Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wyzwania dla demokracji w dobie zmian klimatycznych: perspektywa interdyscyplinarna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WFz.IS-1M3-014Fmo Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Wyzwania dla demokracji w dobie zmian klimatycznych: perspektywa interdyscyplinarna
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Jasikowska
Prowadzący grup: Katarzyna Jasikowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin lub zaliczenie
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

Podnoszenie wiedzy i świadomości na temat kryzysu klimatyczno-ekologicznego oraz umiejętność podejmowania zespołowych działań o charakterze adaptacyjnym studentek_ów.

Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Obecność i aktywność w trakcie części konwersatoryjnej.


Uczestnictwo w zespołowym projekcie mającym na celu projektowanie i podejmowanie działań adaptacyjnych potwierdzone raportem (przygotowanym przez zespół). Prezentacja wyników podczas spotkania podsumowującego zajęcia.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Konsultacje dotyczące projektu zespołowego z koordynatorką kursu i/lub innymi osobami prowadzącymi zajęcia w ramach kursu.


Raport dotyczący projektu zespołowego + prezentacja

Terminy egzaminów i zaliczeń:

9 czerwca 2021 (środa) - prezentacje dotyczące rezultatów studenckich projektów zespołowych

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody eksponujące - pokaz połączony z przeżyciem
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody problemowe - metody aktywizujące - gry dydaktyczne (symulacyjne, decyzyjne, psychologiczne)
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Bilans punktów ECTS:

4 ECTS

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści podstawowych

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

rok akademicki 2020/21

30 godzin, 4 ECTS

Wyzwania dla demokracji w dobie zmian klimatycznych: perspektywa interdyscyplinarna


Środy od 16.15


MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3af8cc25dc5d1c49e987a8acb50aeffc77%40thread.tacv2/conversations?groupId=d2d70f4b-b594-45d8-aa16-f63fc6595d1e&tenantId=eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb


Prowadzący:

dr hab. Katarzyna Jasikowska, prof. UJ (koordynatorka), IS UJ

we współpracy z kilmatUJ

dr hab. Dorota Matuszko, prof. UJ, Zakład Klimatologii, Instytut Geografii i Geologii UJ

dr hab. Zofia Prokop, Instytut Nauk o Środowisku UJ

dr Maciej Grodzicki, Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania UJ

dr hab. Piotr Łukasik, prof. UJ, Instytut Nauk o Środowisku UJ

dr hab. Paulina Kramarz, prof. UJ, Instytut Nauk o Środowisku UJ

dr Joanna Grzymała-Moszczyńska, Instytut Psychologii, WF UJ

dr Bohdan Widła, Katedra Prawa Własności Intelektualnej, WPiA UJ

dr Joanna Kajzer-Bonk, Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych UJ

dr Weronika Kałwak, Instytut Psychologii UJ

dr Michał Pałasz, Instytut Kultury UJ

dr Marta Shaw, Instytut Spraw Publicznych UJ

dr hab. Beata Kowalska, prof. UJ, Instytut Socjologii UJ

Cecylia Malik artystka, aktywistka i performerkaPełny opis:

Nawiązując do idei wspólnoty akademickiej jako miejsca spotkań oraz działań odnoszących się do kluczowych kwestii współczesności, kurs dotyczy kryzysu klimatyczno-ekologicznego oraz jego konsekwencji dla Ziemi wraz ze wszystkimi zamieszkującymi ją gatunkami. Dzięki spotkaniom z gościniami i towarzyszącym im dyskusjom, będziemy poszukiwały odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób współczesne systemy społeczno-polityczne i tworzący je ludzie, mają stawiać czoła wyzwaniu tzw. neutralności klimatycznej w ciągu jednego pokolenia, na wszystkich szczeblach swojego funkcjonowania (od lokalnego, poprzez kontynentalny, aż do globalnego, czy wręcz planetarnego)? Antropogeniczne zmiany klimatu problematyzują w nowy sposób relacje natura-kultura, ludzie inne gatunki i rzeczy, biedni-bogaci, a także rekonfigurują relacje pomiędzy poszczególnymi subdyscyplinami akademickimi. Dlatego kurs ma za zadanie poszerzać akademicką wiedzę na temat kryzysu klimatyczno-ekologicznego (socjologia, biologia, klimatologia, psychologia, neurobiologia, zarządzanie, i in.), wychodząc równocześnie poza ramy własnego dyskursu na temat Antropocenu, poprzez uważne wsłuchanie się w głosy praktyczek, ekspertek, aktywistek, lobbystek, reprezentantek sztuki, czy rdzennej ludności.

