Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy prawne pracy pedagoga szkolnego i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WFz.IP-IIIMT7.6 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0188) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z edukacją
Nazwa przedmiotu: Podstawy prawne pracy pedagoga szkolnego i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Przedmioty dla programu WFZ-0207-2SO (Ped. szkolna z terapią pedagogiczną, stacjonarne II st)
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Turczyk
Prowadzący grup: Małgorzata Turczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

WIEDZA:

1. ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą struktury

i podstawowych zasad funkcjonowania systemu oświaty w Polsce,

2. zna podstawowe kategorie i pojęcia z podstaw prawnych pracy pedagoga szkolnego

3. posiada pogłębioną wiedzę w zakresie kompetencji, obowiązków oraz wiedzę dotyczącą ścieżki rozwoju zawodowego pedagoga szkolnego

UMIEJĘTNOŚCI:

1. posiada umiejętność posługiwania się teoretyczną wiedzą prawną w różnych sytuacjach zadaniowych w pracy pedagoga szkolnego

2. posiada umiejętność analizowania i interpretowania podstawowych aktów prawnych związanych z organizacją systemu oświaty i pracą pedagoga szkolnego oraz udzielenia porad dotyczących ochrony praw podopiecznego i jego rodziny oraz wskazania właściwej instytucji, która profesjonalnie zajmuje się ochroną tychże praw

3. posiada umiejętności wykorzystania własnych kompetencji i stosowania przepisów prawnych w pracy pedagoga szkolnego

KOMPETENCJE:

1. posiada przekonanie o wartości teoretycznej wiedzy z zakresu prawa jako podstawie orientacji dla podejmowanych działań pedagogicznych


2. odznacza się gotowością do współdziałania w rozwiązywaniu sytuacji problemowych i ochrony praw edukacyjnych uczniów

3. odznacza się postawą otwartości i tolerancji we współpracy z rodzicami i instytucjami pomocowymi, a także przekonanie o możliwości stosowania wiedzy i przepisów prawnych w praktyce zawodowej pedagoga

obowiązkowy


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

test wielokrotnego wyboru+ aktywność i trafność wypowiedzi podczas grupowych sesji podsumowujących

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

kolokwium zaliczeniowe w formie testu wiedzy sprawdzające wiedzę i umiejętności analizy podstaw prawnych pracy pedagoga.

oraz grupowa sesja podsumowująca, kierowana przez prowadzącego, odnosząca się do zdobytych umiejętności i kompetencji zawodowych z zakresu posługiwania się wiedzą prawną w problemowych sytuacjach w pracy pedagogicznej

Metody dydaktyczne:

 metody podające:

o wykład konwersatoryjny,

o pogadanka,

 metody problemowe: ,

o metody aktywizujące:

• metoda przypadków,

• dyskusja dydaktyczna (burza mózgów, panelowa


Bilans punktów ECTS:

2

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną, stacjonarne drugiego stopnia
Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną, stacjonarne drugiego stopnia

Pełny opis:

1. Miejsce i rola prawa oświatowego w systemie prawa w Polsce

2. Ustawowe regulacje systemu oświaty w Polsce

Komentarz do ustaw kompetencyjnych, omówienie zapisów ustawy o systemie oświaty:

- organizacja systemu oświaty, omówienie podstawowych zagadnień ( art. 1-13 ustawy o systemie oświaty)

3. Zadania i kompetencje pedagoga szkolnegoregulacje prawne

4. Poradnictwo pedagogiczno-psychologiczne w placówkach oświaty w Polsce

5. Zadania pedagoga w ramach krajowych i międzynarodowych projektów edukacji i profilaktyki

6. Procedury postępowania i uprawnienia oraz kompetencje nauczycieli i pedagogów w sytuacji diagnozy sytuacji przemocy wobec dziecka

7. Procedury postępowania nauczycieli i pedagogów oraz metody współpracy szkół z policją, innymi służbami i organizacjami pozarządowymi w sytuacjach zagrożenia dzieci oraz młodzieży przestępczością i demoralizacją, w szczególności: narkomanią, alkoholizmem i prostytucją" – analiza przypadków

8. Awans i doskonalenie zawodowe w pracy pedagoga szkolnego

Literatura:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, Dz. U 2017, poz. 59

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.Uz 2017 poz 1591.)

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. poz. 1611)

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych, Dz.U 2017 poz 1647

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, Dz.U. 2018 poz. 1574

6. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z poźn. zm.

7. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Dz.U z 2005 r., nr 180, poz. 1483, z późn. zm.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.