Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WFz.IP-0IMS15.3/4 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0188) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z edukacją
Nazwa przedmiotu: Prawo rodzinne i opiekuńcze
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Turczyk
Prowadzący grup: Małgorzata Turczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

Celem kursu jest rozwój kompetencji prawno-normatywnych studentów pedagogiki społeczno-opiekuńczej, tzn. zdobycie wiedzy o zasadach prawa rodzinnego, umiejętności analizy i interpretacji jego norm oraz wykorzystania tej wiedzy w praktyce pedagogicznej. Ważnym celem kursu jest również kształtowanie kompetencji społecznych umożliwiających ochronę praw dziecka w pracy pedagogicznej.

Efekty kształcenia:

WIEDZA:

W efekcie przeprowadzonych zajęć student posiada wiedzę z zakresu podstawowych terminów i instytucji prawa rodzinnego i opiekuńczego

UMIEJĘTNOŚCI:

W efekcie przeprowadzonych zajęć student nabywa umiejętności:

1. posługiwania się posiadaną wiedzą teoretyczną z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego w różnych sytuacjach zadaniowych w pracy pedagoga,

2. umiejętności analizy i interpretacji wybranych norm prawnych z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego,

3. krytycznej analizy wykładni prawnych omawianych norm prawnych,

4. udzielenia porad dotyczących ochrony praw dziecka i rodziny oraz wskazania właściwej instytucji, która zajmuje się ochroną tychże praw

KOMPETENCJE:

W efekcie przeprowadzonych zajęć student kształtuje kompetencje społeczne niezbędne w pracy pedagoga, takie jak:

1. uczciwość, praworządność,

2. przekonanie o możliwości stosowania wiedzy i przepisów prawnych w praktyce zawodowej pedagoga,

3. nastawienie na ochronę praw dziecka i rodziny w działalności pedagogicznej.

Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin w formie pisemnego testu wielokrotnego wyboru.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest pozytywna ocena z ćwiczeń, na którą składają się:

80% obecności na zajęciach, złożenie i zaliczenie projektu


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:


Efekt kształcenia Metody sprawdzania

i kryteria oceny

Wiedza

Z zakresu podstawowych terminów i instytucji prawa rodzinnego i opiekuńczego


Test końcowy wielokrotnego wyboru

Umiejętności

1.posługiwania się posiadaną wiedzą teoretyczną z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego w różnych sytuacjach zadaniowych w pracy pedagoga,1.Indywidualne i grupowe analizy kazusów metodą indywidualnych przypadków,

2. karty pracy przygotowywanych do poszczególnych zajęć tematycznych

3. Debata oksfordzka

4. grupowa sesja podsumowująca


2.umiejętności analizy i interpretacji wybranych norm prawnych z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego,

3.krytycznej analizy wykładni prawnych omawianych norm prawnych,

4.udzielenia porad dotyczących ochrony praw dziecka i rodziny oraz wskazania właściwej instytucji, która zajmuje się ochroną tychże praw

Kompetencje

1.uczciwość, praworządność


Obserwacja i wsparcie dydaktyczne

Grupowa sesja podsumowująca

2.przekonanie o możliwości stosowania wiedzy i przepisów prawnych w praktyce zawodowej pedagoga

3.nastawienie na ochronę praw dziecka i rodziny w działalności pedagogicznej.


Metody dydaktyczne:

• metody podające (wykład informacyjny, prelekcja, odczyt),

• metody problemowe (wykład problemowy, wykład konwersatoryjny),

• metody aktywizujące (metoda przypadków, metoda sytuacyjna, gry dydaktyczne, dyskusja dydaktyczna, debata oksfordzka),

Bilans punktów ECTS:

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin

Godziny kontaktowe 30

Lektura wskazanych przez prowadzącego publikacji 10

Przygotowanie się zajęć i analizy kazusów 20

Przygotowanie do egzaminu 10

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 70 godzin

2 ECTS


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Skrócony opis:

1. Ogólne informacje o systemie prawa w Polsce, system sądownictwa w Polsce

2. Źródła i zasady prawa rodzinnego i opiekuńczego

3. Instytucja zawarcia, rozwiązania i unieważnienia małżeństwa w prawie polskim

4. Pochodzenie dziecka

5. Prawne uwarunkowania instytucji władzy rodzicielskiej

6. Przysposobienie w prawie polskim

7. Piecza zastępcza

8. Postępowanie w sprawach zakresu władzy rodzicielskiej i pieczy zastępczej

9. Kontakty rodziców i osób bliskich z dzieckiem

10. Obowiązek alimentacyjny

11. Opieka i kuratela

Pełny opis:

1. Ogólne informacje o systemie prawa w Polsce, system sądownictwa w Polsce

2. Źródła i zasady prawa rodzinnego i opiekuńczego

3. Instytucja zawarcia, rozwiązania i unieważnienia małżeństwa w prawie polskim

4. Pochodzenie dziecka

5. Prawne uwarunkowania instytucji władzy rodzicielskiej

6. Przysposobienie w prawie polskim

7. Piecza zastępcza

8. Postępowanie w sprawach zakresu władzy rodzicielskiej i pieczy zastępczej

9. Kontakty rodziców i osób bliskich z dzieckiem

10. Obowiązek alimentacyjny

11. Opieka i kuratela

Literatura:

Literatura podstawowa:

1.Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Dz.U. z 1964 roku, nr 9, poz. 59 z późn. zm.

2. Andrzejewski M., K. Jadach, Prawna ochrona rodziny, skrypt dla studentów pedagogiki i innych nauk społecznych, C.H. Beck, Warszawa 2018.

Literatura uzupełniająca:

1.G. Jędrejek, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz., Wolters&Kluwer, Warszawa 2017.

2.Kodeks postępowania cywilnego, Dz. U. z 1964 roku, nr 43, poz. 296 z późn. zm.

2.Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 7 września 2007, Dz.U. 2009 Nr 1, poz. , z późn. zm

3. Andrzejewski A., A. Schulz, Ochrona prawna dziecka: Dziecko w rodzinie, Warszawa 2003.

4. Ignatowicz J., Prawo rodzinne, PWN, Warszawa2009.

5. Konwencja o prawach dziecka, Dz.U. z 1991 r., nr 120, poz. 526.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.