Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy prawne pracy pedagoga szkolnego i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WFz.IP-IIIMT7.6 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0188) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z edukacją
Nazwa przedmiotu: Podstawy prawne pracy pedagoga szkolnego i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Przedmioty dla programu WFZ-0207-2SO (Ped. szkolna z terapią pedagogiczną, stacjonarne II st)
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Turczyk
Prowadzący grup: Małgorzata Turczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:


Celem kształcenia w powyższym przedmiocie jest przygotowanie studenta do funkcjonowania w prawnym wymiarze pracy pedagoga szkolnego

Efekty kształcenia:


WIEDZA:

1. ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą struktury

i podstawowych zasad funkcjonowania systemu oświaty w Polsce,

2. zna podstawowe kategorie i pojęcia z podstaw prawnych pracy pedagoga szkolnego

3. posiada pogłębioną wiedzę w zakresie kompetencji, obowiązków oraz wiedzę dotyczącą ścieżki rozwoju zawodowego pedagoga szkolnego

UMIEJĘTNOŚCI:

1. posiada umiejętność posługiwania się teoretyczną wiedzą prawną w różnych sytuacjach zadaniowych w pracy pedagoga szkolnego

2. posiada umiejętność analizowania i interpretowania podstawowych aktów prawnych związanych z organizacją systemu oświaty i pracą pedagoga szkolnego oraz udzielenia porad dotyczących ochrony praw podopiecznego i jego rodziny oraz wskazania właściwej instytucji, która profesjonalnie zajmuje się ochroną tychże praw

3. posiada umiejętności wykorzystania własnych kompetencji i stosowania przepisów prawnych w pracy pedagoga szkolnego

KOMPETENCJE:

1. posiada przekonanie o wartości teoretycznej wiedzy z zakresu prawa jako podstawie orientacji dla podejmowanych działań pedagogicznych


2. odznacza się gotowością do współdziałania w rozwiązywaniu sytuacji problemowych i ochrony praw edukacyjnych uczniów

3. odznacza się postawą otwartości i tolerancji we współpracy z rodzicami i instytucjami pomocowymi, a także przekonanie o możliwości stosowania wiedzy i przepisów prawnych w praktyce zawodowej pedagoga

Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

- obecność na 80% zajęć

- zaliczenie colloqium końcowego na min. 60 %

- złożenie u prowadzącego trzech projektów badawczych


Ocena końcowa stanowi średnią ważoną ocen uzyskanych z poszczególnych cząstkowych form zaliczenia z następującymi wagami:

Obecność- 3

colloqium – 2;

projekty – 3


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

kolokwium zaliczeniowe w formie testu wiedzy (pytania otwarte, jedno- i wielokrotnego wyboru, porządkowania) sprawdzające poziom zapamiętanych wiadomości,


- zespołowe opracowanie projektu badawczego dotyczącego przygotowania „poradnika prawnego pedagoga szkolnego” zawierającego najważniejsze informacje z zakresu normatywnych uprawnień i obowiązków pedagoga szkolnego (projekt nr 2)

- opracowanie w zespole badawczym „teczki wzorów pism i procedur niezbędnych w pracy pedagoga szkolnego” (projekt nr 3)

Metody dydaktyczne:

 metody podające:

o wykład konwersatoryjny,

o pogadanka,

 metody problemowe: ,

o metody aktywizujące:

• metoda przypadków,

• dyskusja dydaktyczna (burza mózgów, panelowa)


Bilans punktów ECTS:

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin

Godziny kontaktowe 20

Przygotowanie się do zajęć, lektury 10

Przygotowanie się do colloqium 10

Przygotowanie projektu 20

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 2 pkt.


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Pełny opis:

1. Miejsce i rola prawa oświatowego w systemie prawa w Polsce

2. Ustawowe regulacje systemu oświaty w Polsce

Komentarz do ustaw kompetencyjnych, omówienie zapisów ustawy o systemie oświaty:

- organizacja systemu oświaty, omówienie podstawowych zagadnień ( art. 1-13 ustawy o systemie oświaty)

3. Zadania i kompetencje pedagoga szkolnego – regulacje prawne

4. Poradnictwo pedagogiczno-psychologiczne w placówkach oświaty w Polsce

5. Zadania pedagoga w ramach krajowych i międzynarodowych projektów edukacji i profilaktyki

6. Procedury postępowania i uprawnienia oraz kompetencje nauczycieli i pedagogów w sytuacji diagnozy sytuacji przemocy wobec dziecka

7. Procedury postępowania nauczycieli i pedagogów oraz metody współpracy szkół z policją, innymi służbami i organizacjami pozarządowymi w sytuacjach zagrożenia dzieci oraz młodzieży przestępczością i demoralizacją, w szczególności: narkomanią, alkoholizmem i prostytucją" – analiza przypadków

8. Awans i doskonalenie zawodowe w pracy pedagoga szkolnego

Literatura:

Ustawodawstwo

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, Dz. U 2017, poz. 59

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.Uz 2017 poz 1591.)

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. poz. 1611)

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych, Dz.U 2017 poz 1647

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, Dz.U. 2018 poz. 1574

6. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z poźn. zm.

7. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Dz.U z 2005 r., nr 180, poz. 1483, z późn. zm.

Literatura uzupełniająca

• Lewandowska-Kidoń E., Kalinowska-Witek B., Rola pedagoga szkolnego w szkolnym systemie pomocy psychologiczno-pedagogicznej Teresa Lewandowska-Kidoń, UMCS 2016.

Sałasiński M., Badziukiewicz B.,2003, Vademecum pedagoga szkolnego, WSiP, Warszawa

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.