Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Stosowana psychologia motywacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WFz.IPs-N-OB01 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Stosowana psychologia motywacji
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem kursu jest wskazanie na możliwości i ograniczenia w zakresie diagnozy i kształtowania motywacji u pracowników i sportowców [ich aktywności celowej i twórczej], omówienie motywacyjnego aspektu twórczości, a także analiza kontekstowych i sytuacyjnych uwarunkowań skuteczności takich działań.

Pełny opis:

Celem kursu jest wskazanie na możliwości i ograniczenia w zakresie diagnozy i kształtowania motywacji u pracowników i sportowców [ich aktywności celowej i twórczej], omówienie motywacyjnego aspektu twórczości, a także analiza kontekstowych i sytuacyjnych uwarunkowań skuteczności takich działań.

Wykład 1: Podstawowe pojęcia psychologii motywacji. Podmiotowość jako kategoria podstawowa.

Wykład 2: Repetytorium z problematyki motywacji. Podstawowe mechanizmy motywacyjne.

Wykład 3: Repetytorium z problematyki motywacji. Prawidłowości rządzące motywacją.

Wykład 4: Osobowość makiaweliczna, motywacja mocy, psychopatia jako psychologiczna podstawa oddziaływania na innych

Wykład 5: Podmiotowe i sytuacyjne uwarunkowania skuteczności oddziaływania na motywację.

Wykład 6: Oddziaływanie na motywację – zasady ogólne a wskazania szczegółowe. Oddziaływania krótko- a długofalowe.

Wykład 7: Struktura motywacji i rodzaje motywów. Potrzeby, zadania i zamiary/intencje jako źródła celów działania. Motywacje celowa i paracelowa. Diagnoza motywacji

Wykład 8: Strategie i techniki wywoływania i wzmacniania motywacji autonomicznej w różnych warunkach sytuacyjnych i podmiotowych. Wskaźniki motywacji autonomicznej w działaniu

Wykład 9: Specyfika oddziaływania na motywacje pracowników.

Wykład 10: Specyfika oddziaływania na motywacje sportowców.

Wykład 11: Specyfika motywacji aktywności twórczej.

Wykład 12: Triada patologii pracy i działania: pracoholizm, wypalenie, lenistwo.

Wykład 13: Podstawowe wartości przedsiębiorstwa reprezentowane w kulturze organizacyjnej.

Wykład 14: Kształtowanie treści pracy i działania w środowisku organizacyjnym.

Wykład 15: Przyczyny, konsekwencje i przeciwdziałanie stresowi w środowisku zawodowym i w środowisku działania.

Literatura:

LITERATURURA OBOWIĄZKOWA

Brophy, J. (2002). Motywowanie uczniów do nauki. (Edukacja dzisiaj). Przełożył. K. Kruszewski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Cameron, K. S. i Quinn, R. E. (2003). Kultura organizacyjna – diagnoza i zmiana. Załącznik 1. Definicje i wymiary kultury organizacji oraz rzetelność i trafność kwestionariusza do jej oceny (s. 133-140). Kraków: Oficyna Ekonomiczna.

Griffiths, M. D. (2005c). Workaholism is still a useful construct. Addiction Research and Theory, 13(2), 97–100.

Handbook of Motivational Counseling. Concepts. Aproaches and Assessement. (2004). W.M. Cox E. Klinger [eds]. Chichester.:John Wiley and Sons.

Jarymowicz, M. (2008). Psychologiczne podstawy podmiotowości. Warszawa: PWN. Pierwotne wyzwania: szkic o uniwersalnych ograniczeniach podmiotowości (15-34).

Paluchowski, J. P. i Hornowska, E. (2007). Pracoholizm skrywana obsesja. Wyniki badań nad zjawiskiem pracoholizmu. Rozdział. Pojęcie pracoholizmu w literaturze (s. 11-25). Rozdział. Hipotetyczne przyczyny prac

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Askanasy, N. M., Broadfoot L. E. i Falcus S. (2000). Questionnaire Measures of Organizational Culture, W: Askanasy, N. M. (red.), Handbook of organizational culture and climate. Londyn: Sage Publications

Avelson M. (2000). Understanding Organizational Culture. Londyn: Sage Publications.

Baltes, M. M., Silverberg, S. B. (1994). The dynamics between dependency and autonomy: Illustrations across the life span. W: Featherman, D. L., Lerner, R. M., Perlmutter, M. (red.), Life span development and behavior. (t. 12, s. 41 90). Hillsdale: Lawrence Erlbaum Associates.

Brown A. (1998). Organizational Culture. Financial Times-Pitsman Publishing .

Brzeziński, J., Kowalik, S. (1991/2000). Modelujący wyniki badania psychologicznego (diagnostycznego) wpływ osoby badanej (pacjenta) i badacza (klinicysty). W: H. Sęk (red.). Społeczna psychologia kliniczna. (269 – 302). Warszawa: PWN,.

Can Personality Change? (1994). T.F. Heatherton, J.L. Weinberger (red’). APA. Washington

Wojciszke, B

Efekty uczenia się:

K_W07: Posiada poszerzoną wiedzę z dziedziny psychologii emocji i motywacji. Zna podstawowe teorie oraz badania empiryczne z zakresu emocji. Rozumie genezę i funkcje emocji. Rozumie wpływ emocji na przebieg procesów poznawczych i zachowanie człowieka. Zna główne koncepcje motywacji i badania w tym obszarze.

K_U07: Czyta ze zrozumieniem literaturę naukową z zakresu psychologii emocji i motywacji. Potrafi samodzielnie i w zespole przeprowadzić badania empiryczne w tym obszarze. Sprawnie posługuje się terminologią z zakresu psychologii emocji i motywacji.

K_K07: Rozpoznaje ekspresję emocji, a także trudności z ekspresją i kontrolą emocji. Potrafi zidentyfikować problemy natury emocjonalnej i zaproponować ich rozwiązanie, tak w kontekście indywidualnym, jak i społecznym czy instytucjonalnym. Uznaje złożoność determinacji ludzkiego zachowania, nie lekceważąc i nie pomniejszając wpływu czynników emocjonalnych. Dba o własne zdrowie emocjonalne. Rozpoznaje motywy własnych zachowań. Uznaje wartość motywacji wewnętrznej. Potrafi motywować innych ludzi.

Metody i kryteria oceniania:

Dopuszczenie do egzaminu na podstawie frekwencji, nie więcej niż 2 nieusprawiedliwione nieobecności.

Egzamin złożony z pytań zamkniętych i otwartych ew. dodatkowej, dowolnej wypowiedzi, punktowany, zaliczenie: połowa punktów plus jeden jeden.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Tokarz
Prowadzący grup: Aleksandra Tokarz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

psychologia

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.