Kurs stanowi pilotaż do ogólnouniwersyteckiego projektu dydaktycznego dotyczącego odpowiedzi Akademii na wyzwania Antropocenu. Jest to przedsięwzięcie inicjujące debaty zbliżające się do postantropocentrycznego paradygmatu nauk humanistycznych i społecznych.

Literatura:

Lektury do kursu (poza polecanymi przed zajęciami przez zapraszane osoby):

Bello, W. (2011) Wojny żywnościowe. KiP

Beck, U. (2012) Społeczeństwo światowego ryzyka. W poszukiwaniu utraconego bezpieczeństwa. SCHOLAR

Besta, T. Jaśko, K., Grzymała-Moszczyńska, H. i Górska, P. (2019) Walcz, protestuj, zmieniaj świat. Psychologia aktywizmu. Smak Słowa

Bińczyk E. (2018) Epoka człowieka. Retoryka i marazm antropocenu. PWN

Braidotti, R. (2014) Po człowieku. PWN

Budziszewska M., Kardaś A., Bohdanowicz Z (red.) (2021) Klimatyczne ABC. Interdyscyplinarne podstawy współczesnej wiedzy o zmianie klimatu. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

http://wuw.pl/data/include/cms//Klimatyczne_ABC_Budziszewska_M_Kardas_A_Bohdanowicz_Z_red_2021.pdf?v=1610369447685

Domańska, E. (2014) Historia ratownicza, w: Teksty Drugie, s.12-26, Centrum Humanistyki Cyfrowej

Giddens, A. (2011) The Politics of Climate Change. Polity Press

Jackson, T. (2015) Dobrobyt bez wzrostu. Wydawnictwo Naukowe UMK

Juraszek D. (2021) Antropocen dla początkujących. Klimat, środowisko, pandemie w epoce człowieka. Liberte!

Kolbert, E. (2016) Szóste wymieranie. Wydawnictwo WAB

Latour, B. (2018) Down to Earth: Politics in the New Climatic Regime. Polity Press

Maslim, M. (2018) Zmiany klimatu. PWN

Mencwel J. (2020) Betonoza. Jak się niszczy polskie miasta. Wydawnictwo Krytyki politycznej

Oreskes, N. i Conway, E. M. (2018) Upadek cywilizacji zachodniej. Spojrzenie z przszłości. PWN

Geoffrey Parker (2019) Globalny kryzys. Wojna, zmiany klimatyczne i katastrofa w XVII wieku. NapoleonV

Popkiewicz, M., Kardaś, A., Malinowski, Sz. (2018) Nauka o klimacie. Wydawnictwo Sonia Draga and GAB Media

Popkiewicz, M. (2012) Świat na rozdrożu. Wydawnictwo Sonia Draga and GAB Media

Popkiewicz, M. (2015) Rewolucja energetyczna. Ale po co? Wydawnictwo Sonia Draga and GAB Media

Sala E. (2020) Natura natury. Dlaczego potrzebujemy dziczy.

Stern, N. (2010) Globalny ład. Wydawnictwo Krytyki Politycznej

Thunberg, G. (2018) No One Is Too Small To Make a Difference. Penguin Books

Wallace-Wells, D. (2019) Ziemia nie do życia. Nasza planeta po globalnym ociepleniu. Zysk i S-ka Wydawnictwo

Wilson, E. O. (2017) Walka naszej planety o życie. Wydawnictwo Aletheia

Welzer, H. (2010) Wojny klimatyczne. Wydawnictwo Krytyki Politycznej

Uwagi:

KURS REKOMENDOWANY STUDENTKOM_TOM WSZYSTKICH KIERUNKÓW

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.