Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do filozofii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WFz.IF-RO01pb Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0223) Filozofia i etyka
Nazwa przedmiotu: Wstęp do filozofii
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: Przedmioty IF UJ, rejestracja na rok akad. 2007/08
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Obok wstępnego omówienia podstawowych działów filozofii i najważniejszych pytań na jakie filozofia stara się znaleźć odpowiedź, głównym zadaniem kursu jest wyjaśnienie podstawowych narzędzi semiotycznych i metodologicznych warsztatu pracy filozofa. Nacisk położony zostanie na typy rozumowań przeprowadzanych w języku naturalnym jak i na ich poprawność, rodzaje definicji stosowanych w pracach filozoficznych i kryteria ich poprawności, krytyczną analizę tekstów filozoficznych. Narzędzia semiotyczno-logiczne zostaną przedstawione na przykładach ich faktycznych zastosowań w rozumowaniach filozoficznych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Posłajko
Prowadzący grup: Olga Dryla, Krzysztof Posłajko, Anna Tomaszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Efekty kształcenia:

Po zakończeniu kursu student:

ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk filozoficznych w systemie nauk humanistycznych oraz o ich specyfice przedmiotowej i metodologicznej;

zna i rozumie terminologię nauk filozoficznych wraz z jej historyczną zmiennością oraz metodologiczną odmiennością;

wykorzystuje odpowiednie narzędzia do wyszukiwania informacji i zdobywania wiedzy z zakresu nauk filozoficznych i nauk szczegółowych;

formułuje i analizuje podstawowe problemy badawcze z zakresu nauk filozoficznych, dobierając odpowiednie metody ich analizy, opracowania i prezentacji;

odczuwa potrzebę poszerzania i pogłębiania własnej wiedzy, jest nastawiony na uczenie się przez całe życie;

jest otwarty na nowe teorie, idee, postawy i argumenty, które stara się poznać i zrozumieć; jest gotowy pod ich wpływem do zmiany własnego stanowiska.

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny, aktywna obecność na ćwiczeniach, kolokwia sprawdzające znajomość tekstów.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - anegdota
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - opowiadanie
Metody podające - pogadanka
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - seminarium
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Bilans punktów ECTS:

Uczestnictwo w wykładach = 30 h

Uczestnictwo w ćwiczeniach = 30 h

Przygotowanie do ćwiczeń = 45 h

Przygotowanie do egzaminu= 45 h

Łącznie 150 h = 6 ETCS

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Skrócony opis:

Obok wstępnego omówienia podstawowych działów filozofii i najważniejszych pytań na jakie filozofia stara się znaleźć odpowiedź,

głównym zadaniem kursu jest wyjaśnienie podstawowych narzędzi semiotycznych i metodologicznych warsztatu pracy filozofa. Nacisk

położony zostanie na typy rozumowań przeprowadzanych w języku naturalnym jak i na ich poprawność, rodzaje definicji stosowanych w

pracach filozoficznych i kryteria ich poprawności, krytyczną analizę tekstów filozoficznych.

Literatura:

Literatura omawiana na ćwiczeniach:

1.Kartezjusz – „Rozprawa o metodzie”, cz. 1-4, tł. T. Boy-Żeleński, różne wydania

2. Twardowski K. – „O tak zwanych prawdach względnych”, tekst w domenie

publicznej:

http://pbc.biaman.pl/dlibra/doccontent?id=3081&dirids=1

3. Platon – „Menon” tł. W. Witwicki, różne wydania

4. Arystoteles – „Etyka Nikomachejska” ks. I, II, tł. D. Gromska, różne wydania

5. Kant I. – „Uzasadnienie metafizyki moralności” Przedmowa i Roz. I, tł. M.

Wartenberg, przejrz. R. Ingarden, różne wydania

6. Schopenhauer A. – „O wolności ludzkiej woli” rozdz. I-III, tł. A. Stögbauer,

Wydawnictwo Zielona Sowa, 2004

7. Berkeley G. „Traktat o zasadach poznania ludzkiego” przeł. J. Sosnowska, BKF,

PWN, Kraków 1956, [stamtąd:] Wstęp, s. 7-33 oraz fragmenty Części pierwszej, s. 35-83.

8. Kant I. – Wstęp [w:] „Krytyka Czystego Rozumu”, tł. R. Ingarden, różne wydania

9. Popper K. - „Wiedza obiektywna”, rozdz. I. tł. A. Chmielewski, PWN, 1992.

10. Chalmers D. - „Świadomość i jej miejsce w naturze”, punkty 1-4. [w:] Analityczna metafizyka umysłu, red. M. Miłkowski, R. Piłat, Wydawnictwo IFiS PAN

11. Mill J. St. - „O wolności”, roz. 1-2. tł. M. Ossowska, A. Kurlandzka, BKF PWN, różne wydania

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.