Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie do bio-feedbacku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WFz.IPs-N-MB17 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do bio-feedbacku
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem warsztatu jest zapoznanie z podstawami teoretycznymi bio-feedbacku oraz najczęściej stosowanymi technikami. Dużą część kursu stanowią zajęcia warsztatowe, podczas których uczestnicy będą w praktyce stosować najważniejsze techniki bio-feedbacku.

1. Omówienie technik pomiarowych (EEG, EMG, EDA, HRV)

2. Zarys anatomii ośrodkowego i autonomicznego układu nerwowego.

3. Protokoły badania biofeedback. Podstawowe techniki relaksacyjne.

4. Podstawy neurofeedbacku.

5. Zastosowanie EMG do bio-feedbacku.

6. Zastosowanie HRV do bio-feedbacku.

7. Zastosowanie EDA do bio-feedbacku

8. Zastosowanie eye-trackingu do bio-feedbacku.

Pełny opis:

Celem warsztatu jest zapoznanie z podstawami teoretycznymi bio-feedbacku oraz najczęściej stosowanymi technikami. Dużą część kursu stanowią zajęcia warsztatowe, podczas których uczestnicy będą w praktyce stosować najważniejsze techniki bio-feedbacku.

1. Omówienie technik pomiarowych (EEG, EMG, EDA, HRV)

2. Zarys anatomii ośrodkowego i autonomicznego układu nerwowego.

3. Protokoły badania biofeedback. Podstawowe techniki relaksacyjne.

4. Podstawy neurofeedbacku.

5. Zastosowanie EMG do bio-feedbacku.

6. Zastosowanie HRV do bio-feedbacku.

7. Zastosowanie EDA do bio-feedbacku

8. Zastosowanie eye-trackingu do bio-feedbacku.

Literatura:

• Sosnowski, T., Jaśkowski, P. (2008). Podstawy psychofizjologii. W: J. Strelau, D. Doliński (red.), „Psychologia: Podręcznik akademicki”. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. Tom 2, strony 643-679.

• Krista West (2007) "Biofeedback", Chelsea House Publications. Rozdział 2

• Inna Z. Khazan (2013) "The Clinical Handbook of Biofeedback: A Step-by-Step Guide for Training and Practice with Mindfulness", Wiley-Blackwell. Diagnoza - rozdziały 4-7 , Techniki - rozdziały 9-12.

• John N. Demos (2005) "Getting Started with Neurofeedback". W. W. Norton & Company. Rozdziały 4,5,7.

• Mark S. Schwartz, Frank Andrasik (2005) "Biofeedback: A Practitioner's Guide" The Guilford Press. Rozdział 18.

Efekty uczenia się:

K_W05: Posiada poszerzoną wiedzę z zakresu biologicznych podstaw życia psychicznego człowieka w stopniu umożliwiającym analizę tekstów naukowych z tej dziedziny. Zna i rozumie teorię ewolucji. Posiada wiedzę z zakresu neurobiologii człowieka. Rozumie związki między psychologii z biologią jako naukami.

K_W12: Posiada poszerzoną wiedzę z zakresu psychometrii. Zna podstawy teoretyczne pomiaru zmiennych psychologicznych, konstruowania i stosowania testów psychologicznych, a także ich adaptacji językowej i kulturowej. Zna zasady prowadzenia badań i diagnozy z zastosowaniem testów psychologicznych, a także interpretacji ich wyników. Rozumie konieczność pomiaru własności psychometrycznych testu.

K_U05: Potrafi ze zrozumieniem czytać i krytycznie analizować teksty naukowe z dziedziny neurobiologii i neuropsychologii, socjobiologii i psychologii ewolucyjnej. Uwzględnia czynniki biologiczne w wyjaśnianiu zachowania człowieka. Potrafi w sposób krytyczny odnieść się do uproszczonych lub nieadekwatnych popularyzacji wiedzy naukowej w tej dziedzinie.

K_U12: Potrafi rozpoznać narzędzie spełniające kryteria psychometryczne. Odróżnia testy psychologiczne od swobodnych technik diagnostycznych. Potrafi skonstruować narzędzie do pomiaru zmiennej psychologicznej. Zna podstawowe testy psychologiczne i potrafi dokonać wyboru najbardziej adekwatnego narzędzia. Potrafi w sposób kompetentny zastosować je w celach badawczych i diagnostycznych. Jest w stanie przeprowadzić pogłębioną, krytyczną analizę wyników testów, tak w wymiarze ilościowym, jak i jakościowym.

K_K05: Uznaje wpływ czynników biologicznych i ewolucyjnych na zachowanie człowieka i potrafi uwzględnić je w odniesieniu do zachowania własnego i innych osób w sytuacji wykonywania czynności zawodowych. Uwzględnia złożoność determinacji zachowania człowieka, nie zaniedbując i nie pomniejszając wpływu czynników biologicznych.

K_K12: Zdaje sobie sprawę z ograniczeń wiedzy o człowieku uzyskanej w toku badania z użyciem testu psychologicznego. Rozumie konieczność stosowania testu wyłącznie przez osoby uprawnione. Zachowuje bezstronność w interpretacji wyników testów. Unika nieuprawnionej generalizacji wyników testu. Popularyzuje wiedzę o pomiarze zmiennych psychologicznych w sposób rzetelny i odpowiedzialny.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność obowiązkowa. Zaliczenie w formie pracy pisemnej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Binder, Michał Kuniecki
Prowadzący grup: Marek Binder, Michał Kuniecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.