Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przeciwdziałanie przemocy wobec dziecka - zagadnienia prawne i praktyka pedagogiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WFz.IP-IIIMT16.2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Przeciwdziałanie przemocy wobec dziecka - zagadnienia prawne i praktyka pedagogiczna
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Przedmioty dla programu WFZ-0207-2SO (Ped. szkolna z terapią pedagogiczną, stacjonarne II st)
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-23 - 2019-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Turczyk
Prowadzący grup: Małgorzata Turczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Cele kształcenia:

Celem kształcenia jest zdobycie przez studentów podstawowej wiedzy i umiejętności z zakresu prawnych aspektów ochrony dziecka przed wszelkimi formami przemocy oraz kształtowanie postaw niezbędnych w pracy pedagoga szkolnego służących zabezpieczaniu dobra dzieci.Efekty kształcenia:


WIEDZA:

1. Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu prawnych aspektów przeciwdziałania przemocy wobec dziecka oraz ich pedagogicznych implikacji

2. Wymienia podstawowe kategorie i pojęcia związane z pedagogicznymi i psychologicznymi aspektami przemocy wobec dziecka

3. Ma pogłębioną wiedzę w zakresie głównych instrumentów państwowych i międzynarodowych stworzonych w celu ochrony dziecka przed przemocą

4. Zna podstawowe akty prawne dotyczące ochrony praw dziecka i rodziny


UMIEJĘTNOŚCI:

1. Posiada umiejętność posługiwania się wiedzą teoretyczną z zakresu prawnych i pedagogicznych aspektów przeciwdziałania przemocy wobec dziecka w różnych sytuacjach zadaniowych w pracy pedagogicznej

2. Posiada umiejętność wczesnej diagnozy i pomocy dziecku krzywdzonemu

3. Posiada umiejętność analizy i interpretacji wybranych aktów prawnych z zakresu ochrony praw dziecka

4. Posiada umiejętność projektowania działań edukacyjnych w zakresie ochrony dziecka przed przemocą

KOMPETENCJE:

1. Posiada przekonanie o wartości teoretycznej wiedzy z zakresu ochrony dziecka przed przemocą jako podstawie orientacji dla podejmowanych działań pedagogicznych


2. Odznacza się gotowością do pomocy i współdziałania w sytuacji związanej z przemocą wobec dziecka


3. Odznacza się postawą otwartości i tolerancji we współpracy z rodzicami i instytucjami pomocowymi, a także przekonanie o możliwości stosowania wiedzy i przepisów prawnych w praktyce zawodowej pedagoga


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest

• obecności na zajęciach,

• aktywność na zajęciach

realizacja zadań cząstkowych


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

- Projekt teoretyczny obejmujący analizę literatury

-przygotowanie prezentacji na dany temat

- dyskusja grupowa potwierdzona zapisem

- przygotowanie tematycznej/problemowej mapy myśli

-zapis obserwacji dotyczącej postępowania studenta w sytuacji analizy indywidualnych przypadków

- grupowa sesja podsumowująca – kierowana przez prowadzącego


Metody dydaktyczne:

• metody aktywizujące (metoda przypadków, metoda sytuacyjna, gry dydaktyczne)

• metody praktyczne (metoda projektów, symulacja).

Bilans punktów ECTS:

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin

Godziny kontaktowe 15

Przygotowanie się do zajęć, lektury 15

Przygotowanie się do colloqium

Przygotowanie się do egzaminu

Przygotowanie eseju

Przygotowanie projektu 20

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 2


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedmiot należy do szerszego modułu Prawo i terapia, a podstawowym celem kształcenia jest zdobycie przez studentów podstawowej wiedzy i umiejętności z zakresu prawnych aspektów ochrony dziecka przed wszelkimi formami przemocy oraz kształtowanie postaw niezbędnych w pracy pedagoga szkolnego służących zabezpieczaniu dobra dzieci.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Dz.U z 2005 r., nr 180, poz. 1483, z późn. zm.

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, Dz. U z 2017, poz. 1591.

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r., w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”, Dz.U z 2011 r., Nr 209, poz. 1245.

4. Konwencja o prawach dziecka, Dz.U. z 1991 r., nr 120, poz. 526.

5. Wybrane przepisy z Kodeksu karnego

Literatura uzupełniająca:

6. M.Kozak, A Child's Right for Protection against all Forms of Violence- Polish Legislation and Pedagogical Perspective, [w:] Horyzonty wychowania, Children's Rights and their Protection, Kraków 2014,Vol.13, No.25

7. Chowanna tom I (34), red. E. Jarosz,, Dzieciństwo-witraż bolesny, Katowice 2010

8. Cyberprzemoc, Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, Nr 1(26) 2009.

8. Narodowy Plan Działań na Rzecz Dzieci, „Polska dla dzieci 2004-2014r.”, Warszawa 2004r.

9. J. Zmarzlik, E. Nauman, Dziecko pod parasolem prawa, Fundacja Dzieci Niczyje, Warszawa 2007.

10. Dziecko w rozwodzie, poradnik dla rodziców, Warszawa 2005.

11. Stadniczeńki S.L. (red.), Konwencja o prawach dziecka – wybór zagadnień (artykuły i komentarze), BRPD, Warszawa 2015.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Kusztal
Prowadzący grup: Justyna Kusztal
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.