyki: artefakty i nisze poznawcze.

14. Mechanizmy przetwarzania abstrakcyjnych pojęć matematycznych.

15. Podsumowanie kursu i próba systematyzacji wiedzy.

Literatura:

Obowiązkowa

1. Brożek, B., Hohol, M. (2017). Umysł matematyczny (wyd. 3.). Kraków: Copernicus Center Press (lub wcześniejsze

wydania: 2014, 2016): głównie rozdziały 1-3.

2. Hohol, M. (2020). The foundations of geometric cognition. Routledge: New York.

3. Landerl, K., Kaufmann, L. (2015). Dyskalkulia. Gdańsk: Harmonia.

Dodatkowa

1. Adams, J., Barmby, P., Mesoudi, A. (red.). (2017). The nature and development of mathematics: Cross-disciplinary

perspectives on cognition, learning and culture. New York: Routledge.

2. Butterworth, B. (1999). The mathematical brain. Oxford: Macmillan.

3. Cipora, K., Hohol, M., Nuerk, H.-C., Willmes, K., Brożek, B., Kucharzyk, B., Nęcka, E. (2016) Professional mathematicians

differ from controls in their spatial-numerical associations, Psychological Research, 80, 710–726.

http://doi.org/10.1007/s00426-015-0677-6

4. Cipora, K., Szczygieł, M., Hohol, M. (2014). Palce, które liczą: znaczenie liczenia na palcach dla poznania

matematycznego u człowieka dorosłego. Psychologia-Etologia-Genetyka, 30, 59-73

5. Cohen Kadosh, R., Dowker, A. (red.). (2015). The Oxford Handbook of Numerical Cognition. Oxford: Oxford University

Press.

6. Dehaene, S. (2011). The number sense (Revised). Oxford: Oxford University Press.

7. Dehaene, S., Brannon, E. M. (red.). (2011). Space, Time and Number in the Brain. Amsterdam: Academic Press.

8. Cipora, K., Schroeder, P. A., Soltanlou, M., Nuerk, H.-C. (2018). More space, better mathematics: Is space a powerful tool

or a cornerstone for understanding arithmetic? W: K. S. Mix & M. T. Battista (red.), Visualizing mathematics: The role of

spatial reasoning in mathematical thought (ss. 77–116). https://doi.org/10.1007/978-3-319-98767-5_4

9. Henik, A. (red.). (2016). Continuous issues in numerical cognition. London: Academic Press.

10. Hohol, M., Miłkowski, M. (2019). Cognitive artifacts for geometric reasoning. Foundations of Science. 24(4), 657–680.

https://doi.org/10.1007/s10699-019-09603-w

11. Hohol, M., Wołoszyn, K., Nuerk, H.-C., Cipora, K. (2018). A large-scale survey on finger counting routines, their temporal

stability and flexibility in educated adults. PeerJ 6(e5878). https://doi.org/10.7717/peerj.5878

12. Hohol, M., Cipora, K., Willmes, K., Nuerk, H.-C. (2017). Bringing back the balance: Domain-general processes are also

important in numerical cognition. Frontiers in Psychology, 8(499). http://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.0049

13. Lakoff, G., Núñez, R. E. (2000). Where mathematics comes from. New York: Basic Books.

14. Netz, R. (1999). The shaping of deduction in Greek mathematics: A study in cognitive history. Cambridge: Cambridge

University Press.

15. Piaget, J., Inhelder, B. (1967). The child's conception of space. W.W. Norton & Co.: New York.

16. Pogonowski, J. (2011). Geneza matematyki wedle kognitywistów. Investigationes Linguisticae, 23, 106-147.

17. Semadeni, Z. (2018). Porównanie poziomów rozwoju pojęć geometrycznych u uczniów Hejnego z poziomami van Hielów.

Journal of Modern Science, 37(2), 45–68. https://doi.org/10.13166/jms/89778

18. Haman, M., Gut, A. (2016). Wiedza wrodzona. W: J. Bremer (red.), Przewodnik po kognitywistyce (ss. 681–712). Kraków:

WAM (sekcje dotyczące liczb i geometrii).

19. Sobańska, M., Łojek, E. (2011). Struktura umysłu a wykonywanie prostych działań arytmetycznych: Badania

neuropsychologiczne. Warszawa: Difin.

20. Cipora, K., He, Y., & Nuerk, H.-C. (2020). The spatial-numerical association of response codes effect and math skills: why

related? Annals of the New York Academy of Sciences, 1–15. https://doi.org/10.1111/nyas.14355

21. Hohol, M., Willmes, K., Nęcka, E., Brożek, B., Nuerk, H.-C., Cipora, K. (2020). Professional mathematicians do not differ from others in the symbolic numerical distance and size effects. Scientific Reports, 10(11531). https://doi.org/10.1038/s41598-020-68202-z

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.