Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka zawodowa w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (ciągła obserwacyjna)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WFz.IP-IIIMT8.1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0100) Kształcenie
Nazwa przedmiotu: Praktyka zawodowa w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (ciągła obserwacyjna)
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Przedmioty dla programu WFZ-0207-2SO (Ped. szkolna z terapią pedagogiczną, stacjonarne II st)
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Turczyk
Prowadzący grup: Małgorzata Turczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Cele kształcenia:

Lp. TREŚCI Liczba godzin

1. Organizacja i warunki Poradni, w tym: statut, projekt organizacyjny pracy Poradni, wewnątrzinstytucjonalne programy i projekty, program wychowawczy i profilaktyczny szkoły, plany lekcji/zajęć. Podstawy prawne wyznaczające ramy organizacyjne Poradni 3

2. Organizacja kształcenia i poradnictwa w wybranej Instytucji 1

3. Warunki pracy oraz dokumentacja pedagoga/pracownika Poradni, w tym zapoznanie z narzędziami diagnostycznymi oraz pomocami do terapii

2

4. Realizacja zadań profilaktyk, terapii z uwzględnieniem roli pedagoga w tym zakresie. 2

5.

Dodatkowa działalność Poradni i współpraca ze środowiskiem lokalnym

1

6. Obserwacja mediacji, konsultacji, zajęć terapii pedagogicznej prowadzonych przez pedagoga/pracownika poradni 10

7. Obserwacja zajęć diagnostycznych, kompensacyjnych i terapeutycznych 5

8. Asystowanie nauczycielowi prowadzącemu działania diagnostyczne, wychowawcze, terapię pedagogiczną 5

SUMA 30 godzin


Efekty kształcenia:

Cele przedmiotu:


WIEDZA: w efekcie kształcenia student wymienia zasady organizacyjno-administracyjne funkcjonowania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, specyfiki pracy pedagoga i innych pracowników Poradni. Opisuje plan pracy instytucji, planu wychowawczego, działalności kół zainteresowań, organizacji zajęć dla uczniów i rodziców. Zna dokumentację pracy pedagoga szkolnego, pedagoga w Poradni, wychowawcy klasy. Charakteryzuje dokumenty niezbędne w pracy pedagoga, plan pracy i pomocy psychologiczno-pedagogicznej.


UMIEJĘTNOŚCI: w efekcie zrealizowanych zajęć student przeprowadza hospitację zajęć, dokonuje sporządzenia z nich protokołu wraz z uwagami metodycznymi.. Przeprowadza analizę zeszytów uczniowskich oraz innych wytworów dziecięcych. Samodzielnie przygotowuje pomoce dydaktyczne i terapeutyczne. Wyraża gotowość do udziału w życiu Poradni poprzez pomoc w organizacji zajęć, warsztatów, konferencji, imprez, uczestnictwie w pracach zespołu samokształceniowego, w posiedzeniu rady pedagogicznej, w spotkaniach z rodzicami.


KOMPETENCJE: w efekcie przeprowadzonych zajęć student kształtuje przekonanie o wartości wiedzy psychologicznej i pedagogicznej jako podstawie orientacyjnej dla działań praktycznych. Rozwija zdolność krytycznego myślenia oraz zdolność do zmiany wzorców wykonywania działania, jest odpowiedzialny za podejmowane działania i ich rezultaty w sferze dydaktyczno – wychowawczej i terapeutycznej.


Wymagania wstępne:

brak

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

ustalane indywidualnie z opiekunem praktyk z ramienia Instytucji

Metody dydaktyczne:

jw

Bilans punktów ECTS:

1 ECTS

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

30 godzin ciągła, asystencka

Pełny opis:

Praktyka ciągła ma umożliwić studentom zdobycie osobistego doświadczenia w pracy dydaktyczno-wychowawczej i terapeutycznej, zweryfikowania przygotowania teoretycznego do przeszłej pracy zawodowej. Efektem prawidłowo zorganizowanej i odbytej praktyki będzie głębsze poznanie i rozumienie sytuacji wychowawczych i dydaktycznych, problemów edukacyjnych, procedur realizowanych w różnych placówkach. Praktyka powinna pomóc także studentom w ocenie własnych czynników osobowościowych i dyspozycji do wykonywania zawodu.

Literatura:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.Uz 2017 poz 1591.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. poz. 1611)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 9.08.2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. poz. 1578)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki (Dz. U. poz. 1569)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. poz. 1635)

Dodatkowa literatura wg zaleceń opiekuna z ramienia Instytucji przyjmującej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.