Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Logika

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WFz.IS-1M1-001Fme Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Logika
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Suchoń
Prowadzący grup: Wojciech Suchoń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

Opanowanie podstaw współczesnej logiki formalnej – podstawowe pojęcia metodologii rachunków logicznych, klasyczne rachunki logiczne: KRZ, KWRP, SA.

I. Wiedza: student zapoznaje się z:

• ważnymi rachunkami logicznymi.

II. Umiejętność: student nabywa zdolność:

• rozumienia teorii logicznych i oceny ich sprawności eksplanacyjnej,

III. Kompetencje: student nabywa kompetencji w zakresie:

• samodzielnego rozwiązywania problemów związanych z odtwarzaniem struktur wypowiedzi z wykorzystaniem standardowych języków symbolicznych,

• samodzielnego rozwiązywania problemów związanych z weryfikacją praw logiki obowiązujących w podstawowych rachunkach logicznych,

• formułowania komentarzy dotyczących adekwatności wykorzystywanych środków formalnych względem realiów funkcjonowania języka naturalnego.


Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych.

Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem zaliczenia jest aktywne uczestniczenie w zajęciach, a w szczególności w składających się na wynik zaliczenia sprawdzianach.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Sprawdziany pisemne podsumowujące poszczególne sekcje wykładu składają się na ocenę finalną.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe

Metody dydaktyczne:

Wykład oraz rozwiązywanie typowych zadań związanych z problematyką wykładu.

Konsultacje dostępne w każdym tygodniu w stałym terminie; w indywidualnych przypadkach – w terminie uzgodnionym ze słuchaczem


Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach: 15 x 2 = 30

Przygotowanie do zajęć: 15 x 2 = 30

Przygotowanie sprawdzianów: 3 x 10 = 30


Razem 90 godzin pracy studenta - 3 ECTS

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

socjologia

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The course is devoted to the presentation of the control methods of the formal correctnes of reasonings realized by means of three basic logical calculi CPC, FOL and Aristotle's syllogistic

Pełny opis:

KRZ (zdania w sensie logiki - dobór spójników podstawowych – język symboliczny a język naturalny – klasyczna definicja prawdy i zasada dwuwartościowości – ekstensjonalność spójników podstawowych – wartościowanie boolowskie – tautologie i reguły normalne);

KWRP (pogłębiona analiza struktury zdania – kwantyfikacja - język symboliczny – klasyfikacja zmiennych: wolne/związane – wartościowanie pierwszego rzędu – tautologie i reguły normalne KWRP).

SA (sylogistyka Arystotelesa: zdanie zakresowe – kwadrat logiczny – rozumowania sylogistyczne: figury/tryby – prawa sylogizmu: konkluzywność figury/ważność trybu – redukcja trybów ważnych – tradycyjna postać sylogistyki)

Literatura:

T.Czeżowski: Logika, Warszawa 1960;

B.Stanosz: Ćwiczenia z logiki PWN 1998;

K.Wieczorek: Wprowadzenie do logiki dla studentów wszystkich kierunków Wyd. Skrypt 2005.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.