Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologiczne koncepcje człowieka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WFz.IPs-N-A18 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Psychologiczne koncepcje człowieka
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Psychologowie przyjmują odmienne koncepcje psychologiczne człowieka, tj. różnią się sposobami rozumienia człowieka, jego zachowania i procesów psychicznych. Kurs jest próbą spojrzenia na filozoficzne założenia stanowiące podstawę poszczególnych koncepcji psychologicznych człowieka. Szczególny nacisk położony jest na wskazanie konsekwencji przyjęcia określonej psychologicznej koncepcji człowieka dla upatrywania przyczyn zachowania i procesów psychicznych; prowadzenia badań naukowych nad zachowaniem i procesami psychicznymi; pomiaru oraz diagnozy zachowania i procesów psychicznych; zmiany (terapii) zachowania i procesów psychicznych. Zasadniczym celem kursu jest kształtowanie pogłębionego i krytycznego spojrzenia studentów na współczesną problematykę psychologiczną.

Pełny opis:

Psychologowie przyjmują odmienne koncepcje psychologiczne człowieka, tj. różnią się sposobami rozumienia człowieka, jego zachowania i procesów psychicznych. Kurs jest próbą spojrzenia na filozoficzne założenia stanowiące podstawę poszczególnych koncepcji psychologicznych człowieka. Szczególny nacisk położony jest na wskazanie konsekwencji przyjęcia określonej psychologicznej koncepcji człowieka dla upatrywania przyczyn zachowania i procesów psychicznych; prowadzenia badań naukowych nad zachowaniem i procesami psychicznymi; pomiaru oraz diagnozy zachowania i procesów psychicznych; zmiany (terapii) zachowania i procesów psychicznych. Zasadniczym celem kursu jest kształtowanie pogłębionego i krytycznego spojrzenia studentów na współczesną problematykę psychologiczną.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Buss, D.M. (2001). Psychologia ewolucyjna. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne (Rozdział 2).

Eysenck, H. (2002). Zmierzch i upadek imperium Freuda. Kraków: WiR Partner.

Kardela, H. (2006). Koncepcja umysłu ucieleśnionego w kognitywizmie. W W. Dziarnowska i A. Klawiter (red.), Mózg i jego umysły (s. 217-243). Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo.

Matsumoto, D. i Juang, L. (2007). Psychologia międzykulturowa. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne (Rozdział 4).

Skinner, B.F. (1971/1978). Poza wolnością i godnością. Warszawa: PIW (Rozdziały 2 i 3).

Skinner, B.F. (1974/2013). Behawioryzm. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne (Wprowadzenie, Rozdziały 1-4 oraz 13-14).

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia

Wiedza

K_W01: Posiada rozszerzoną wiedzę na temat charakteru psychologii jako nauki, jej miejsca w systemie nauk i relacjach do innych nauk, zwłaszcza filozofii, socjologii, biologii i medycyny (poziom podstawowy).

K_W02: Zna historię psychologii jako nauki, jak również historię myśli psychologicznej. Rozumie procesy zachodzące w toku rozwoju psychologii jako dyscypliny naukowej, powstawanie i zanikanie paradygmatów w psychologii. Posiada podstawową wiedzę z zakresu teorii nauki (poziom podstawowy).

K_W03: Posiada podstawową wiedzę na temat historii filozofii i głównych kierunków filozofii współczesnej, oraz sporów w jej obrębie. Zna główne koncepcje filozoficzne dotyczące społeczeństwa i relacji społeczeństwo – jednostka. Posiada wiedzę o filozoficznych podstawach psychologii (poziom podstawowy).

K_W04: Posiada poszerzoną wiedzę na temat cech poznania naukowego w psychologii i metodologii badań psychologicznych. Zna i stosuje aparat pojęciowy psychologii jako nauki empirycznej. Posiada w stopniu zaawansowanym wiedzę na temat planowania badań empirycznych i analizy statystycznej zebranych danych (poziom podstawowy).

Umiejętności

K_U01: Potrafi przedstawić charakterystykę psychologii jako nauki i odróżnić naukowe poznanie psychologiczne od poznania nienaukowego. Sprawnie posługuje się podstawową terminologią z zakresu całości wiedzy psychologicznej. W stopniu zaawansowanym zna szczegółową terminologie wybranej specjalizacji. Czyta ze zrozumieniem psychologiczną literaturę naukową (poziom podstawowy).

K_U02: Potrafi przedstawić historię naukowej psychologii. Prawidłowo rozpoznaje paradygmaty psychologiczne. Potrafi przedstawić genezę pojęć i twierdzeń psychologicznych. Umie wymienić i przedstawić poglądy wielkich teoretyków z początków naukowej psychologii (poziom podstawowy).

K_U03: Posługuje się pojęciami filozoficznymi w analizie tekstów naukowych z dziedziny psychologii. Identyfikuje problemy filozoficzne i logiczne w teoriach psychologicznych. Potrafi odnieść wyniki badań psychologicznych do filozoficznych koncepcji człowieka (poziom podstawowy).

Kompetencje

K_K02: Uznaje ciągłość myśli psychologicznej od czasów starożytnych. Współczesne teorie i badania umieszcza w szerszej perspektywie historycznej. Docenia wartość wiedzy psychologicznej, uzyskanej w początkach kształtowania się naukowej psychologii. Rozumie konieczność rozwoju wiedzy i uczenia się przez całe życie (poziom podstawowy).

K_K03: Potrafi przedstawić swoje poglądy używając adekwatnych pojęć filozoficznych i logicznych. W sposób krytyczny analizuje poglądy własne i innych osób w odniesieniu do głównych koncepcji filozoficznych. Przyjmuje krytyczną postawę wobec wyników własnych badań (poziom podstawowy).

Metody i kryteria oceniania:

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin testowy (pytania z czterema odpowiedziami do wyboru, z których należy wybrać jedną – najlepszą) z treści wykładów oraz lektur obowiązkowych. Do zaliczenia egzaminu niezbędne jest udzielenie poprawnej odpowiedzi na minimum 50% pytań plus jedno.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Bąbel, Jacek Neckar
Prowadzący grup: Przemysław Bąbel, Jacek Neckar
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

Psychologia, rok 3

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.