Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metafizyka w filozofii analitycznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WFz.IF-ON50k Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0223) Filozofia i etyka
Nazwa przedmiotu: Metafizyka w filozofii analitycznej
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: Filozofia, st. stacjonarne, I stopnia - przedmioty do wyboru, semestr zimowy
Filozofia, st. stacjonarne, II stopnia - przedmioty do wyboru, semestr zimowy
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Posłajko
Prowadzący grup: Krzysztof Posłajko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Efekty kształcenia:

Dla studentów studiów I stopnia:

Absolwent kursu:

rozumie podstawową terminologię nauk humanistycznych i społecznych, jak również w elementarnym zakresie terminologię nauk przyrodniczych i nauk ścisłych w perspektywie złożoności i zmienności języka naukowego i potocznego;


zna i rozumie terminologię nauk filozoficznych wraz z jej historyczną zmiennością oraz metodologiczną odmiennością;


myśli krytycznie i samodzielnie, potrafi identyfikować problemy i wskazywać standardowe sposoby ich rozwiązania;


używa odpowiednich metod interpretacji tekstów filozoficznych i naukowych; potrafi rekonstruować tezy i argumenty zawarte w takich tekstach oraz je przedyskutować;


odczuwa potrzebę poszerzania i pogłębiania własnej wiedzy, jest nastawiony na uczenie się przez całe życie


Dla studentów studiów II stopnia

Absolwent kursu:


ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat filozofii współczesnej albo wybranego okresu historii filozofii adekwatnego do obszaru własnych zainteresowań (ze szczególnym naciskiem na zróżnicowanie metodologiczne, trendy badawcze i relacje między głównymi szkołami filozoficznymi)


ma uporządkowaną i poszerzoną wiedzę ogólną w zakresie ontologii i epistemologii


zna na poziomie zaawansowanym terminologię, narzędzia badawcze, argumenty i kontrargumenty, a także metody przynamniej jednego z wiodących współczesnych nurtów filozofii lub obszarów specyficznych dla współczesnych badań filozoficznych


myśli analitycznie, potrafi rozpoznawać problemy, główne argumenty i kontrargumenty, a także przedstawiać własne stanowisko wraz z jego uzasadnieniem


jasno i ściśle przedstawia swoje poglądy i przemyślenia, potrafi formułować sądy, argumentować oraz dyskutować, wykorzystując zdobytą wiedzę; potrafi poddać krytyce sądy i poglądy, z którymi się nie zgadza, wykorzystując metody dyskusji naukowej i analizy języka potocznego i naukowego
Prerekwizyt:

Wstęp do filozofii WFz.IF-RO01pb

Wymagania wstępne:

Zaliczony kurs wstępny z Ontologii bądź Epistemologii; biegła bierna znajomość języka angielskiego, umożliwiająca samodzielną lekturę wymagającego tekstu filozoficznego.

Forma i warunki zaliczenia:

egzamin ustny, referat, aktywny udział w zajęciach


Studenci II stopnia - dodatkowo mini-esej

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - anegdota
Metody podające - opowiadanie
Metody podające - pogadanka
Metody praktyczne - seminarium
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Bilans punktów ECTS:

Uczestnictwo w kursie = 60 h


Przygotowanie do zajęć = 40 h


Przygotowanie referatu = 20 h


Przygotowanie do egzaminu = 30 hŁącznie 150 h = 6 punktów etcs

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Skrócony opis:

Kurs będzie miał charakter konwersatoryjny. Jego celem jest zapoznanie uczestników z wybranymi zagadnieniami metafizycznymi poruszanymi na gruncie filozofii analitycznej w ostatnim półwieczu, ze szczególnym uwzględnieniem sporu realizm-antyrealizm w jego rozmaitych aspektach. Przyjrzymy się również metodom uprawiania metafizyki w duchu analitycznym.

Pełny opis:

W roku akademickim 2018/2019 zajmiemy się szczegółową analizą zagadnień fikcji i fikcjonalizmu. Dokonamy przeglądu najważniejszych stanowisk w sporze o status bytów fikcyjnych – teorii możliwych światów, neo-meinongianizmu oraz abstrakcyjnego artyfiktualizmu. Większa część kursu będzie poświęcona analizie różnych podejść fikcjonalistyczych w rozmaitych gałęziach metafizyki (metaetyce, filozofii matematyki, ontologii społecznej etc). Przyjrzymy się również krytyce fikcjonalizmu dokonywanej z pozycji zarówno realistycznych jak i deflacjonistycznych.

Literatura:

Szczegółowa literatura zostanie podana na początku zajęć i ustalana w miarę postępu zajęć oraz zainteresowań uczestników.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.