Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Konwencja o prawach dziecka - implikacje pedagogiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WFz.IP-IIIMT16.1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Konwencja o prawach dziecka - implikacje pedagogiczne
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Przedmioty dla programu WFZ-0207-2SO (Ped. szkolna z terapią pedagogiczną, stacjonarne II st)
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-23 - 2019-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Turczyk
Prowadzący grup: Małgorzata Turczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Cele kształcenia:

Celem kształcenia jest zdobycie przez studentów podstawowych informacji i umiejętności z zakresu prawnych aspektów ochrony praw dziecka zapisanych w Konwencji o prawach dziecka, a także kształtowanie postaw niezbędnych w procesach ochrony praw dziecka i edukacji w obszarze tych praw w rzeczywistości szkolnej.

Efekty kształcenia:

WIEDZA:

1. Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie kategorii praw przynależnych dzieciom

2. Ma uporządkowaną wiedzę na temat historycznych uwarunkowań ewolucji praw przyznawanych dzieciom oraz źródeł legitymizacji tych praw

3. Wymienia podstawowe kategorie i pojęcia z zakresu głównych instrumentów państwowych i międzynarodowych stworzonych w celu realizacji ochrony praw człowieka oraz szczególnych mechanizmów ochrony praw

4. Wymienia podstawowe akty prawne dotyczące praw dziecka

5. Omawia proces powstawania, procedury podpisywania i ratyfikowania Konwencji o prawach dziecka, wymienia mechanizmy i instytucje jej kontroli, oraz posiada wiedzę w zakresie edukacyjnych aspektów Konwencji o prawach dziecka.


UMIEJĘTNOŚCI:

1. Posiada umiejętność posługiwania się wiedzą teoretyczną z zakresu praw dziecka w różnych sytuacjach zadaniowych w pracy pedagogicznej

2. Dokonuje samodzielnej analizy i interpretacji tekstu Konwencji o prawach dziecka

3. Dokonuje samodzielnej analizy i interpretacji innych wybranych aktów prawnych z zakresu ochrony praw dziecka

4. W zespole projektuje działania edukacyjne w zakresie promocji i ochrony praw dziecka

KOMPETENCJE:

1. Posiada przekonanie o wartości teoretycznej wiedzy z zakresu ochrony praw dziecka jako podstawie orientacji dla podejmowanych działań pedagogicznych


2. Odznacza się gotowością do współdziałania w rozwiązywaniu sytuacji problemowych


3. Odznacza się postawą otwartości i tolerancji we współpracy z rodzicami i instytucjami pomocowymi, a także przekonanie o możliwości stosowania wiedzy i przepisów prawnych w praktyce zawodowej pedagoga.


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest

• obecności na zajęciach,

• aktywność na zajęciach

• przedłożenie projektu badawczego i pozytywne zaliczenie projektu


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

praca studenta w ramach realizacji projektu edukacyjnego

konsultacje bieżące

prezentacja projektu

grupowa sesja podsumowująca – kierowana przez prowadzącego

Metody dydaktyczne:

• metody problemowe (wykład problemowy, wykład konwersatoryjny),

• metody aktywizujące (metoda przypadków, metoda sytuacyjna, gry dydaktyczne)

• metody eksponujące (film)

• metody praktyczne (metoda projektów, symulacja).


Bilans punktów ECTS:

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin

Godziny kontaktowe 15

Przygotowanie się do zajęć, lektury 15

Przygotowanie się do colloqium

Przygotowanie się do egzaminu

Przygotowanie eseju

Przygotowanie projektu 20

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 2


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedmiot jest elementem szerszego modułu Prawo w szkole. Celem zajęć jest zdobycie przez studentów podstawowych informacji i umiejętności z zakresu prawnych aspektów ochrony praw dziecka zapisanych w Konwencji o prawach dziecka, a także kształtowanie postaw niezbędnych w procesach ochrony praw dziecka i edukacji w obszarze tych praw w rzeczywistości szkolnej.

Literatura:

Konwencja o prawach dziecka, Dz.U. z 1991 r., nr 120, poz. 526.

1. Protokół fakultatywny do Konwencji o prawach dziecka w sprawie angażowania dzieci w konflikty zbrojne, Dz.U. z 2007r., nr 91, poz. 608

2. Protokół fakultatywny do Konwencji o prawach dziecka w sprawie procedury składania zawiadomień, źródło: www.brpd.gov.pl

3. Obserwacje końcowe Komitetu praw dziecka po rozpatrzeniu drugiego sprawozdania okresowego Polski, druk CRC/C/15/Add.194

4. Akty wykonawcze do Konwencji: Dokumenty Dzieci nade wszystko oraz Świat przyjazny dzieciom, Wydawnictwo ONZ.

5. Sprawozdania z realizacji w Polsce Konwencji o prawach dziecka, oraz z realizacji zaleceń Komitetu Praw Dziecka po rozpatrzeniu sprawozdań okresowych- druki MEN

Literatura uzupełniająca:

1. Prawa dziecka wczoraj, dziś i jutro - perspektywa korczakowska, BRPD, Warszawa 2018.

2. Stadniczeńki S.L. (red.), Konwencja o prawach dziecka – wybór zagadnień (artykuły i komentarze), BRPD, Warszawa 2015.

3. Konwencja wiedeńska o prawie traktatów, Dz.U.z 1990, Nr 74, poz.439.

4. Narodowy Plan Działań na Rzecz Dzieci, „Polska dla dzieci 2004-2014r.”, Warszawa 2004r.

6. Smyczyński T.(red.), Konwencja o prawach dziecka. Analiza i wykładnia, Poznań1999.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Kusztal
Prowadzący grup: Justyna Kusztal
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.