Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zaburzenia psychiczne w okresie dorastania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WFz.IPs-N-KB23 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Zaburzenia psychiczne w okresie dorastania
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.50
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z najczęściej występującymi zaburzeniami u młodzieży. Szczególny nacisk zostanie położony na ich rozumienie w kontekście procesów zachodzących w relacjach rodzinnych. Poszczególne zaburzenia zostaną omówione na zajęciach. Część zajęć odbędzie się w Oddziale Klinicznym Klinik Psychiatrii szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, gdzie studenci będą mieli możliwość przeprowadzenia rozmów z pacjentami.

Pełny opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z najczęściej występującymi zaburzeniami u młodzieży. Szczególny nacisk zostanie położony na ich rozumienie w kontekście procesów zachodzących w relacjach rodzinnych. Poszczególne zaburzenia zostaną omówione na zajęciach. Część zajęć odbędzie się w Oddziale Klinicznym Klinik Psychiatrii szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, gdzie studenci będą mieli możliwość przeprowadzenia rozmów z pacjentami.

Literatura:

Pilecka W. (2011). (red.). Psychologia zdrowia dzieci i młodzieży. Perspektywa kliniczna. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.Popielarska A. I Popielarska M. (red.). (2000). Psychiatria wieku rozwojowego. Warszawa, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich.

Orwid M., Pietruszewski K. (1993). Psychiatria dzieci i młodzieży. Kraków: Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Popielarska A. I Popielarska M. (red.). (2000). Psychiatria wieku rozwojowego. Warszawa, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich.

Beisert M. (2006). Seksualność w cyklu życia człowieka. Warszawa: PWN.

Efekty uczenia się:

K_W13: Posiada wiedzę z zakresu diagnozy psychologicznej. Rozpoznaje jej specyfikę w odniesieniu do innych modeli diagnozy (zwłaszcza diagnozy medycznej). Rozumie złożony charakter diagnozy psychologicznej jako procesu. Zna podstawowe metody diagnozy psychologicznej w zakresie pomiaru testowego, obserwacji, wywiadu, swobodnych technik diagnostycznych i technik projekcyjnych. Orientuje się w ich wartościach psychometrycznych.

K_W14: Posiada wiedzę dotyczącą zdrowia psychicznego. Zna główne modele zdrowia formułowanie w paradygmacie psychologicznym i medycznym. Posiada wiedzę na temat uwarunkowań zdrowia psychicznego i czynników je wspierających. Zna powszechnie stosowane kryteria rozpoznawania zaburzeń psychicznych. Zna podstawowe systemy klasyfikacji zaburzeń psychicznych (ICD i DSM w ich aktualnych wersjach). Posiada wiedzę o biologicznych, społecznych i kulturowych uwarunkowaniach zaburzeń psychicznych. Orientuje się w aktualnym stanie prawnym w zakresie zdrowia psychicznego.

K_U13: Potrafi zaplanować i przeprowadzić proces diagnostyczny od pierwszego kontaktu z osobą diagnozowaną aż po wydanie opinii czy ekspertyzy psychologicznej. Zna podstawowe narzędzia diagnozy psychologicznej i potrafi dokonać wyboru najbardziej adekwatnego narzędzia. Potrafi ocenić wartość adaptacji narzędzia. Potrafi przeprowadzić wywiad i obserwację psychologiczną. Jest zdolny/na zinterpretować wyniki badań diagnostycznych w świetle szeroko rozumianej wiedzy z zakresu psychologii. Umie sporządzić raport z diagnozy, opinię lub ekspertyzę psychologiczną. Potrafi podjąć adekwatną decyzję na podstawie wyników diagnozy.

K_U14: Potrafi rozpoznać zaburzenia procesów psychicznych: myślenia, emocji, motywacji itd, a także podstawowe objawy zaburzeń w odniesieniu do systemów klasyfikacyjnych. Sprawnie odnosi wyniki diagnozy do klasyfikacji ICD. Potrafi wskazać potencjalne przyczyny zaburzeń – czynniki o charakterze biologicznym, psychicznym i społeczno – kulturowym. Rozumie znaczenie czynników psychologicznych w etiologii i przebiegu chorób somatycznych. Krytycznie posługuje się koncepcjami psychologicznymi w celu opisu i wyjaśnienia zaburzeń psychicznych. Potrafi dostosować swoje postępowanie do obowiązującego prawa o ochronie zdrowia psychicznego. Potrafi rozpoznać potencjalne zagrożenia i udzielić wskazówek w zakresie promocji zdrowia psychicznego. Potrafi w sposób kompetentny udzielić pomocy psychologicznej w nagłych wypadkach.

K_K13: Uznaje proces diagnozy za szczególną postać interakcji międzyosobowej. Zdaje sobie sprawę z ograniczeń wiedzy o człowieku uzyskanej w toku diagnozy psychologicznej, w tym również z faktu, że diagnoza stanowi równocześnie ingerencję w problem, będący przedmiotem diagnozy . Rozumie konieczność stosowania testu wyłącznie przez osoby uprawnione. Nawiązuje kontakt z osobą diagnozowaną tak, aby umożliwić jej jak najbardziej rzetelne wykonanie testów. Zachowuje bezstronność w interpretacji wyników diagnozy. Potrafi w sposób jasny komunikować wyniki diagnozy innym psychologom. Przekazując wyniki badania osobie diagnozowanej, stara się o dostarczenie rzetelnej informacji, unikając etykietowania i stereotypizacji. Formułując raport, opinię lub ekspertyzę, unika nieuprawnionych uogólnień. Szanuje poufność wyników diagnozy.

K_K14: Docenia unikalną wartość zdrowia psychicznego, promocję zdrowia uznając za jeden z głównych priorytetów w pracy psychologa. Dba o własne zdrowie psychiczne, zachęca i motywuje do tego innych ludzi. Odróżnia odmienność od zaburzenia, przeciwstawia się dyskryminacji osób i grup społecznych ze względu na odmienność światopoglądu, przynależności narodowej i etnicznej, systemu wartości, wieku, płci, orientacji seksualnej. Osoby z zaburzeniami psychicznymi traktuje z szacunkiem i zrozumieniem, unikając stereotypów i uprzedzeń. Potrafi nawiązać kontakt z osobą zaburzoną i udzielić jej wsparcia i pomocy psychologicznej. W przypadku osób chorych somatycznie potrafi udzielić pomocy psychologicznej. Uznaje możliwość i zasadność działań prozdrowotnych i poprawy jakości życia w każdej sytuacji, również wobec osób poważnie chorych i umierających. Przejawia gotowość do udzielenia pomocy psychologicznej w nagłych wypadkach.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Iniewicz
Prowadzący grup: Grzegorz Iniewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.